Flerkulturell doula til sårbare kvinner

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Å kunne tilby likeverdige og tilrettelagte helsetjenester under svangerskap, fødsel og barseltid kan for enkelte minoritetskvinner være et godt forebyggende og helsefremmende tiltak. Svangerskap, fødsel og barselstid kan representere en kilde til psykososialt stress for kvinner med minoritetsbakgrunn, særlig for de som har kort botid i landet, med begrensede norskferdigheter og mangelfull kjennskap til det norske helsesystemet. Integreringsmottaket og Helsestasjonen i bydel St. Hanshaugen bekrefter behovet for mer oppfølging av gravide kvinner som er nye i Norge.

Målsetting

1.Styrke og tilrettelegge for en likeverdig og individuell svangerskap, fødsel og barselomsorg. 2.Utvikle en modell for opplæring og bruk av flerkulturell doula, styrke tilknytningen til arbeidslivet. 3.Redusere forekomsten av komplikasjoner for mor og barn. 4. Holdningsskapende effekt

Målgruppe

Prosjektets målgruppe er gravide minoritetskvinner, med særlig fokus på sårbare kvinner med kort botid i Norge, begrensede norskkunnskaper og lite nettverk.

Antall personer i målgruppen

18

Beskrivelse av gjennomføring

OUS jobber kontinuerlig med systematisk forbedringsarbeid: Forberede – Planlegge- Utføre- Evaluere – Følge opp. Prosjektet vil bruke denne modellen til å gjennomføre prosjektet på en systematisk og kvalitetsmessig måte. Prosjektet ledes av Seksjon for likeverdig helsetjeneste og pasientsikkerhet ved Oslo universitetssykehus (OUS) i samarbeid med Tolkesentralen(OUS), Kvinneklinikken (OUS) ,Sanitetskvinnene, helsestasjon og intergreringsmottaket i bydel St.Hanshaugen. En prosjektgruppe vil bestå av instansene over samt tillitsvalgt og brukerrepresentanter. Det vil også etableres en overordnet styringsgruppe med sentrale aktører. Ledelsen på kvinneklinikken i OUS ønsker prosjektet velkommen, og det vil kunne bidra til økt brukertilfredshet.Ressurssenter for migrasjonshelse i Oslo kommune har et ønske om å samarbeide om prosjektet. Videre har vi et samarbeid med Masterutdanningen i jordmorfag på Høgskolen i Oslo og Akershus. En vil selvfølgelig også dra nytte av øvrig nettverk med relevante faginstanser/kompetansesentra,innvandrer- og brukerorganisasjoner, samt innhente erfaringer fra Sverige. For å videreutvikle og gjennomføre dette prosjektet ser vi behov for en prosjektleder i 100 % gjennom hele prosjektperiodens varighet.

Fremdriftsplan

Forprosjektet startet høst 2017 ved hjelp av Samhandlingsmidler kr 700000,- som ble tildelt. Midlene går til dekning av en 60% prosjektleder mm. For at intensjonen med prosjektet kan bli utredet, implementert og bærekraftig ser en behovet for en forlengelse av prosjektet. Se prosjektbeskrivelse for en utdyping av fremdriftsplan.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

sluttrapport flerkulturell doula 2018 HE 1 213314.pdf

Prosjektleder/forsker

Marit Stene Severinsen

Detaljer
Program
Helse høst (2017)
Prosjektnavn
Flerkulturell doula til sårbare kvinner
Organisasjon
Norske Kvinners Sanitetsforening
Org.ledd
Oslo universitetssykehus
Beløp Bevilget
2018: kr 852 000, 2019: kr 547 000
Startdato
02.01.2018
Sluttdato
01.01.2020
Status
Under gjennomføring