Flerkulturell doula til sårbare kvinner

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Innvandrerkvinner er mer utsatt for komplikasjoner i forbindelse med fødsel sammenliknet med etnisk norske kvinner. Språklige, kulturelle og sosioøkonomiske barrierer, samt manglende kunnskap om helsevesenet, egen kropp og egne rettigheter hindrer mange i å oppsøke helsehjelp. Vi vet det er mange voldsutsatte innvandrerkvinner i Norge. Disse er særlig sårbare når de mister kontroll, og trenger spesiell trygging i en krevende og sårbar tid. Flerkulturell kommunikasjon og forståelse er mangelvare i helsevesenet, og doulaene fungerer som brobygger mellom minoritetskvinnene og helsepersonell.

Målsetting

-Minoritetskvinner opplever trygghet og tillit i møte med fødselsomsorgen -Gravide og mødre med minoritetsbakgrunn vet hvor de skal henvende seg hvis de selv eller barna blir syke -Redusere forekomst av komplikasjoner for mor og barn -Minoritetskvinner kjenner sine helserettigheter

Målgruppe

Gravide med etnisk minoritetsbakgrunn, primært sårbare kvinner med kort botid i Norge, begrensede norskkunnskaper, svak økonomi og lite sosialt nettverk.

Antall personer i målgruppen

500

Beskrivelse av gjennomføring

•Rekruttere og ansette en nasjonal koordinator •Frikjøpe lokal prosjektkoordinator ved hvert av de tre sykehusene; •Rekruttere og kurse doulaer; •Etablere doula-ordningen ved tre nye sykehus; •Ha kompetansedelingsseminar og workshop med kompetansegruppe og doulaer fra hele landet; •Utvikle fødselsforberedende kurs med tolk i grupper der far er med, eventuelt også egne grupper for fedre med særlig fokus på barseltiden; •Videreutvikle informasjonsmateriell og gjøre dette tilgjengelig på flere språk; •Kompetanseheving av doulaer til å bli ammehjelpere; •Tilrettelegge for forskning; •Spre informasjon til hele helse-Norge og forberede videre utrulling. Prosjektleder samarbeider tett med prosjektkoordinatorene om rekruttering og kursing av doulaer, motta henvisninger fra kommunehelsetjenesten og koble fødekvinner med doula. Prosjektkoordinatorene vil sammen med prosjektleder og tillitsvalgte doulaer utgjøre en nasjonal kompetansegruppe. Prosjektleder er ansvarlig for faglig oppdatering og utvikling. Prosjektkoordinatorene rapporterer til prosjektleder som rapporterer til styringsgruppen. Arbeidsgruppe og referansegruppe bistår. Metodikk tilpasses underveis.

Fremdriftsplan

01/20-02.20 Prosjektleder ansettes 02/20-04/20 Lokale prosjektkoordinatorer frikjøpes v/2 sykehus 02/20-06/20 Doulaer i 2 regioner rekrutteres + kurses 06/20-12/20 Ordningen implementeres ved 2 sykehus 09/20-08/21 Planlegge, rekruttere, kurse, starte opp ordningen ved siste sykehus 03/21-04/21 Tilpasse og videreutvikle ordningen etter evaluering 05/21-06/21 Kurse nye doulaer + oppfriskningskurs. 05/21-12/21 Plan for finansiering og videreføring

Prosjektleder/forsker

Marit Stene Severinsen

Detaljer
Program
Helse høst (2019)
Prosjektnavn
Flerkulturell doula til sårbare kvinner
Organisasjon
Norske Kvinners Sanitetsforening
Org.ledd
Helsestasjon, sykehus
Beløp Bevilget
2020: kr 1 000 000, 2021: kr 1 000 000
Startdato
02.01.2020
Sluttdato
01.01.2022
Status
Under gjennomføring