Forebyggende tiltak mot ruskjøring.

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet:
“Trafikkulykker er et av de største samfunnsproblem vi har,” sa samferdselsminister Liv Signe Navarsete (des. 2008). Det var en kritisk økning av ungdomsulykker dette året. Ungdomskulturen i vår kommune utvikler seg med stor fart med uønsket atferd i forhold til bruk av rusmidler kombinert med “sterke” biler og økt fart. Høsten 2008 ble det opprettet en arbeidsgruppe i nærmiljøet som fokuserer på: “ungdom mot rus”. En ny trend som er aktualisert over hele Østlandet. Vårt prosjekt vil henvende seg til ungdom i faresonen i Akershus fylke og omliggende nabofylker, og det vil bli gitt tilbud til kjøreskoler med fokus på førerkortopplæring.
Prosjektets målsetting:
Målet er å redusere trafikkulykker blant ungdom ved holdningsskapende arbeid. 2 av 3 dødsulykker skyldes rus. (Folkehelseinstituttet)
Foredragene blottstiller den trafikkskadde som forteller om sine fatale valg og hva de førte til. Dette bidrar til at målgruppen får en virkelighetsoppfatning som rører de unge. Å skape gode holdninger

i forhold til kombinasjonen “fart og rus” må starte tidlig.
Prosjektets målgruppe:
Ungdom som skal ta mopedførerkort og nybegynnere til førerprøven, trafikkopplæring/kjøreskoler, elever på tiende klassetrinn i ungdomsskolen, elever i videregående skole og ungdomsklubber.
Prosjektets betydning:
En erfaren pensjonert politibetjent med 35 års praksis relatert til trafikk- forebyggende arbeid og unge bilisters bruk av rus. Hun framfører foredraget sammen med en ung trafikkskadd mann. De går gjennom hvilke stoffer som regnes som rusmidler, hvordan de ser ut og virkningen av dem. Dette er informasjon om rus de fleste unge ikke er kjent med. Den trafikkskadde kommuniserer med hjelp av en “Roll Talk”. Det er en bryterstyrt PC som har digitalisert tale. Han “forteller” hvordan hverdagen forløper og hvilke savn han har. Han ønsker ingen i verden den samme skjebnen, og dersom han kan redde EN person fra å komme i tilsvarende situasjon, har han gjort en god jobb! Han ønsker å gi noe tilbake til samfunnet ved å gi av seg selv, og han har regnet ut at han har kostet samfunnet 40 millioner kroner med sykehusopphold, operasjoner, bolig, bil og pleie.
Dette er midler som kan spares dersom de unge vil ta de riktige valgene.
Forutsetning for å lykkes:
1) En lønnet koordinator får ansvar for den praktiske gjennomføringen av prosjektet.
2) Politibetjenten er vant til å engasjere ungdom med sine presentasjoner. Hun taler ungdommenes språk!
3) Opplegget skal presenteres i små grupper på 15-20 elever. Det er viktig med nærhet mellom foredragsholdere og elever.
Prosjektets betydning:
* Midlene stimulerer til ny virksomhet.
* Ungdommene får direkte kontakt med et trafikkoffer med store skader.
* Informasjonen gir ettertanke. Elever som har blitt spurt om opplegget i etterkant, svarer bekreftende på at de vil bli mer aktsomme og tenke over hva følgene av uvettig kjøring KAN bli.
* Brukermedvirkning. Den trafikkskadde får økt selvfølelse ved å stå fram med sin historie.
* Samarbeid med helsepersonell på skolene ang. rusprobl
* Midlene bidrar til å redusere helse- og rehabiliteringsoppgaver i samfunnet.
Framdriftsplan:
Koordinator er en i personalet som har daglig kontakt med den trafikkskadde. Hun er den som administrerer avtaler, er sjåfør og har ansvar for pleieoppgaver under utfluktene. Politibetjenten har et stort nettverk innenfor politiet, utrykningspolitiet, barnevernet, ulike organisasjoner, og hun fanger ungdommenes oppmerksomhet på en direkte måte under foredragene. Foredragene på skoler vil bli holdt stort sett på dagtid. Kjøreskolene har teorikurs på kveldene. S-B Regnskap fører regnskapet og har ansvar for tildelte midler. Landsforeningen for trafikkskadde får henvendelser fra mange steder på Østlandet om muligheter for kurs. Tilsvarende informasjonskampanjer er gjort i Hedmark og Oppland fylke med godt resultat. Dette arbeidet er alltid like aktuelt. Intensjonen er at dette er en jobb prosjektdeltakerne gjerne gjør for å hjelpe til med holdningsskapende arbeid blant de unge for å bedre trafikksikkerheten. En jobb ingen andre kan utføre bedre enn dem.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2009_1_0486.pdf

Sluttrapportsammendrag

Sammendrag:<br>Prosjekttittel: Forebyggende tiltak mot ruskjøring.<br>Prosjekttema: Gjør riktige valg og bevar livet! Trafikkskadd ungdom ønsker å delta i trafikk-forebyggende arbeid med sin historie.<br>Prosjektnummer: 2009/1/0486<br>Prosjektets mål var forebygging og holdningsskapende arbeid innen trafikksikring med målgruppe ungdom i faresonen. Det er blitt ekstra mye medieoppslag rundt prosjektet dette året med artikler i Trafikkskaddes magasin, (LTN), Romerike Blad, Indre Akershus Blad, Trafikkanten, m. fl. Prosjektgruppa hadde stand ved Hjernekonferansen 2010. Det har ført til mange henvendelser fra hele Sør- og Øst Norge og ryktene har nå spredd seg til Vestlandet.<br>Det har også ført til at prosjektet vil bli videreført til neste år. Livskvaliteten til de trafikkskadde har økt betraktelig. De treffer ungdom og føler at de utfører et viktig arbeide. Selvfølelsen har økt og engasjementet er større hos dem nå enn i starten av prosjektet.<br>Erfaringene viser at ungdommen følger interessert med under foredraget og er sterkt engasjerte i diskusjon og meningsytring under og etter foredraget. Mange elever vil ha kontakt med de trafikkskadde og vil se hvordan kommunikasjonshjelpemidlet virker. De stiller spørsmål og forstår at guttene har hodet på rett plass, men at ulykken har redusert livskvaliteten betraktelig. Prosjektgruppas henstilling til ungdommene er at de er selv ansvarlige for sine valg, og de blir oppfordret til å ta de riktige valgene!<br>De avslutter med en sterk oppfordring:TENK DERE OM- SE HVA FEIL VALG KAN FØRE TIL!

Prosjektleder/forsker

Sissel Tønneberg

Detaljer
Program
Forebygging (2009)
Prosjektnavn
Forebyggende tiltak mot ruskjøring.
Organisasjon
Personskadeforbundet LTN
Beløp Bevilget
2010: kr 250 000
Startdato
01.01.2010
Sluttdato
31.12.2010
Status
Avsluttet