Forløpsstudier norske IIM-pasienter

I samarbeid med

Sluttrapport

Bakgrunn

Pasienter med Idiopatisk inflammatorisk myopati (IIM) (bindevevssykdom). Bakgrunn er at det mangler data og forskning av forekomst, klinisk forekomst, kreft risiko og dødelighet, samt risikofaktorer for dødelighet i disse pasientene i Norge, samt i Europa

Målsetting

  • 2. Hovedmålsetning: Å etablere estimater over forekomst, sykdoms kjennetegn, overlevelse og kreft risiko blant IIM pasienter i Sør-Øst Norge, i perioden 2003-2012. Spesifikke målsetninger:
  • Finne punkt prevalens og kliniske karakteristika i en stor og ikke selektert PM/DM kohort
  • Bestemme punkt prevalens og kliniske kjennetegn blant sIBM pasienter i Sør-øst Norge.
  • Finne overlevelse og kreftrisiko blant IIM pasienter.

Design, metode, materiale

Alle avdelinger ved sykehus i Helse Sør-Øst har blitt screenet for 10 ICD-10 koder mellom 01.01.2003-31.12.2012, 3160 søk er forenelige med Idiopatisk inflammatorisk myopati (IIM). Alle disse journaler er lest igjennom og pasienter som tilfredsstiller kriterier for Polymyositt og dermatomyositt ble inkludert. Alle journaler ble også screenet for sporadisk inklusjonslegeme-myositt, (sIBM) og alle muskel biopsier med inflammasjon ble re-vurdert av en nevropatolog og undertegnede og pasienter som tilfredsstilte kriterier for sIBM ble inkludert. Alle pasienter som ble inkludert ble registrert med kliniske, laboratoriske og radiologiske data, 326 ble koblet til dødsårsaksregisteret og kreftregisteret og det ble laget 15 kjønns og alders matchede kontroller pr pasient. Av disse dataene ble kreft og dødelighets-risiko beregnet.

Gjennomføring

All data-innsamling, produksjon av artikler og innlevering av doktorgrad utført, disputas og prøveforelesning holdt 29.5.15 og bestått til graden PhD.

Resultater

Reultatene viser at pasienter med Dermatomyositt, sammenlignet med friske, har doblet kreft-risiko og tre ganger økt dødelighet. I studien, som er den første befolkningsbaserte studien av myositter i Europa, finner en også at forekomsten av Inklusjonslegememyositt i Norge er syv ganger høyere enn tidligere antatt. Funnene i avhandlingen gir ny og oppdatert kunnskap om myositter.

Samarbeidspartnere

Patologisk avdeling og nevrologisk avdeling Rikshospitalet og alle revmatologiske og nevrologiske avdelinger i hele Helse Sør-Øst

Videre planer

Etter disputasen 29.5.15 fått forespørsel fra Karolinska Institut, Stockholm om samarbeid videre. Epidemiologer i Sverige ønsker å kopiere vår modell og utføre samme forskning der, samt samarbeide om kreftforskning. Jeg ønsker å publiserer mer i både nasjonale og internasjonale tidsskrift for å bedre behandling av pasienter i Norge og for å fremme forskning og kunnskap på området. Ønsker å søke Post-doc midler på området.

Samarbeid med søkerorganisasjonen

Har fått hyggelige invitasjoner hver vår, og gjort de fleste publiksjoner i løpet av 2014/2015 og håper at funnen kan publiserers gjennom søkerorginasjonen, har også deltatt på pasient undervisning og foredrag hver år via NRF.

Publikasjonsliste

Doktorgradsavhandling:
Dobloug C (2015) Clinical epidemiology of the idiopathic Inflammatory Myopathies.
A population-based study from South-east Norway.
Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet.

Artikler:
Dobloug C, Garen T, Bitter H, Stjärne J, Stenseth G, Grøvle L, Sem M, Gran JT & Molberg Ø (2014) «Prevalence and clinical characteristics of adult polymyositis and dermatomyositis; -data from a large and unselected Norwegian cohort.» Ann Rheum Dis. 2014 Apr 2. 
doi: 10.1136/annrheumdis-2013-205127. [Epub ahead of print]

Dobloug C, Antal EA, Sveberg L, Garen T, Bitter H, Stjärne J, Grøvle L, Gran JT & Molberg Ø (2014) «High prevalence of Inclusion Body Myositis in Norway; a population based clinical epidemiology study.»
Eur J Neurol., årg. 22, nr. 4, s. 672-680.
doi: 10.1111/ene.12627

Dobloug C, Garen T, Brunborg C, Gran JT & Øyvind Molberg Ø (2015) «Survival and cancer risk in an unselected and complete Norwegian idiopathic inflammatory myopathy cohort.» Seminars in Arthritis and Rheumatism, årg. 45. nr. 3, s. 301-308.
DOI:http://dx.doi.org/10.1016/j.semarthrit.2015.06.005

Sluttrapport/artikler (pdf)

GCD-Thesis kappe 12_3.pdf

Sluttrapportsammendrag

Doktorgradsavhandling:
Dobloug C (2015) Clinical epidemiology of the idiopathic Inflammatory Myopathies.
A population-based study from South-east Norway.
Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet.

Artikler:
Dobloug C, Garen T, Bitter H, Stjärne J, Stenseth G, Grøvle L, Sem M, Gran JT & Molberg Ø (2014) «Prevalence and clinical characteristics of adult polymyositis and dermatomyositis; -data from a large and unselected Norwegian cohort.» Ann Rheum Dis. 2014 Apr 2. 
doi: 10.1136/annrheumdis-2013-205127. [Epub ahead of print]

Dobloug C, Antal EA, Sveberg L, Garen T, Bitter H, Stjärne J, Grøvle L, Gran JT & Molberg Ø (2014) «High prevalence of Inclusion Body Myositis in Norway; a population based clinical epidemiology study.»
Eur J Neurol., årg. 22, nr. 4, s. 672-680.
doi: 10.1111/ene.12627

Dobloug C, Garen T, Brunborg C, Gran JT & Øyvind Molberg Ø (2015) «Survival and cancer risk in an unselected and complete Norwegian idiopathic inflammatory myopathy cohort.» Seminars in Arthritis and Rheumatism, årg. 45. nr. 3, s. 301-308.
DOI:http://dx.doi.org/10.1016/j.semarthrit.2015.06.005

Prosjektleder/forsker

Gerd Cecilie Dobloug

Hovedveileder

Øyvind Molberg

Detaljer
Program
Forskning (2011)
Prosjektnavn
Forløpsstudier norske IIM-pasienter
Organisasjon
Norske Kvinners Sanitetsforening
Org.ledd
Oslo univ.sykeh., Klinikk for spes.med og kirurgi
Beløp Bevilget
2012: kr 625 000, 2013: kr 650 000, 2014: kr 665 000
Startdato
01.08.2012
Sluttdato
12.07.2015
Status
Avsluttet