Forprosjekt «Barnas hus»

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Hovedmålsettingen med forprosjektet ”Barnas Hus” var å se nærmere på mulighetene for å etablere et Barnas Hus i Norge etter mø

Hovedmålsettingen med forprosjektet ”Barnas Hus” var å se nærmere på mulighetene for å etablere et Barnas Hus i Norge etter mønster fra Barnahus på Island. Dette er et behandlings- og rehabiliteringstilbud for barn som har vært utsatt for seksuelle overgrep der alle faginstansene kommer til barnet på ”Barnas Hus” i barnevennlige lokaler og barnet slipper å måtte forholde seg til en rekke offentlige kontorer.

 

Det ble ansatt en prosjektleder som utredet mulighetene for å etablere Barnas Hus i Norge. Prosjektlederen var på studiebesøk på Barnahus på Island og intervjuet relevante fagfolk i Norge.

 

Som et resultat av prosjektet har Redd Barna skrevet en rapport: ”Barnas Hus – et helhetlig og barnevennlig tilbud til barn som har vært utsatt for seksuelt misbruk”. I denne rapporten fremmes det et forslag om å etablere et nytt tilbud til seksuelt misbrukte barn – et tilbud som ivaretar barna på en helhetlig, barnevennlig og faglig forsvarlig måte. I Barnas Hus kan politiet foreta dommeravhøret i lokaler som er trygge for barnet. Det skal være teknisk lyd- og videoutstyr som både gir god overføring til rommet der andre fagfolk følger avhøret, og gode opptak til senere bruk slik at barnet skal slippe å fortelle sin historie på nytt til andre voksne. Barnas Hus skal ha det nødvendige utstyr til at kompetent lege fra nærmeste sykehus skal kunne foreta den medisinske undersøkelsen der. Barna skal tilbys behandling der dette er nødvendig, og pårørende skal få hjelp og støtte i forhold til sine spørsmål. Barnas Hus vil også være et praktisk kompetansesenter der ulike faginstanser, som barnevern og helsepersonell, kan henvende seg med spørsmål.

 

På bakgrunn av utredningen anbefaler Redd Barna å etablere et Barnas Hus som et treårig pilotprosjekt i Norge. Slik kan vi utprøve tiltaket i Norge, samle erfaringer og utvikle metode, for så å evaluere og vurdere en ytterligere etablering på landsbasis.

 

Rapporten ble lansert i november 2004. Rapporten ble trykket i 1000 eksemplarer og er sendt ut til relevante fagfolk og faginstanser. Redd Barna mener at myndighetene må ta ansvar for å starte opp et pilotprosjekt og vil følge opp hva som skjer videre med arbeidet.

 

Forprosjektet ”Barnas Hus” gikk ut over de rammene Helse og Rehabilitering tildelte. Store deler av forprosjektet ble derfor i tillegg finansiert med Redd Barnas egne midler for å fullføre forprosjektet Barnas Hus.

Prosjektleder/forsker

Anders Mathisen

Detaljer
Program
Rehabilitering (2003)
Prosjektnavn
Forprosjekt «Barnas hus»
Organisasjon
Redd Barna
Org.ledd
Landsforeningen for barnevernsbarn
Beløp Bevilget
2004: kr 50 000
Startdato
01.01.2004
Sluttdato
31.12.2004
Status
Avsluttet