Foreldre som står på for Marienlyst FK

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet
Marienlyst FK ble stiftet som Tyr Fotballklubb i 1980 for tyrkiske voksne innvandrere som ønsket å spille fotball mens de var i Drammen som gjestearbeidere. Meningen var å være i Drammen midlertidig i noen år, men slik ble det ikke. Nå har klubben både 2 og 3 generasjonsspillere i klubben og har et A-lag i 5. Divisjon og et B-lag i 6. Divisjon. For tre år siden startet klubben opp med breddefotball for barn på Fjell i Drammen kommune og har nå sju guttelag i alderen 7 – 12 år og ett jentelag i alderen 14 – 15 år. Klubben er åpen for alle barn uansett etnisk bakgrunn og er et sunt og inkluderende fritidstilbud for hele barnegruppen i bydelen. Barna trener i barmarksesongen på kunstgressbanen ved Fjell skole. Fjell skole, som har 620 elever, er den skolen i Drammen med flest minoritetselever. Minoritetselevene utgjør 77 % av elevene og har bakgrunn fra 30 ulike land i verden.

Prosjeketets målsetting:
Målsettingen er å aktivisere/motivere foreldre til barna til deltakelse i fotballklubben som hjelpetrenere og på ulike andre dugnadsinnsatser. Til det trengs det en prosjektperiode på tre år og økonomiske virkemidler til å lønne en prosjektmedarbeider i en deltidsstilling som skal kunne arbeide med motivasjonstiltak overfor foreldregruppen på ulike måtet. I tillegg kan økonomiske midler brukes til godtgjørelse for trenere/hjelpetrenere og kjøregodtgjørelse til f.eks. kamper. Fjell er det området i Drammen kommune med dårligst levekår og derfor begrenset betalingsevne blant foreldregruppen. Vi som tok initiativ til breddefotballen trodde at når vi selv hadde innvandrerbakgrunn, så skulle det bli lettere å motivere foreldrene, men det har vist seg vanskeligere enn først antatt.

Prosjektets målgruppe:
Opprettholde et tverrkulturelt fritidstilbud for barn og unge som går på barneskolen på Fjell for å bidra til en meningsfull og sunn fritid. Forskning viser at minoritetsungdom er mindre fysisk aktive enn majoritetsungdom, og at aktivitet i barne- og ungdomsårene bidrar til en mer aktiv voksentilværelse og er derfor helsefremmende også på lang sikt. En nylig gjennomført kartlegging av barns og unges fritidsønsker på Fjell skole (barneskolen) og Galterud skole (ungdomsskolen) viser at fotball er den idretten som ønskes av de fleste.

Beskrivelse av gjennomføringen:
Det er behov for å engasjere en person i en deltidsstilling som da får tid til å informere, samtale med og motivere foreldre til deltakelse bla gjennom oppsøkende virksomhet (banke på døren). Dessuten kan det være aktuelt med en godtgjørelse til trenere. Dette motivasjonsarbeidet må gå over noen år fordi minoritetsbefolkningen ikke er kjent med det norske dugnadssystemet som basis for alt barne- og ungdomsarbeid.

Prosjektets betydning:
Marienlyst fotballklubb er den eneste frivillige organisasjonen på Fjell for barn og unge som både er tverrkulturell og driftes av foreldre og ildsjeler. Alle andre aktiviteter for barn og unge på Fjell er enten finansiert og driftet av kommunen eller av en enkelt landgruppe (for eksempel tyrkisk barnedansgruppe) eller er i en annen bydel. Fysisk aktivitet i barne- og ungdomsårene er viktig i seg selv og det viser seg at barn og unge som har vært aktive i større grad fortsetter med fysisk aktivitet i voksen alder enn de som ikke har vært aktive.

Framdriftsplan:
Det vurderes som nødvendig med treårig innsats for å få tilstrekkelig fokus og oppmerksomhet for å oppnå forståelse for at i Norge er det nødvendig at foreldrene selv bidrar i barnas fritidsaktiviteter og viktigheten av at barn deltar i organiserte fritidsaktiviteter.

Oppstart januar 2011 med avslutning i 2013 der deltakelse i Norway Cup er den største milepælen. Rekruttering av prosjekmedarbeider 2 mnd, dernest følger framdriften treningssesongen der vintermånedene brukes til å oppsøke foreldre til spillende barn og samtale med dem om viktigheten av å delta i barnas fritidsaktivitet og fortelle om at dette er måten det gjøres i Norge. Trenerkurs og treninger i barmarksesongen og evaluering om høsten før ny runde med motivasjonssamtaler påbegynnes.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2010_1_0402.pdf

Sluttrapportsammendrag

Marienlyst Fotballklubb som en lokal idrettsklubb ønsket å gi et bedre tilbud for barn og ungdom. For at barn og ungdom skal delta i idretten er det viktig at klubben har gode trenere som kan ivareta interessen ved å ha gode trenere og tilrettelagte anlegg. For at Marienlyst Fotballklubb skulle ha anledning til å bedre inkludere foreldre til å delta i større grad i klubben.

Målsettingen for prosjektet var å skape gode forutsettinger for inkludering og gi foreldre med minoritets bakgrunn forståelse for hvor viktig det er med fritidstilbud for barn og unge, samt hvor viktig det er for barn i denne alderen at foreldre også er sammen med dem når de utfører aktiviteter.

Prosjektet har vist at tilrettelegging gjør det mulig å inkludere foreldre i ordinær klubbvirksomhet. I løpet av de to prosjektårene har foreldre deltatt og gjennomført kurs som laglederkurs, aktivitetslederkurs, trenerkurs, rekruttdommerkurs og klubblederkurs med til sammen 14 deltagere.
Faktorer som har bidratt til suksess ved prosjektet har vært gode forberedelser, avklaring av forventinger til deltageren. Videre er god tid, lengde på kurs og/eller flere økter, og individuelle kurs eller kurs med få deltakere viktige suksesskriterier.

Prosjektleder/forsker

Halil Tanaci

Detaljer
Program
Forebygging (2010)
Prosjektnavn
Foreldre som står på for Marienlyst FK
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2011: kr 250 000, 2012: kr 250 000
Startdato
01.01.2011
Sluttdato
31.12.2012
Status
Avsluttet