Helhetlig oppfølging på Sagene, et følgeforskningsprosjekt

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

I Bydel Sagene er det særlig høyt skolefrafall blant somalisk ungdom. Somaliske mødre i bydelen opplever vansker med å støtte barna i skolearbeidet og manglende sosial kontroll over egne barn. Enkelte bomiljø er preget av klankonflikter. Årsakssammenhengen er kompleks og krever lokalt forankrede løsninger. Vi tror at mødre vil være sentrale aktører i et endringsarbeid og kan styrkes i sine roller som rollemodeller og leksehjelpere for sine barn. Prosjektet spiller på nært samarbeid mellom forskere, medforskende mødre, sosialfagsstudenter, lokalbefolkningen i bydelen, fagfolk og Mental Helse.

Målsetting for prosjektet

*Fremme folkehelse blant somaliske familier gjennom deltakelse *Ressursmobilisering av somaliske mødre, intergenerasjonelt samarbeid og forståelse for generasjonenes ulike livsbetingelser *Ny kunnskap om bydelens befolkning, deres behov i møte med skole, fritidsaktiviteter og velferdstjenester

Målgruppe

Prosjektet fremmer ressursmobilisering, integrering og foreldreskap blant somaliske mødre med barn som har stor risko for skolefrafall fra videregående skole

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

50

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Prosjektet knytter seg til enkelte av Oslohjelpen Bydels Sagenes pågående aktiviteter og utvikler i samarbeid med deltakende kvinner og lokale fagfolk, et utvalg egendefinerte aktiviteter som vil kunne fremme prosjektet brede målsetting. I første omgang deltar forskere og studenter fra OsloMet i Oslohjelpas foreldreskole, hvor ti enslige somaliske mødre rekrutteres til deltakelse. Disse ti blir kjernedeltakere i prosjektet og omtales som medforskere. Forskere og studenter fra OsloMet gjennomfører deltagende observasjon og samtaler med medforskerne, ressurspersoner, fagfolk, samt andre kvinner kvinnenettverket og forsøker sammen å identifisere og gjennomføre ressursmobiliserende, intergenerasjonelle og konfliktdempende, enkle miljøtiltak som kan fremme samfunnsdeltakelse blant somaliske familier i bydelen. Det er viktig at disse tiltakene samskapes med brukergruppen, slik at det er nødvendig med fleksibilitet i planlegging av aktivtetene. Sammen planlegger og arrangerer prosjektgruppen dialogseminar og andre virkemidler for å forsøke å favne flere mødre og bredere problemstillinger i nærmiljøet. For å komme målgruppen til gode, formidles funn og aktiviteter i passende kanaler, som Mental Helses hjemmesider og arrangementer.

Fremdriftsplan for prosjektet

Oppstarten vår 2021: Etablere tillitsfullt samarbeid og rekruttere deltakere i prosjektet. Dialogseminar gjennomføres flere ganger gjennom prosjektperioden. Gjennom 2022 og 2023 gjennomføres aktiviteter knyttet til ressursmobilisering (se 3.3). Prosjektet avsluttes, desember 2023: Fagdag med deltakere, beboere, fagfolk. Sluttrapport fra prosjektet ferdigstilles med alle prosjektdeltakere som medforfattere, hovedansvar hos forskere fra OsloMet.

Prosjektleder

Kjetil Wathne

Detaljer
Program
Helse høst (2020)
Prosjektnavn
Helhetlig oppfølging på Sagene – et følgeforskningsprosjekt
Organisasjon
Mental Helse
Beløp Bevilget
2021: kr 467 000, 2022: kr 467 000, 2023: kr 466 000
Startdato
01.01.2021
Sluttdato
31.12.2024
Status
Under gjennomføring