Forprosjekt kvinnebehandling

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn for prosjektet var institusjonen Studio 4s vansker med å få målgruppen til å gjennomføre planlagt behandlingsprogram,

Bakgrunn for prosjektet var institusjonen Studio 4s vansker med å få målgruppen til å gjennomføre planlagt behandlingsprogram, dvs for mange behandlingsavbrudd med påfølgende lave produksjonstall. Oppdragsgiver (Oslo kommune) og eier av institusjonen (Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Oslo) ble enige om at en spesialisering måtte skje, alternativet var avvikling.

 

Erfaringene fra drift med 10 plasser for kvinner og menn viste, som erfaringen var fra tiltak i rusomsorgen generelt, at kvinneandelen ved slike behandlingstiltak var svært liten, fra 0 til maks 2 i lange perioder. Som alternativ til avvikling, var det foreslått spesialisering innen metadonassistert behandling eller behandling under tvang. Flere faktorer tilsa at disse alternativene ikke var aktuelle, derimot var interessen og behovet for tilrettelagte tiltak for kvinnelige rusmisbrukere åpenbar. Ved å søke prosjektmidler kunne en hente tid og ressurser som hindret avvikling og som muliggjorde en omstillingsprosess og nyetablering av et spesialisert behandlingstilbud for kvinner.

 

Gjennomføringen av prosjektet omhandlet arbeid med avvikling av tidligere tiltak, utskriving og videreformidling av innlagte klienter, produksjonsstans, dvs. ingen inntak av klienter fra medio mars til utgangen av mai 1999, og innhenting av grunnlagskunnskap om målgruppen, behandlingsbehov og metoder i denne perioden. Sistnevnte aktivitet ble basis for utforming av rammer og innhold i det nye tiltaket og medførte en gjennomgående lærings- og endringsprosess hos gammelt og nytt personale.

 

Som en del av denne stadig pågående prosessen, ble det åpnet for inntak av 2-3 kvinner i løpet av de første sommermånedene. Med disse kvinnene som ”forsøkskaniner” og aktive medspillere, ble grove skisser av rammer, struktur, innhold og metoder  konkretisert og gjort anvendbare.

 

Ved årets og prosjektperiodens slutt, var det klart at vi hadde utviklet et tiltak for kvinner med rus og avhengighetsproblemer med synlige rammer, ideologisk og metodisk klar for etablering i et marked som utmerker seg med ikke å ta vår målgruppes spesielle problemer på alvor.

Prosjektleder/forsker

Solveig Nordahl

Detaljer
Program
Rehabilitering (1998)
Prosjektnavn
Forprosjekt kvinnebehandling
Organisasjon
Kirkens Bymisjon
Beløp Bevilget
1999: kr 350 000
Startdato
01.01.1999
Sluttdato
31.12.1999
Status
Avsluttet