Foreldrestøttende arbeid ved mobbing

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Kunnskapsoppsummeringen om mobbing (Bru et al, 2017) viser at over 50 000 norske barn og unge i grunnskole og videregående skole utsettes for mobbing regelmessig. Gjennomgangen viser at det å bli mobbet har sammenheng med et bredt spekter av helseproblemer, for eksempel angst, depresjon, psykosomatiske plager, symptomer på posttraumatisk stress, selvmordstanker og selvmordsforsøk (Breivik, K.m.fl.2017) Voksne for Barn får mange henvendelser om mobbing fra foreldre/foresatte, som ønsker støtte, råd og veiledning i en belastende situasjon, for å kunne hjelpe barna sine.

Målsetting for prosjektet

Foreldre/foresatte med barn som opplever mobbing skal få informasjon, veiledning og støtte gjennom – frivillige rådgivere i VfBs rådgivning – individuell veiledning og rådgivning fra pårørendeguider – gruppetilbud for foreldre i målgruppen – eget område for målgruppen på VfBs nettsider

Målgruppe

-Foreldre med barn som opplever mobbing, utestenging eller av andre årsaker ikke har et trygt psykososialt miljø på skolen

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

200

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet

Foreldre i målgruppen inviteres til fokusgruppe for å kartlegge behov og ønskemål som grunnlag for videre arbeid. I prosjektperioden prøver vi ut en modell hvor vi kan gi foreldre/foresatte råd og veiledning i mobberelaterte saker gjennom: -Voksne for Barns rådgivning (landsdekkende). De frivillige rådgiverne får utvidet opplæring i hvordan de kan bistå i mobbesaker. Vi vil også utrede muligheten for å organisere tilbudet i rådgivningen slik at man i enda større grad enn i dag når frem til foreldre/foresatte som har behov for rådgivning i mobbesaker. – Pårørendeguider (regionalt og lokalt): 3-4 pårørendeguider (frivillige med egen erfaring) rekrutteres fra VfBs nettverk av frivillige, får opplæring og tilbys ut i en avgrenset geografisk område. – Foreldregrupper (regionalt og lokalt): 1-2 gratis grupper ledes av ansatt i Voksne for Barn, med bistand fra pårørendeguidene. Mål er å skape møteplass for foreldre i målgruppen , for utveksling av erfaringer og gjensidig støtte. Gjennomføres i avgrenset geografisk område. – eget område med informasjon om rettigheter, plikter og hjelpeinstanser/-tiltak til målgruppen på VfBs nettsider (landsdekkende)

Fremdriftsplan for prosjektet

Høsten 2018 Kartlegge behov Sammenstille resultat kartlegging Håndbok for pårørendeguider Innhold opplæring rådgivere Opplæring rådgivere Første halvår 2019 Innhold opplæring pårørendeguider Materiell opplæring, veiledning,markedsføring Rekruttere pårørendeguider Opplæring pårørendeguider Markedsføre tilbudet Prøve ut pårørendeguide og foreldregrupper Andre halvår 2019 Fortsette utprøving Lage område nettside Evaluere Implementeringsplan

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Målsettingen har vært at foreldre/foresatte med barn som opplever mobbing skal få informasjon, veiledning og støtte gjennom – frivillige rådgivere i VfBs rådgivning – individuell veiledning og rådgivning fra pårørendeguider – gruppetilbud for foreldre i målgruppen – eget område for målgruppen på VfBs nettsider Målgruppen har vært foreldre med barn som opplever mobbing, utestenging eller av andre årsaker ikke har et trygt psykososialt miljø på skolen Bakgrunnen for prosjektet er at VfB får mange henvender fra foreldre/foresatte, som ønsker seg støtte, råd og veiledning på temaet mobbing .

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Voksne for Barn har i prosjektperioden gitt foreldre, som har barn som er utsatt for mobbing, støtte, råd og veiledning. Vi har -kartlagt målgruppens behov gjennom spørreundersøkelse og dybdeintervjuer -utviklet et område på vfb.no med artikler basert på resultat fra kartleggingsarbeidet -rekruttert og utdannet frivillige som har bistått med råd- og veiledning og tilrettelegging av temasamlinger for foreldre – utviklet og markedsført tilbudet om pårørendeguide, men ikke hatt mulighet for å prøve ut, da det var vanskelig å rekruttere deltakere – gjennomført temasamlinger/foreldregrupper for foreldre i målgruppen -bidratt på foreldrekveld for 50 litauiske foreldre på den litauiske ambassade

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

200

Prosjektgjennomføring/Metode

En prosjektgruppe bestående av mobbeombudet i Viken, frivillig med egen erfaring, samt 2 ansatte har bidratt ved utvikling av prosjektet. En kartlegging av behovene til foreldre som har barn som opplever mobbing har dannet grunnlag for aktivitetene som er prøvd ut. Det er gjennomført 12 dybdeintervjuer og en spørreundersøkelse med over 500 respondenter. Med utgangspunkt i kartleggingen har vi prøvd ut en modell hvor vi kunde gi foreldre/foresatte råd og veiledning i mobberelaterte saker, som en del av Voksne for Barns rådgivning. De frivillige rådgiverne fikk opplæring i hvordan de kan bistå i mobbesaker. Rådgivningen var åpen for foreldre/foresatte i hele landet. Det er utviklet et område på vfb.no hvor foreldre kan få råd og veiledning. Det er bla. produsert artikler basert på temaer foreldre i kartleggingsfasen var opptatt av. Vi har prøvd ut modellen med pårørendeguide for foreldre/foresatte som har barn som er utsatt for mobbing. Det ble rekruttert 3 frivillige pårørendeguider, som fikk opplæring. Vi fikk ingen deltaker som ønsket å prøve ut tilbudet. Vi har gjennomført 3 av 5 planlagte temasamlinger for foreldre. De to siste måtte avlyses pga koronasituasjonen.

Resultater og resultatvurdering

Vi har fått viktige erfaringer om hva som er viktig for å støtte foreldre som har barn som er utsatt for mobbing og hvordan best nå ut med tilbud til foreldre i målgruppen. Den store responsen ifbm kartleggingen viser at foreldre som har barn som opplever mobbing i liten grad finner frem til relevant informasjon, råd og hjelp, at det finnes behov for både individuell veiledning og informasjon og kunnskapsformidling samt at det er stor grad av stigma knyttet til situasjonen. Et overordnet mål var å integrere deler av prosjektaktivitetene i eksisterende tiltak i regi av organisasjonen, bla i rådgivningstilbudet til foreldre som Voksne for Barn har driftet i 17 år. Denne ble avsluttet i desember 2019, da det ikke lengre var mulig å finne finansiering. Det resulterte i at vi ikke kunde videreføre tilbudet om rådgiving i mobbesaker på telefon og chat. Erfaringer fra prosjektet vil allikevel være viktige når organisasjonen skal vurdere nye former for foreldrerettet arbeid.

Oppsummering og videre planer

Prosjektet viser at det er stort behov for råd, veiledning og støtte til foreldre som har barn som er utsatt for mobbing. Vi har fått erfaringer og kunnskap som vil bidra til organisasjonens videre arbeid rettet mot målgruppen. Vi vil bla se på muligheten for å tilby kurs basert på de erfaringer vi har gjort ved gjennomføring av temasamlinger/foreldregrupper. I tillegg vill vi videreutvikle området på tema mobbing på vfb.no. I forbindelse med at Voksne for Barn skal videreutvikle sitt foreldrerettede arbeid, vil erfaringer fra dette prosjektet være av stor betydning.

Prosjektleder

Karin Källsmyr

Detaljer
Program
Helse vår (2018)
Prosjektnavn
Foreldrestøttende arbeid ved mobbing
Organisasjon
Organisasjonen Voksne for Barn
Beløp Bevilget
2018: kr 185 000, 2019: kr 450 000
Startdato
02.09.2018
Sluttdato
30.08.2020
Status
Avsluttet