Fordi straffen rammer flere.

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Situasjonen for mange pårørende med et familiemedlem i fengsel er preget av mange belastninger, og straffen til den innsatte rammer i stor grad også dem. I undersøkelsen «Pårørendes helse og livskvalitet» (FFP, 2009) fant vi at helsesituasjonen for 50 prosent av de spurte hadde blitt dårligere som følge av fengslingen. Gjennom deltakelse i FFPs støttegrupper hvor pårørende opplever støtte og forståelse fra andre, er det en målsetting at dette vil bidra til mindre grad av sosial isolering og bedre psykisk helse. Dette vil positivt kunne påvirke mestring av livssituasjonen som pårørende.

Målsetting for prosjektet

Det er en målsetning for prosjektet å bidra til bedret helse og livskvalitet hos pårørende. Gjennom deltakelse i FFPs støttegrupper hvor pårørende opplever støtte og forståelse fra andre, er det en målsetting at dette vil bidra til mindre grad av sosial isolering og en bedre psykisk helse.

Målgruppe

Pårørende med et familiemedlem i fengsel, spesifikt foreldre til innsatte samt unge voksne i aldersgruppen 18-30 med ulik type relasjon til innsatte.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

50

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

På bakgrunn av tilbakemeldinger fra brukere ønsker vi å øke hyppigheten til treff hver måned for begge grupper (fra 2-4 treff pr semester). To av treffene vil i løpet av prosjektperioden bestå av én kulturell og én kreativ aktivitet. Vi ønsker også å invitere begge grupper på helgetur med overnatting én gang pr prosjektår. Treffene skal gjennomføres i FFPs lokaler i Oslo sentrum. De finner sted på ettermiddagstid fra kl. 17 til 19, og vi serverer noe å spise på. Støttegruppene ledes rådgivere og seniorrådgivere som har arbeidet i FFP i lang tid og som har fagbakgrunn fra psykologi, sosialt arbeid og kriminologi. Rådgivernes rolle er å svare på spørsmål, informere om regler og rutiner i kriminalomsorgen og aktuelle fengsler, «dra i gang» gruppene og tilrettelegge for gode samtaler. Noen ganger er det også en viktig rolle å berolige og bidra med faktainformasjon for å hindre at enkeltes opplevelser knyttet til fengselet blir til «oppleste og vedtatte sannheter» for gruppa til å gjelde for kriminalomsorgen generelt. Støttegruppene er åpne, noe som vil si at nye deltakere kan bli med når som helst i forløpet, og deltakere binder seg ikke til å delta hver gang. Dette skaper etter vår erfaring en god dynamikk i gruppene.

Fremdriftsplan for prosjektet

Jan-juni 2020: Info og rekruttering. Støttegruppe for foreldre og for unge voksne. Helgetur begge grupper. Aug-des 2020: Info og rekruttering. Støttegruppe for foreldre og for unge voksne. Teaterforestilling begge grupper. Jan-juni 2021: Info og rekruttering.Støttegruppe for foreldre og for unge voksne. Helgetur begge grupper. Aug- des 2021:Info og rekruttering Støttegruppe for foreldre og for unge voksne. Keramikkverksted. Evaluering.

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Prosjektets målgruppe har vært pårørende med et familiemedlem i fengsel, spesifikt foreldre til innsatte samt unge voksne i aldersgruppen 18-30 med ulik type relasjon til innsatte. Gjennom deltakelse i FFPs støttegrupper hvor pårørende opplever støtte og forståelse, har det vært en målsetting at dette vil bidra til mindre grad av sosial isolering og en bedre psykisk helse. Når en i familien settes i fengsel får det ofte store konsekvenser for familien rundt, og pårørende blir ofte preget av en rekke belastninger knyttet til stigma, økonomi, sosialt liv og ikke minst helsesituasjon. Pårørende sier ofte at de ikke klarer å snakke om fengslingen til venner og nettverk. Ofte er det vanskelig innad i den nærmeste famille også, særlig i tilfeller der noen av familiemedlemmene støtter den innsatte mens andre tar avstand. Det å kunne snakke om sin situasjon på en trygg arena med andre som forstår, kan bidra til å dempe bekymring, og ha en positiv effekt på helsesituasjonen.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Prosjektet ble i stor grad gjennomført under koronapandemien. Dette har påvirket prosjektet i noen grad, men målsettingen om at pårørende skulle få støtte fra rådgivere og andre pårørende har blitt oppfylt. Vi har funnet digitale løsninger på treff som skulle være fysiske og treffene for foreldre har vært et av våre mest vellykkede tiltak for pårørende. Gruppen gir deltakerne et unikt fellesskap, og er for noen det eneste stedet de føler de kan snakke fritt. Til tross for den skammen mange bærer på, opplever deltakerne veldig mye støtte i gruppen. Det at flere av treffene var digitale bidro til rekruttering av foreldre fra flere steder i landet. Pandemien preget støttegruppen for unge voksne i større grad, da deltakerne ikke ønsket et digitalt tilbud. Vi hadde treff når det var mulighet for det, men det ble totalt sett noen færre treff for enn planlagt. Rådgiver som hadde ansvaret for støttegruppen, hadde imidlertid jevnlig dialog med deltakerne for å høre hvordan de hadde det.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

40

Prosjektgjennomføring/Metode

Støttegruppene ble ledet rådgivere og seniorrådgivere som har arbeidet i FFP i lang tid og som har fagbakgrunn fra psykologi, sosialt arbeid og kriminologi. For prosjektet var det planlagt å ha månedlige treff for både foreldregruppen og for unge voksne. I tillegg planla vi en kulturell og en kreativ aktivitet samt en helgetur hvert prosjektår. Støttegruppen for foreldre ble omgjort til digitale treff da det ikke lenger var mulig å gjennomføre fysiske treff, og ble gjennomført som en kombinasjon av digitale treff og fysiske treff i våre lokaler i Oslo da det var mulig ut fra smittesituasjonen. Det at vi «ble tvunget» til å gjennomføre treffene digitalt, har vært en veldig fin erfaring. Foreldre fra hele landet har deltatt. Deltakerne i støttegruppen for unge voksne var klare på at de ønsket å treffes fysisk og ikke digitalt. Treffene ble derfor mer sporadiske, og ble kun gjennomført da det var greit med fysiske treff sett i lys av koronasituasjonen. Flere av deltakerne i treffene for unge voksne, har blitt venner og holder også kontakten privat. Vi fikk gjennomført flere kreative og kulturelle aktiviteter, og vi gjennomførte helgetur for foreldre i begge prosjektår.

Resultater og resultatvurdering

Vi hadde som målsetting å nå 50 personer i dette prosjektet, men koronapandemien resulterte i at det ble noen færre deltakere. Totalt 35 foreldre har deltatt på helgetur og treff for foreldre, noen av disse kun én gang, de aller fleste på hvert treff gjennom hele prosjektperioden. Deltakere på treff for unge voksne har vært langt færre og har hatt mellom 3 og 5 faste brukere. Vi har fått fortløpende muntlige tilbakemeldinger om betydningen deltakelse i gruppene har for dem. I gruppen for unge voksne, tok vi i bruk av samtaleverktøyet «Fuelbox» og vi har innhentet tilbakemeldinger fra brukerne om hvordan de erfarte å bruke dette, og hvordan det var å delta med andre unge voksne pårørende. For foreldregruppen utarbeidet vi et spørreskjema som ble sendt ut til de som har deltatt. Koronapendemien har påvirket prosjektet i noen grad, men målsettingen om å gi pårørende en arena for støtte og forståelse, og med det en bedre psykisk helse, har vært ivaretatt gjennom hele prosjektperioden.

Oppsummering og videre planer

Tilbakemeldinger fra deltakerne viser at prosjektet hatt en stor betydning for mange av de som har deltatt. Det har vært nyttig for oss å se at digitale foreldretreff har fungert så bra. Flere foreldre som ellers ikke ville hatt muligheten til å delta, har fått muligheten til å være del av en gruppe hvor man opplever støtte og fellesskap med andre som har en sønn eller datter i fengsel. Vi vil fortsette med en kombinasjon av digitale og fysiske treff også etter koronapandemien, og har søkt om midler fra Helsedirektoratet til å opprettholde tilbudet i 2022.

Prosjektleder

Hanne Hamsund

Detaljer
Program
Helse høst (2019)
Prosjektnavn
Fordi straffen rammer flere.
Organisasjon
For Fangers Pårørende (FFP)
Beløp Bevilget
2020: kr 230 000, 2021: kr 240 000
Startdato
01.01.2020
Sluttdato
31.12.2021
Status
Under gjennomføring