Flyt – et livsmestringsprogram for ungdom

I samarbeid med

Flyt-deltakere fra Drammen deltok på «Amazing race» i høstferien 2019. Temaet var blant annet veivalg, og de fikk muligheten til å bli bedre kjent med en rekke bedrifter, blant annet Stiftelsen Dam. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten

Mandag 7. oktober 2019 ble Flyt lansert for norsk presse. Les sakene her:

NRK Dagsrevyen

NRK Buskerud

Drammens Tidenet

bevilget2.000.000

Sammendrag

Bakgrunn

Frafall fra videregående opplæring er en av de største samfunnsutfordringene i Norge. Det fører til store tap for den enkelte og for samfunnet. For den enkelte betyr frafall at man ikke kvalifiserer til videre utdanning og til at man får færre muligheter på arbeidsmarkedet. Frafall fører også ofte til dårligere fysisk og psykisk helse, mindre sosial deltakelse og en opplevelse av mindre mestring og dårligere livskvalitet. For samfunnet fører frafall til tap av ressurser som kunne bidratt til verdiskapning og i samfunnslivet forøvrig.

Målsetting

Bidra til at flere unge gjennomfører videregående opplæring gjennom å styrke deres livsmestringsferdigheter. Ungdommene skal oppleve: – økt tilstedeværelse på skolen – økt grad av livsmestring – økt innsikt i egne ønsker og valg for framtiden – å ha minst en god venn + minst en god venn på skolen

Målgruppe

Tilbud for alle i 10.klasse, med prioritet for de som risikerer å ikke fullføre grunnskolen eller ikke begynne/gjennomføre videregående skole.

Antall personer i målgruppen

1000

Beskrivelse av gjennomføring

Både forskere og ungdom selv peker på manglende livsmestringskompetanse som en av hovedårsakene til frafall og opplevd utenforskap. Flyt skal imøtekomme dette behovet og gi ungdom gode verktøy for å mestre livets utfordringer og forme en god framtid. Flyt er et gratis fritidstilbud for ungdom i 10.klasse, og gjennomføres lokalt i kommunene. Gjennom Flyts fem moduler får grupper på ca. 25 ungdommer 80 timer med organiserte aktiviteter, måltider, øvelser, samtaler og veiledning i løpet av et år. Det blir konkrete temaer og øvelser som fremmer livsmestringskompetanse – og attraktive aktiviteter. Det faglige innholdet er utviklet sammen med Voksne for Barn (VfB). Modul 1: Aktivitetsuke Fire dager med fellesskap og mestring gjennom aktiviteter. Modul 2: Ettermiddagssamlinger 10 temaer på 10 ettermiddager: kroppsspråk, selvhevdelse, hjernen vår, følelser, verdi, fokus, vennskap, konflikthåndtering, medborgerskap, forandringer. Modul 3: Temakveld for foresatte Foredrag og dialog om hvordan foresatte kan være gode veiledere. Modul 4: Midtveissamling Repetisjon av verktøy og fokus på valg til videregående. Modul 5: Oppfølgingssamling Motivasjon for utdanning og samfunnsengasjement, samt høytidelig avslutning av programmet.

Fremdriftsplan

06.20 – Faglig innhold ferdig utviklet i samarbeid med VfB – Opplæringsmodul for instruktører samt modul 3 utviklet i samarbeid med VfB 10.20 – Fafos rapport for pilotfasen publisert 06.21 – Bærekraftig modell utviklet i samarbeid med VfB og pilotkommunene. Målet er en modell med betydelig samfunnseffekt, som kan tilpasses lokal økonomi i samspill med det offentlige, frivillighet og nærmiljø. 12.21 – 12 kommuner og 1 000 ungdommer rekruttert

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Frafall fra videregående opplæring er en av de største samfunnsutfordringene i Norge. Det fører til store tap for den enkelte og for samfunnet. For den enkelte betyr frafall at man ikke kvalifiserer til videre utdanning og til at man får færre muligheter på arbeidsmarkedet. Frafall fører også ofte til dårligere fysisk og psykisk helse, mindre sosial deltakelse og en opplevelse av mindre mestring og dårligere livskvalitet. For samfunnet fører frafall til tap av ressurser som kunne bidratt til verdiskapning og i samfunnslivet forøvrig.

Målsetting for prosjektet

Bidra til at flere unge gjennomfører videregående opplæring gjennom å styrke deres livsmestringsferdigheter. Ungdommene skal oppleve: – økt tilstedeværelse på skolen – økt grad av livsmestring – økt innsikt i egne ønsker og valg for framtiden – å ha minst en god venn + minst en god venn på skolen

Målgruppe

Tilbud for alle i 10.klasse, med prioritet for de som risikerer å ikke fullføre grunnskolen eller ikke begynne/gjennomføre videregående skole.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

1000

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Både forskere og ungdom selv peker på manglende livsmestringskompetanse som en av hovedårsakene til frafall og opplevd utenforskap. Flyt skal imøtekomme dette behovet og gi ungdom gode verktøy for å mestre livets utfordringer og forme en god framtid. Flyt er et gratis fritidstilbud for ungdom i 10.klasse, og gjennomføres lokalt i kommunene. Gjennom Flyts fem moduler får grupper på ca. 25 ungdommer 80 timer med organiserte aktiviteter, måltider, øvelser, samtaler og veiledning i løpet av et år. Det blir konkrete temaer og øvelser som fremmer livsmestringskompetanse – og attraktive aktiviteter. Det faglige innholdet er utviklet sammen med Voksne for Barn (VfB). Modul 1: Aktivitetsuke Fire dager med fellesskap og mestring gjennom aktiviteter. Modul 2: Ettermiddagssamlinger 10 temaer på 10 ettermiddager: kroppsspråk, selvhevdelse, hjernen vår, følelser, verdi, fokus, vennskap, konflikthåndtering, medborgerskap, forandringer. Modul 3: Temakveld for foresatte Foredrag og dialog om hvordan foresatte kan være gode veiledere. Modul 4: Midtveissamling Repetisjon av verktøy og fokus på valg til videregående. Modul 5: Oppfølgingssamling Motivasjon for utdanning og samfunnsengasjement, samt høytidelig avslutning av programmet.

Fremdriftsplan for prosjektet

06.20 – Faglig innhold ferdig utviklet i samarbeid med VfB – Opplæringsmodul for instruktører samt modul 3 utviklet i samarbeid med VfB 10.20 – Fafos rapport for pilotfasen publisert 06.21 – Bærekraftig modell utviklet i samarbeid med VfB og pilotkommunene. Målet er en modell med betydelig samfunnseffekt, som kan tilpasses lokal økonomi i samspill med det offentlige, frivillighet og nærmiljø. 12.21 – 12 kommuner og 1 000 ungdommer rekruttert

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Flyt er et livsmestringsprogram for ungdom i overgangen til videregående skole. Målgruppen er tiendeklassinger. Flyt er åpent for alle, men med prioritet for ungdom i risikoposisjoner. Målsetningen med Flyt er å bidra til at flere unge gjennomfører videregående opplæring gjennom å styrke deres livsmestringsferdigheter. Forskningsstiftelsene Fafo og Nova har fulgt programmet og dokumentert effekt, både for deltakerne og for samfunnet. Frafall fra videregående opplæring er en av de største samfunnsutfordringene i Norge. Redusert frafall betyr at ungdommene i større grad kvalifiserer seg til videre utdanning og får flere muligheter på arbeidsmarkedet. Gjennomført utdanning og god livsmestring fører også til bedre fysisk og psykisk helse, mer sosial deltakelse og opplevelse av mer mestring og bedre livskvalitet.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Hovedmålet med Flyt er å bidra til at flere unge gjennomfører videregående opplæring gjennom å styrke deres livsmestringsferdigheter. Ettersom det tar tid å måle dette, satte vi også, i samråd med forskningsstiftelsen Fafo, opp noen delmål: – økt tilstedeværelse på skolen – økt grad av livsmestring – økt innsikt i egne ønsker og valg for framtiden – å ha minst en god venn + minst en god venn på skolen Forskningsrapporten på Flyt dokumenterer effekt på disse delmålene, og sannsynliggjør også effekt på hovedmålet. Se rapport her: https://oda.oslomet.no/oda-xmlui/handle/11250/2768039. Ettersom de første deltakerne i Flytprogrammet nå ennå ikke har brukt opp skoleretten er det for tidlig å konkludere rundt effekt på hovedmålet, men resultatet er lovende og forskere ved Nova følger fortsatt Flyt.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

527

Prosjektgjennomføring/Metode

Flyt gjennomføres som et 12 måneders program fra høsten i tiendeklasse til høsten i VG1. I Flyt får en gruppe på ca. 25 ungdommer 80 timer med organiserte aktiviteter, måltider, øvelser, samtaler og veiledning. Det faglige innholdet er likt i alle kommuner og ledes av faste, voksne fagpersoner. Flyt tar utgangspunkt i et styrkebasert tenkesett og forsterker ressursene i den enkelte ungdom. Deltakerne blir kjent med sine styrker og deltar i aktiviteter som fremmer mestring og fellesskap. Flyt starter med tre aktivitetsdager, deretter er det ti ukentlige samlinger etter skoletid med ulike temaer som tanker, følelser, vennskap, konflikthåndtering, medborgerskap, forandringer og veivalg. Hver samling starter med et måltid. Rett før søknadsfristen til videregående skole, har Flyt en helgesamling med fokus på å bruke kunnskap og erfaringer med egne styrker til å ta et godt valg. Våren i tiendeklasse er det månedlige samlinger, og ungdommene i Flyt følges opp når de har startet i VG1.

Resultater og resultatvurdering

Flyt har oppnådd gode resultater i prosjektperioden. Det er et program som er attraktivt for ungdommene å delta på, og som er attraktivt for kommuner å ta i bruk. Gjennomføringsgraden i programmet er svært høy, og deltakerne rapporterer selv om god effekt av programmet. Resultatene er dokumentert gjennom forskning. Programmet har blitt godt mottatt og skaleres hvert år. Forskningsinstituttet Nova beskriver at Flyt skaper økt mestringstro og motivasjon for skolearbeid, reduserer stress og gir flere vennskap og nære relasjoner. Deltakerne øker sin sosiale kompetanse og syns det er lettere å komme i kontakt med nye mennesker.

Oppsummering og videre planer

Flyt starter over 20 grupper høsten 2022, og vil sannsynligvis være et landsdekkende tilbud med grupper i alle fylker allerede i september. Kommunene som har testet Flyt ønsker å implementere Flyt i sin ordinære drift, og alle kommuner stiller nå med egne ressurser inn i Flyt i form av ledere og prosjektledere som lønnes av kommunene. Det kommende året arbeider Kronprinsparets Fond for å teste nye modeller av Flyt, blant annet en modell for frivilligheten og en modell til bruk i skolen. Målet er at flere ungdommer skal få Flyt, minst 1500 de neste tre årene.

Detaljer
Program
Helse vår (2019)
Prosjektnavn
Flyt -et livsmestringsprogram for ungdom
Organisasjon
Organisasjonen Voksne for Barn
Org.ledd
Stiftelsen Kronprinsparets Fond og kommuner
Beløp Bevilget
2019: kr 1 000 000, 2020: kr 1 000 000, 2021: kr 1 000 000
Startdato
01.08.2019
Sluttdato
31.12.2021
Status
Under gjennomføring