Folkehelsearbeid blant somaliske mødre

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

I Bydel Sagene er det særlig høyt skolefrafall blant somalisk ungdom. Somaliske mødre i bydelen opplever vansker med å støtte barna i skolearbeidet og manglende sosial kontroll over egne barn. Enkelte bomiljø er preget av klankonflikter. Årsakssammenhengen er kompleks og krever lokalt forankrede løsninger. Vi tror at mødre vil være sentrale aktører i et endringsarbeid og kan styrkes i sine roller som rollemodeller og leksehjelpere for sine barn. Prosjektet spiller på nært samarbeid mellom forskere, medforskende mødre, sosialfagsstudenter, lokalbefolkningen i bydelen, fagfolk og Mental Helse.

Målsetting

*Fremme folkehelse blant somaliske familier gjennom deltakelse *Ressursmobilisering av somaliske mødre, intergenerasjonelt samarbeid og forståelse for generasjonenes ulike livsbetingelser *Ny kunnskap om bydelens befolkning, deres behov i møte med skole, fritidsaktiviteter og velferdstjenester

Målgruppe

Prosjektet fremmer ressursmobilisering, integrering og foreldreskap blant somaliske mødre med barn som har stor risko for skolefrafall fra videregående skole

Antall personer i målgruppen

50

Beskrivelse av gjennomføring

Prosjektet knytter seg til enkelte av Oslohjelpen Bydels Sagenes pågående aktiviteter og utvikler i samarbeid med deltakende kvinner og lokale fagfolk, et utvalg egendefinerte aktiviteter som vil kunne fremme prosjektet brede målsetting. I første omgang deltar forskere og studenter fra OsloMet i Oslohjelpas foreldreskole, hvor ti enslige somaliske mødre rekrutteres til deltakelse. Disse ti blir kjernedeltakere i prosjektet og omtales som medforskere. Forskere og studenter fra OsloMet gjennomfører deltagende observasjon og samtaler med medforskerne, ressurspersoner, fagfolk, samt andre kvinner kvinnenettverket og forsøker sammen å identifisere og gjennomføre ressursmobiliserende, intergenerasjonelle og konfliktdempende, enkle miljøtiltak som kan fremme samfunnsdeltakelse blant somaliske familier i bydelen. Det er viktig at disse tiltakene samskapes med brukergruppen, slik at det er nødvendig med fleksibilitet i planlegging av aktivtetene. Sammen planlegger og arrangerer prosjektgruppen dialogseminar og andre virkemidler for å forsøke å favne flere mødre og bredere problemstillinger i nærmiljøet. For å komme målgruppen til gode, formidles funn og aktiviteter i passende kanaler, som Mental Helses hjemmesider og arrangementer.

Fremdriftsplan

Oppstarten vår 2021: Etablere tillitsfullt samarbeid og rekruttere deltakere i prosjektet. Dialogseminar gjennomføres flere ganger gjennom prosjektperioden. Gjennom 2022 og 2023 gjennomføres aktiviteter knyttet til ressursmobilisering (se 3.3). Prosjektet avsluttes, desember 2023: Fagdag med deltakere, beboere, fagfolk. Sluttrapport fra prosjektet ferdigstilles med alle prosjektdeltakere som medforfattere, hovedansvar hos forskere fra OsloMet.

Prosjektleder/forsker

Kjetil Wathne

Detaljer
Program
Helse høst (2020)
Prosjektnavn
Folkehelsearbeid blant somaliske mødre
Organisasjon
Mental Helse
Beløp Bevilget
2021: kr 467 000, 2022: kr 467 000
Startdato
01.01.2021
Sluttdato
31.12.2024
Status
Under gjennomføring