Foreldrestart i isolasjon

Forsker på besøksrestriksjoner på nyfødtintensiven. Målet er å lage gode tiltak sammen med brukerorganisasjonene.

Oslo Universitetssykehus skal kartlegge konsekvensene av besøksrestriksjoner for foreldre med barn på nyfrødtintensivavdeling. Målet er å kunne sette inn gode tiltak sammen med brukerorganisasjonene. Illustrasjonsfoto: Adobe stock

Å være forelder til et barn på nyfødtintensiven er krevende. Ekstra utfordrende ble det antakelig da besøksforbudet gjorde at foreldrene i stor grad ble isolert.

Nå skal Oslo Universtitetssykehus (OUS) kartlegge dette, i håp om å kunne sette inn tiltak i samarbeid med brukerorganisasjonene.

– Vi skal gjennomføre et forskningsprosjekt for å kartlegge hvilken betydning besøksrestriksjoner hadde for foreldre til barn innlagt i Nyfødtintensiv avdeling OUS under koronapandemien 2020, sier prosjektleder Nina M. Kynø.

Samarbeidsprosjekt

Prosjektet er et samarbeid mellom OUS, Foreningen for hjertesyke barn og Prematurforeningen.

– På vegne av sine medlemmer har Foreningen for hjertesyke barn og Prematurforeningen tatt kontakt med avdelingen og bedt om at det gjennomføres en studie for å utforske foreldrenes erfaringer med de strenge smittevernstiltakene ved Nyfødtintensiv avdeling OUS. Nedstegningen av avdelingene, og opplevelser og mulige konsekvenser er temaer som diskuteres mye i både fagmiljøer og media, sier Kynø.

Prosjektet har fått støtte gjennom Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten, som er et samarbeid mellom Helse- og omsorgsdepartementet og Stiftelsen Dam.

Viktig kunnskap for brukerorganisasjonene

For både brukerorganisasjonene og fagmiljøene vil kunnskapen som kommer ut av prosjektet være til nytte også framover.

– Kunnskap om virkningsfulle tiltak for å støtte barna og familiene vil være til nytte dersom det blir nødvendig med senere besøksrestriksjoner i avdelingene, sier Kynø, og legger til:

– Samtidig kan resultater fra denne studien gi oss kunnskap om hvilke konsekvenser nedstegningen har fått for de berørte, og om det er faktorer helsevesenet og brukerorganisasjonene bør følge opp i ettertid. Kunnskapen er avgjørende for brukerorganisasjonene i planlegging og iverksettelse av tiltak og tilbud til sine brukere.

Brukergruppene har vært aktive i arbeidet med å utforme blant annet problemstilling, intervjuguide og i informasjon om prosjektet. Målet er å fremskaffe forskningsbasert kunnskap om foreldrenes erfaringer fra tiden under besøksrestriksjonene.

Har du en god idé og ønsker å søke prosjektstøtte? Les om alle Stiftelsen Dams programmer her!


Søknadssammendrag

Foreldres erfaringer med smitteverntiltak fra Nyfødtintensiv avdeling

Bakgrunn: Grunnet koronapandemien iverksatte Nyfødtintensiv avdeling ved Oslo universitetssykehus (OUS) strenge smittevernstiltak i mars 2020. Besøksforbud for far/partner ble iverksatt i en periode på 10 uker før de ble tillempet noe. I juni ble restriksjonene lettet på, slik at begge foreldrene kunne komme daglig. Et slikt tiltak har ikke vært iverksatt ved en norsk nyfødtavdeling de siste tiårene.

Generelt regnes det å ha et barn innlagt på en nyfødtintensiv avdeling som stressende ved å påvirke foreldrenes psyke og endre opplevelsen av foreldrerollen. Rollefordelingen innad i familien kan endres ved at mor har hatt eneansvar for det nyfødte barnet over en periode der barnet utvikler grunnleggende tilknytningsatferd. Under «vanlige» forhold bruker foreldrene ulike mestringsstrategier som ikke i samme grad kunne utnyttes under besøksrestriksjonene.

Dette prosjektet er initiert og forankret fra brukerorganisasjonene (Prematurforeningen og Foreningen for hjertesyke barn), som etterspør kunnskap om konsekvensene av dette inngripende tiltaket.

På bakgrunn av dette gjennomføres et forskningsprosjekt som har til hensikt å utforske foreldres erfaringer i tiden med smitteverntiltakene.

Hensikten med prosjektet er å fremskaffe kunnskap om konsekvenser og erfaringer av nedstengningen fra familier som har oppholdt seg på Nyfødtintensiv avdeling i en lengere periode under nedstengningen. Disse erfaringene vil være av betydning i iverksettelse av tiltak ved lignede situasjoner. Kunnskapen er avgjørende for brukerorganisasjonene i planlegging og iverksettelse av tiltak og tilbud til sine brukere.

Metoden som benyttes er kvalitativ – intervjuer med mor og/eller far (annen omsorgsperson) enten hver for seg, sammen eller i fokusgruppeintervjuer.

Forespørsel sendes til foreldre som har oppholdt seg på nyfødtintensiv avdeling OUS >14 dager under nedstengningen og der barnet lever.

Innsamlede data analyseres tematisk.

Resultater forelegges brukerorganisasjonene og OUS og publiseres i et anerkjent tidsskrift i løpet av 2021.

Prosjektleder

Nina Kynø

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Foreldrestart i isolasjon
Organisasjon
Foreningen for hjertesyke barn
Beløp Bevilget
Kr 290.000
Startdato
03.09.2020