Fordommer og rasisme i barneskolen

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Redd Barna lanserte i august 2020 rapporten «Det viktigste er å bli norsk…?», som er en rapport om barn og unges tanker om å være ny i Norge. Flere av ungdommene vi møtte, fortalte at de har opplevd diskriminering, rasisme og fordommer. I rapporten «Vi vil ikke leke med deg fordi du er brun» (2018) fra Anti-rasistisk senter, ble det avdekket at det er mange lærere som er usikre på hvordan de skal håndtere urettferdig behandling og rasisme, eller at de forstår ikke helt alvoret. Elever ønsker mer undervisning om temaet rasisme, og det tidlig i opplæringsløpet.

Målsetting

Redd Barna har definert følgende hovedmålsetning for prosjektet: Alle elever skal få god kunnskap om hva fordommer og rasisme er, og de skal oppleve et trygt og godt skolemiljø, der de ikke utsettes for fordommer eller rasistiske ord og handlinger i skolehverdagen, på fritiden eller på nett.

Målgruppe

Målgruppen er elever på 4.-7. trinn i barneskolen. Prosjektets resultat vil gjøres gratis tilgjengelig nasjonalt, så ressursene kan nå ut til alle barn.

Antall personer i målgruppen

100000

Beskrivelse av gjennomføring

· Skolebesøk på barneskoler i hele landet for å innhente barns stemmer om og hvordan de opplever fordommer og rasisme både i klassen, på skolen, i hverdagen og på nett. Elever skal selv få komme med forslag til gode strategier på hvordan jobbe imot fordommer og rasisme i skolen. Vi ønsker også å innhente læreres erfaringer med tiltak og strategier, som de har opplevd har fungert og er med på å forebygge eller bekjempe fordommer og rasisme. · Metodehefte til lærere til bruk på 4.-7. trinn: Fordommer og rasisme i barneskolen. Etter rapportdelen med funnene fra skolebesøkene, skal metodeheftet gi verktøy, tips om undervisningsmetoder og aktiviteter til hvordan jobbe forebyggende mot fordommer og rasisme i barneskolen. Som alt annet undervisningsmateriell som Redd Barna utvikler, skal metodedelen både være sterkt faglig forankret, men også legge til rette for elevaktive øvelser, der elever får reflektere, medvirke selv og utøve øvelser som bidrar til holdningsendringer i klasserommet. · Informasjonsfilm om fordommer og rasisme til målgruppen: elever på 4.-7. trinn. Filmen skal gi barn informasjon om hva fordommer, diskriminering og rasisme er på en måte som gjør at barna forstår og knytter det til sin skolehverdag.

Fremdriftsplan

Prosjektet vil gjennomføres i løpet av skoleåret 2021-2022 med lansering høsten 2022. Vi vil i oppstarten planlegge skolebesøkene, lage en mal til skolebesøkene og ta kontakt med barneskoler over hele landet. Skolebesøkene skal vi gjennomføre i perioden september til februar/mars. Metodeheftets undervisningsopplegg med elevaktive oppgaver vil utvikles på bakgrunn av kunnskapen fra skolebesøkene og med fagpersoner.

Prosjektleder/forsker

Christine Rackwitz

Detaljer
Program
Helse vår (2021)
Prosjektnavn
Fordommer og rasisme i barneskolen
Organisasjon
Redd Barna
Beløp Bevilget
2021: kr 380 000, 2022: kr 395 000
Startdato
01.08.2021
Sluttdato
30.09.2023
Status
Under gjennomføring