Folkeopplysning mot selvmord

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Selvmordsraten har i Norge ligget stabilt på det samme nivået de siste årene (ca 12-13 per 100 000). Raten er 2-3 ganger så høy blant menn sammenlignet med kvinner, og menn i aldersgruppen 45-64 år har hatt den høyeste selvmordsraten de siste 10 årene. Det er behov for å sette i verk befolkningsrettede tiltak for at flere, og ikke minst flere menn, søker helsehjelp for problemer knyttet til suicidalitet og psykiske vansker og for at aktuell selvmordsrisiko fanges opp i kontakten med helsepersonell.

Målsetting for prosjektet

Hovedmål 1: Senke tersklene for å søke hjelp for selvmordsatferd og psykiske vansker. Hovedmål 2: Folkeopplysningskampanjen skal implementeres innenfor rammen av en flernivåintervensjon.

Målgruppe

Den voksne delen av befolkningen i Østfold med et særlig fokus på menn i alderen 40-60 år

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

230000

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

En folkeopplysningskampanje mot selvmord skal gjennomføres i Østfold. Kampanjen vil bygge på og gjenbruke elementer fra “Velg å leve”-kampanjen (med slagordet “Snakk om selvmordstanker. Det kan redde liv”) som ble gjennomført av Helse Vest i april 2019, men man vil videreutvikle konseptet slik at det i enda tydeligere grad retter seg mot menn. Kampanjebudskapet formidles på sosiale medier, i nyhetssaker og annonser i lokale media, på boards/plakater og i arrangementer. For økt effekt skal kampanjen koordineres med eksisterende selvmordsforebyggende opplæringstiltak rettet mot helsepersonell og nøkkelpersoner i lokalsamfunnet. Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF) vil ha hovedansvar for prosjektet og sammen med Mental Helse og RVTS Øst koordinere arbeidet. Det skal etableres samarbeid med lokale aktører om selvmordsforebyggende tiltak. Samarbeid med primærhelsetjenesten og helseforetak skal sikre at fagmiljøene innen psykisk helse, før kampanjen, er godt informert om kampanjens innhold, intensjon og faglige grunnlag. Frivillige organisasjoner vil spille en viktig rolle i spredningen av kampanjebudskapet ved arrangementer o.l.

Fremdriftsplan for prosjektet

08/2020 12/2020 Utvikling konsept og materiell 11/2020 11/2020 Kampanjeseminar 10/2020 03/2021 Forarbeid (opprette samarbeid, forankring i helsetjenester, koordinere/planlegge opplæringstiltak og arrangementer). 04/2021 10/2021 Gjennomføre opplæringstiltak 09/2021 11/2021 Utrulling kampanje + gjennomføring arrangementer 06/2021 05/2022 Evaluering

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Bakgrunnen for prosjektet er at selvmordsraten i Norge har ligget på det samme nivået gjennom flere år, at ca 70% av de som tar livet sitt er menn, samtidig som menn søker hjelp i mindre grad enn kvinner. Det er behov for å nå lenger ut i befolkningen med kunnskap om selvmordsproblematikk og psykiske vansker som øker selvmordsfaren, og hvordan man kan få hjelp. Dette gjelder særlig grupper som i mindre grad søker hjelp. Prosjektet har hatt to hovedmål: 1) Senke tersklene for å søke hjelp for selvmordsatferd og psykiske vansker gjennom folkeopplysning, og 2) utløse synergivirkninger ved å implementere folkeopplysningen innenfor rammen av en flernivåintervensjon. Målgruppene knyttet til hovedmål 1 var den voksne befolkningen i Østfold, med et særlig fokus på menn i aldersgruppen 40-60 år. Målgrupper knyttet til hovedmål 2 var medarbeidere i kommuner, helseforetak, frivillige organisasjoner og andre aktører i Østfold samt helsepersonell i primær- og spesialisthelsetjenesten.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Vedr hovedmål 1 ble det gjennomført tester før og etter kampanjen som kartla holdninger som er kjente barrierer for hjelpsøking. Resultatene viste endringer i positiv retning fra før til etter kampanjen for alle variablene. På spørsmål vedrørende intensjon om å hjelpe og intensjon om å søke hjelp var det den samme tendensen til mer aktiv holdning og mindre usikkerhet til hva man kan gjøre, som tyder på økt kunnskap i befolkningen om hjelpemuligheter. Posttesten viste at det ble oppnådd en synlighet av kampanjen på 26%. Vedr hovedmål 2 (forankring, informasjon, opplæring) oppnådde man deltagelse fra alle kommunene, helseforetaket og frivillige organisasjoner. Svarene på en spørreundersøkelse tyder på at prosjektet har vært middels godt forankret. Resultatene viste videre at en høyere andel av kommuneansatte (70%) enn helseforetakansatte (55%) hadde fått informasjon om kampanjen. Det ble gjennomført en rekke kurs for helsepersonell og nøkkelpersoner med god deltagelse.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

130000

Prosjektgjennomføring/Metode

Kampanjemateriell ble utviklet av reklamebyrået Per Høj i samarbeid med NSSF og andre interessenter, og med innspill fra brukergrupper. Materiellet bestod av en kampanjefilm og to artikkelannonser. Kampanjen ble gjennomført i perioden 26. november 2021 til 31. januar 2022, med spredning ved bruk av betalt annonsering i sosiale medier og nettaviser, supplert med organisk deling. Det ble gjennomført en undersøkelse av holdninger før og etter kampanjen. Fra januar 2021 startet et omfattende informasjons- og forankringsarbeid rettet mot kommunene, helseforetaket og frivillige organisasjoner, og det ble opprettet et prosjektnettverk. Hensikten var å skape grunnlag for lokal medvirkning ved å tilby kurs til helsepersonell og nøkkelpersoner, gi informasjon om kampanjen, og for at lokale aktører kunne bidra til å spre kampanjebudskapene gjennom sine kanaler. Før, under og etter kampanjen, og som ledd i flernivåintervensjonen, ble det gjennomført en rekke opplæringstiltak i regi av NSSF, RVTS Øst, Leve Østfold og Vivat selvmordsforebygging. Det ble også gjennomført et seminar for lokale medier i samarbeid med Østfold redaktørforening.

Resultater og resultatvurdering

En andel på 26% svarte i posttesten at de hadde oppfattet at det hadde vært en informasjonskampanje. Dette er over målet på 20% og vurderes som et bra resultat gitt budsjettet for spredning. Det var like stor andel menn som kvinner som hadde sett kampanjen, og dette anses som et godt resultat mtp at det tradisjonelt er vanskeligere å nå menn. For til sammen 9 av 15 holdningsvariabler var endringene statistisk signifikante fra pre- til posttest (for de som hadde sett kampanjen). Dette anser vi som et godt resultat for en kort kampanje, og siden menn var en sentral målgruppe var det positivt at endringene fra før til etter kampanjen var mer markerte hos menn enn hos kvinner for flere av variablene. Alle 12 kommuner deltok i prosjektet i større eller mindre grad. Flere av de store kommunene deltok aktivt sammen med frivillige organisasjoner. Et bredt spekter av kurs hadde til sammen ca 800 deltagere, som betyr at det har vært god oppslutning fra målgruppene for opplæringstiltakene.

Oppsummering og videre planer

Kampanjen medførte positive endringer i holdninger og intensjon om å hjelpe eller søke hjelp, særlig blant menn. Kampanjen vekket lokalt engasjement og flere aktører delte poster på sosiale medier. Vi oppnådde forankring og involvering av lokale interessenter på et realistisk nivå gitt den relativt korte prosjektperioden, og på tross av pandemien. Et stort antall kursdeltagere fikk styrket sin kompetanse vedr selvmordsproblematikk. Prosjektet “Regionale folkeopplysningskampanjer med nasjonal overbygning”, ledet av Helsedirektoratet og NSSF, vil basere videre arbeid på erfaringene fra Østfold.

Prosjektleder

Lars Mehlum

Detaljer
Program
Helse vår (2020)
Prosjektnavn
Folkeopplysning mot selvmord
Organisasjon
Mental Helse
Org.ledd
Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging
Beløp Bevilget
2020: kr 775 000, 2021: kr 675 000
Startdato
02.08.2020
Sluttdato
01.07.2022
Status
Avsluttet