Forebygge og behandle underernæring hos lungesyke med digital intervensjon

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

Sykdomsrelatert underernæring er en stor menneskelig, medisinsk og økonomisk utfordring for helsetjenesten. Man anslår at ca. 114.000 har sykdomsrelatert underernæring i Norge i dag. Lungesykdom øker risikoen for underernæring. Lovisenberg rehabilitering (LR) har en betydelig andel lungepasienter med eller i risiko for underernæring. Vi ønsker å evaluere om arbeidet med forebygging og behandling av underernæring kan effektiviseres med digitale verktøy, samt gi bedre utfall med smart oppfølging av hjemmeboende, underernærte pasienter etter rehabilitering med medisinsk avstandsoppfølging. I tråd med Helsepersonellkommisjonen, og støttet av LHL, vil vi pilotere en ny, digital måte å tilnærme oss underernærte på. Dette gjøres ved å prøve ut nye prosesser og digitale verktøy i flere faser av pasientforløpet. Målsetninger: 1) Få innsikt i om digital støtte og medisinsk avstandsoppfølging i 3-5 mnd. i forebygging og behandling av underernæring hos lungepasienter gir en bedre ernæringsstatus over tid 2) Avdekke om appen FoodCapture er hensiktsmessig for eldre lungepasienter med risiko for eller med underernæring 3) Økt kunnskapsgrunnlag om hvordan ernæringsbehandling kan bedres og monitoreres både i overgangen mellom sykehus og hjem, og hjemme, med bl.a. økt pasientmobilisering.

Aktivitet/tiltak/metode

Målgruppe: LRs lungepasienter. Fase I – Før og under opphold: Pasientene får i forkant av oppholdet tilsendt MST (Malnutrition Screening Tool), PG-SGA (Scored Patient-Generated Subjective Global Assessment) og EQ5D. Innhenting av data fra pasienter gjøres digitalt og sikkert via den digitale plattformen FlowZone. 50 % av pasientene med eller i risiko for underernæring som samtykker til deltakelse gis tilbud om å benytte FoodCapture (FC), et digitalt og sikkert verktøy for underernærte. De øvrige blir rekruttert til kontrollgruppe som får “usual care”. I FC kartlegges dagens ernæringssituasjon og det etableres automatisk en individuell ernæringsplan. Gjennom daglig logging får pasienten og helsepersonell innsikt i eget næringsinntak. Under oppholdet: Pasienter som er i risiko for underernæring bes om å fortsette bruken av FC for å se om dette gir bedre grunnlag for tilpasset ernæringsoppfølging. Fase II – Digital hjemmeoppfølging (DHO): Individuell oppfølging hjemme av klinisk ernæringsfysiolog (KEF) i Kostholdsendring AS: Etter utskrivning tilbys pasienter som ønsker det 3-5 virtuelle konsultasjoner med KEF samtidig som de benytter FC til å logge daglig inntak. KEF vil bidra med justeringer i ernæringsplanen og kan også proaktivt ta kontakt med pasient hvis rapportering i app viser negativ vektutvikling og/eller lavt energiinntak. Evaluering: Vi vil samle data via MST, PG-SGA, EQ5D og be om vekt etter 3 mnd og 6 mnd, samt intervjue brukerne. Vi ønsker også å få innsikt i denne pasientgruppens generelle modenhet i å bruke digitale verktøy fra egen smarttelefon, inklusive behov for støtte fra pårørende. Personvern: Appene som brukes er 3D-sikret og godkjent. Personvernombudet er kontaktet. Dataene vil bli kryptert og lagret i sikker sone. Alle må samtykke før deltakelse i prosjektet. Mulig utfordring: Lav digital modenhet kan skape utfordringer for noen i å få nytte fra bruk av FC. Løsning: Snakke med brukerne om hva som er vanskelig og gi ytterligere opplæring.

Antall deltakere

50

Forventet virkning av aktiviteten/tiltaket

Effekter for underernærte pasienter: 1) Økt egenmestring og innsikt i egen sykdom: Økt bevisstgjøring rundt underernæring og hvordan kosthold kan påvirke den generelle helsen. 2) Pasienter får økt motivasjon til å nærme seg dagsmål for ernæring når de benytter FC. 3) Pårørende kan bistå ved at de via FC får innsikt i hele dager og siste ukers faktiske inntak av næring, og slik bidra til å tilrettelegge for pasienten. Forventet langsiktig virkning er at pasienten klarer å få til en bedre vektutvikling enn hva dagens tilnærming gir og at dette gir raskere rehabilitering. Bedret ernæringsstatus gir økt livskvalitet, slik at pasientene kan delta i aktiviteter og i frivilligheten, og det gir lavere risiko for dødelighet. Effekter for helsepersonell: 1) Bedre innsikt gir bedre, tilpasset oppfølging av pasienter. 2) Digitalisering muliggjør tidsbesparelser brukt på pasient, som da kan benyttes til andre aktiviteter. 3) Positive resultater ved bruk av digitale hjelpemidler og virtuelle tjenester kan gi institusjonen økt kunnskapsgrunnlag for å prøve ut og tilby nye helsetjenester. «Virtuell rehabilitering» vil ha økende fokus fremover og både LHL og LR har fokus på å ligge i forkant med å teste dette. Effekter for samfunnet: 1) Redusert risiko for underernæring hos pasienter betyr reduserte helsetjenestekostnader og mindre produksjonstap. 2) Bidra til den omstillingen av helsevesenet som bl.a. Helsepersonellkommisjonen etterspør med økt bruk av teknologi for å kunne levere tjenester til flere pasienter med færre ressurser i fremtiden.

Plan for gjennomføring

I planfasen (mai-juni 2024) vil prosjektteamet samlet 1) lage en detaljert aktivitetsplan med tydelige leveranser, 2) sikre inkluderings-/ekskluderingskriterier og samtykkeerklæring for rekruttering av pasienter som skal delta i prosjektet, 3) sette opp krav for konfigurering av de digitale løsningene FoodCapture og FlowZone så data fra pasienter kan hentes inn i forskjellige faser av pasientforløpet, 4) utvikle informasjonsmateriell om prosjektet for deltakere og ansatte og 5) kvalitetssikre at brukerperspektivet er godt nok ivaretatt ved å engasjere brukerrepresentant i en simulering av hele tjenesteforløpet. I fase 1 vil prosjektleder ved Lovisenberg Rehabilitering sikre at de 25 pasientene blir rekruttert mai-september 2024. I denne fasen rekrutteres også 25 til kontrollgruppen. Vi vil sikre at pasienter blir sett og fulgt opp på en bra måte inkl. deres bruk (og opplæring) av FC, samt at overgang fra utskrivning til hjem med overføring av data til KEF i Kostholdsendring AS fungerer godt. Fase 1 (pasienter inne på rehabilitering) avsluttes senest desember 2024. I fase 2 vil KEF fra Kostholdsendring AS være ansvarlig for og følge opp 25 hjemmeboende pasienter med 3-5 møter per pasient over en 3-5 måneder periode via videokonsultasjon. Fase 2 avsluttes i juni 2025. I evalueringsfasen (3. og 4.kvartal 2025) vil Norwegian SMART Care Lab gjennomføre analyse av dataene som er samlet inn som baseline og målingen underveis. Vi vil også gjennomføre intervjuer med deltakerne for å få utfyllende informasjon. Vi vil deretter sammenstille dette i en sluttrapport til prosjektet. Prosjektet evalueres av prosjektgruppen og resultatene formidles til aktuelle mottakere og brukerorganisasjon. Sluttrapport skrives og sendes Stiftelsen Dam.

Prosjektleder

Stine Fallingen Ødegård

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Forebygge og behandle underernæring hos lungesyke med digital intervensjon
Organisasjon
LHL
Beløp Bevilget
2024: kr 330 000, 2025: kr 70 000
Startdato
01.05.2024
Sluttdato
31.05.2025
Status
Under gjennomføring