Flerkulturell doula til sårbare kvinner

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Å kunne tilby likeverdige og tilrettelagte helsetjenester under svangerskap, fødsel og barseltid kan for enkelte minoritetskvinner være et godt forebyggende og helsefremmende tiltak. Svangerskap, fødsel og barselstid kan representere en kilde til psykososialt stress for kvinner med minoritetsbakgrunn, særlig for de som har kort botid i landet, med begrensede norskferdigheter og mangelfull kjennskap til det norske helsesystemet. Integreringsmottaket og Helsestasjonen i bydel St. Hanshaugen bekrefter behovet for mer oppfølging av gravide kvinner som er nye i Norge.

Målsetting for prosjektet

1.Styrke og tilrettelegge for en likeverdig og individuell svangerskap, fødsel og barselomsorg. 2.Utvikle en modell for opplæring og bruk av flerkulturell doula, styrke tilknytningen til arbeidslivet. 3.Redusere forekomsten av komplikasjoner for mor og barn. 4. Holdningsskapende effekt

Målgruppe

Prosjektets målgruppe er gravide minoritetskvinner, med særlig fokus på sårbare kvinner med kort botid i Norge, begrensede norskkunnskaper og lite nettverk.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

18

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet

OUS jobber kontinuerlig med systematisk forbedringsarbeid: Forberede – Planlegge- Utføre- Evaluere – Følge opp. Prosjektet vil bruke denne modellen til å gjennomføre prosjektet på en systematisk og kvalitetsmessig måte. Prosjektet ledes av Seksjon for likeverdig helsetjeneste og pasientsikkerhet ved Oslo universitetssykehus (OUS) i samarbeid med Tolkesentralen(OUS), Kvinneklinikken (OUS) ,Sanitetskvinnene, helsestasjon og intergreringsmottaket i bydel St.Hanshaugen. En prosjektgruppe vil bestå av instansene over samt tillitsvalgt og brukerrepresentanter. Det vil også etableres en overordnet styringsgruppe med sentrale aktører. Ledelsen på kvinneklinikken i OUS ønsker prosjektet velkommen, og det vil kunne bidra til økt brukertilfredshet.Ressurssenter for migrasjonshelse i Oslo kommune har et ønske om å samarbeide om prosjektet. Videre har vi et samarbeid med Masterutdanningen i jordmorfag på Høgskolen i Oslo og Akershus. En vil selvfølgelig også dra nytte av øvrig nettverk med relevante faginstanser/kompetansesentra,innvandrer- og brukerorganisasjoner, samt innhente erfaringer fra Sverige. For å videreutvikle og gjennomføre dette prosjektet ser vi behov for en prosjektleder i 100 % gjennom hele prosjektperiodens varighet.

Fremdriftsplan for prosjektet

Forprosjektet startet høst 2017 ved hjelp av Samhandlingsmidler kr 700000,- som ble tildelt. Midlene går til dekning av en 60% prosjektleder mm. For at intensjonen med prosjektet kan bli utredet, implementert og bærekraftig ser en behovet for en forlengelse av prosjektet. Se prosjektbeskrivelse for en utdyping av fremdriftsplan.

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Målsetting: 1.Styrke og tilrettelegge for en likeverdig og individuell svangerskap, fødsel og barselomsorg. 2.Utvikle en modell for opplæring og bruk av flerkulturell doula, styrke tilknytningen til arbeidslivet. 3.Redusere forekomsten av komplikasjoner for mor og barn. 4. Holdningsskapende effekt Målgruppe: Prosjektets målgruppe er gravide minoritetskvinner, med særlig fokus på sårbare kvinner med kort botid i Norge, begrensede norskkunnskaper og lite sosialt nettverk. Partner/familie blir også deltakere i prosjektet som en viktig støtte for fødekvinnen. Bakgrunn for prosjektet: Svangerskap, fødsel og barselstid kan representere en kilde til psykososialt stress for kvinner med minoritetsbakgrunn. Å kunne tilby likeverdige og tilrettelagte helsetjenester under svangerskap, fødsel og barseltid kan for enkelte minoritetskvinner være et godt forebyggende og helsefremmende tiltak.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Det har blitt gjort evalueringssamtaler med 4 fødekvinner av prosjektleder sammen med tolk. De fortalte: «Hun ble som et familiemedlem, søster, mor. Hadde smerter, var tilstede, hjalp meg. Trøstet meg, rørte meg, sa at det går bra. Hentet te, drikke» «Mannen min synes det var positivt. Det er ikke vanlig at mannen er med under fødsel i mitt hjemland, så doulaen støttet også han» «Viktig å ha en person som dette, før fødselen er det tøffe dager, min erfaring» Det er blitt skrevet en masteroppgave i jordmorfag hvor en har hatt individuelle samtaler med det første kullet med flerkulturelle doulaer. Her er det sendt inn en artikkel til et engelsk fagtidsskrift. Våren 2020 skrives det en masteroppgave i Helsevitenskap, der har man hatt gruppesamtaler med de flerkulturelle doulaene, og med et spesielt fokus på den sårbare barseltiden. Våren 2020 vil en også snakke med flere fødekvinner om deres erfaringer, dette vil resultere i en rapport. Prosjektet har også samarbeid med MiPreg studien.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

40

Prosjektgjennomføring/Metode

Første kursdag var januar 2018, 8 kursdager som inneholdt: • Svangerskap, fødsel og barseltid • Amming • Doulametodikk, avspenning, pusteteknikker, bevegelse • Migrasjonsprosessen • Ansvarsrollen, taushetsplikt, etikk, forskjell på tolk og flerkulturell doula • Familieplanlegging og god seksuell helse. • Livmorhalskreftscreening og HPV vaksine • Kvinnelig kjønnslemlestelse, våren 2019 ble kull 2 kurset, og en supplerte med flere språk. I prosjektperioden har man hatt fagdager og workshop. har hatt temaer som de flerkulturelle doulaene selv hadde et ønske om. Viktige temaer som vold i nære relasjoner, negativ sosial kontroll, kvinnelig kjønnslemlestelse og retten til å bestemme selv når man ønsker å bli gravid har vært tatt opp. Dialogen en har med målgruppen gir oss som helsepersonell en essensiell informasjon om hvordan vi kan forme og utvikle en helhetlig og individuell fødsel og barselomsorg.

Resultater og resultatvurdering

Resultatmål • 25 flerkulturelle doulaer ble rekruttert, og kurset, målet var 6, en utvidet med antall språk etter behov som ble kommunisert fra helsepersonell og andre aktører. • 40 fødekvinner fikk flerkulturell doulastøtte under fødsel, mot 18 som var målet. • Et av målene i søknaden var å redusere uheldige hendelser under fødsel. Dette er vanskelig å måle på kort sikt. En kan se at det fremdeles er akutte keisersnitt og uønskede hendelser, men det er viktig å ta i betraktning at dette kan være kvinner som har en flukt og traumatisk forhistorie. Noe som kan vise seg under fødsel. Det en kan tenke seg er at med tilstedeværelse av flerkulturell doula under svangerskap, fødsel og barseltid vil det kunne forebygge traumatisk fødselsopplevelse, og det vil kunne bidra til en bedre helhetlig fødselsomsorg til en sårbar gruppe.

Oppsummering og videre planer

Midlene fra Stiftelsen Dam gjorde at en kunne fortsette forprosjektet mer målrettet. Det ble utarbeidet en modulbasert opplæringsplan for flerkulturelle doulaer. Våren 2019 fikk en tilskudd fra Helsedirektoratet til en nasjonal utvidelse av tiltaket. Dette hadde ikke vært mulig uten midlene fra Stiftelsen Dam i en startfase av prosjektet. De blir viktige brobyggere mellom primær og spesialisthelsetjenesten., og kan bidra til en økt flerkulturell forståelse blant helsepersonell. Visjonen er at dette blir en naturlig del av svangerskap, fødsel og barselomsorgen, hvor N.K.S er en sentral aktør.

Prosjektleder

Marit Stene Severinsen

Detaljer
Program
Helse høst (2017)
Prosjektnavn
Flerkulturell doula til sårbare kvinner
Organisasjon
Norske Kvinners Sanitetsforening
Org.ledd
Oslo universitetssykehus
Beløp Bevilget
2018: kr 852 000, 2019: kr 547 000
Startdato
01.01.2018
Sluttdato
30.12.2019
Status
Under gjennomføring