Fokus på familien ved store skader

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn
Pasienter og pårørende står ovenfor store utfordringer i etterkant av rehabiliteringsopphold. Sunnaas sykehus HF ønsker i samarbeid med familievernkontor å utarbeide en modell for disse utfordringene som i større grad ivaretar familienes behov. Som ledd i dette ønsker vi å systematisere kunnskap og erfaringer på tvers av etater, samt innhente informasjon fra familiene om deres opplevelser og behov. En rekke studier har vist at opplevd trivsel og støtte virker inn på pasientens grad av aktivitet, smerteopplevelse og fysisk og psykisk funksjon. Ektefeller og andre nære personer som tilbringer tid med pasienten er i posisjon til å forsterke både sykdomsatferd og mestringsatferd. Flere studier viser eksempelvis at for mye omsorg eller for lite ansvarliggjøring av den skadede, kan medføre økt passivitet og nedsatt funksjon over tid. Andre studier viser at for lite omsorg eller negative tilbakemeldinger kan hindre utvikling av positiv atferd hos den skadede. Det er forsket mest på de kroniske lidelsene som har høyest prevalens i befolkningen, som kronisk smerte og reumatoide tilstander. Langt færre studier har kartlagt familiedynamikk og familiefungering i familier med ervervede hjerne- og ryggmargskadede pasienter. Sunnaas sykehus HF representerer høy grad av spesialisering innen rehabilitering, men har kommet kortere når det gjelder implementering av familieperspektivet. Pårørende gis tilbud, men våre tilnærminger er foreløpig usystematiske og praksis på tvers av klinikkene uensartet, og vi har henvist få familier til familievernkontorer. Årsakene er sammensatte, men skyldes trolig bl.a. mangel på tverretatlig samhandling og ujevn bevissthet om familieperspektivets betydning.
Måtsetting Vi ønsker gjennom bedre beskrivelser, kartlegging av dynamikk og fungering i familiene å øke vår kunnskap om familienes behov og systematisere tilbudet. Vi vil prøve ut en modell for tettere samhandling med familieverntjenesten. Kartleggingen vil være essensiell i et tverretatlig samarbeid, hvor metodeutvikling for å fremme økt familiefungering er viktigste formål. Prosjektets hovedmål er å styrke par-og familierelasjonene, samt å forebygge problemutvikling i nære relasjoner der en av partene har fått alvorlig funksjonssvikt. Prosjektet tar sikte på å bidra til kompetanseutvikling blant fagpersoner ved Sunnaas sykehus og ved utvalgte familievernkontor. Vi ønsker økt kunnskap om familienes behov, og systematisere sykehusets tilbud til familier under sykehusoppholdet. Vi vil prøve ut en modell for tettere samhandling med familieverntjenesten og Sunnaas sykehus, og undersøke om dette kan bidra til å bedre familienes psykososiale fungering. Dette gjøres ved bl.a deling av sykehusets og familiekontorenes kunnskapsgrunnlag omkring forebyggende og terapeutiske tilbud. Vi vil også undersøke hvordan sikre bedre overføring og samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og familievernkontor. Målgruppen er voksne pasienter innlagt pga traumatisk skade av ryggmarg eller hjerne og deres nære pårørende/familie Gjennomføringen vil innebære en betydelig egeninnsats fra Sunnaas sykehus, familievernkontorene og Bufdir. Prosjektet er et samarbeid mellom Landsforeningen for trafikkskadde, Landsforeningen for ryggmargsskadde, Klinikk for Ryggmargsskader og multitraumer, Klinikk for hjerneskader, Forskningsavdelingen, Lærings og mestringssenteret, Bufdir og familievernkontorene Moss-Askim og Follo.Erfaringene og modellene som utvikles underveis vil gi økt fokus og kompetanse hos fagpersoner som arbeider med tematikken og ha overføringsverdi for andre rehabiliteringssykehus/-avdelinger og familievernkontor. Tilbudet vil bidra med styrking av et helhetlig pasientforløp innenfor rehabiliteringsfeltet. Fremdriftsplan: Feb 2012, Brukerkonferanse, Mars 2012 – desember 2013 intervjuer av pasienter med familier, Mars 2012 – juni 2013 henvisning av minst 10 familier til familievernkontor, Juni 2012 – juni 2013 evaluering av gruppetilbud til pårørende, Januar – desember 2013 evaluering av saksoverføring fra spesialisthelsetjenesten til lokal instans, Oktober 2013 erfaringskonferanse, November – desember 2013 rapportskriving og formidlings-/publiseringsvirksomhet

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Fokus på familien ved store skader- Sluttrapport prosjekt 2011-3-0279 – vesjon 100215.pdf

Prosjektleder/forsker

Anne-Kristine Schanke

Detaljer
Program
Rehabilitering (2011)
Prosjektnavn
Fokus på familien ved store skader
Organisasjon
Personskadeforbundet LTN
Org.ledd
Sunnas sykehus HF
Beløp Bevilget
2012: kr 620 000, 2013: kr 790 000
Startdato
01.01.2012
Sluttdato
31.12.2014
Status
Avsluttet