Forsoningskurs Restorativ Justice

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Prosjektet bygger på erfaringer og resultater fra prosjektet (id 78957: SOS Norge. Samtaleprogram for innsatte) og påfølgende kurs som organisasjonene Prison Fellowship og Stiftelsen Breakthrough har samarbeidet om å gjennomføre ved Bastøy Fengsel og Skien Fengsel. Organisasjonene ønsker gjennom dette prosjektet å kvalitetssikre arbeidet ytterligere og forankre det lokalt til det enkelte fengsel som deltar. Søkerorganisasjonene, som er engasjert i oppfølgingsarbeid overfor innsatte og deres pårørende, ønsker på denne måten å bidra i arbeidet med gjenopprettende prosess.

Målsetting for prosjektet

Styrke deltakernes motivasjon og forutsetninger for å gjenopprette relasjoner til pårørende og offer Kvantifiserte mål for kontakt med og bedrede relasjoner til pårørende og offer Kursmateriell tilpasset det enkelte fengsel. Etablere lokale fagteam som sikrer rekruttering og god faglig kvalitet.

Målgruppe

Innsatte i Bastøy Fengsel, Skien Fengsel, Oslo Fengsel, Trøgstad Fengsel m. flere. Deltakelse er basert på frivillighet, språklige forutsetninger og modenhet.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

144

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet

Prosjektforløpet har noen faste elementer som gjentas fire ganger i toårsperioden: A. Informasjon og rekruttering Ulike rekrutteringsformer prøves ut. Kvalifisert utvelgelse foretas av lokal fengselsprest eller annen ansatt som kjenner de innsatte. B. Kursprogrammet Programmet omfatter 8 samlinger, hver à 2,5 timer. Med utgangspunkt i korte forelesninger, utfordres deltakerne til å komme med innspill og dele erfaringer og synspunkter. Innholdet i samlingene bearbeides og reflekteres over i hjemmeoppgaver. Temaene i samlingene er valgt med sikte på å skape og styrke den enkelte deltakers prosess fra bevisstgjøring og erkjennelse av ansvar – til valg, beslutninger og aktive gjenopprettende handlinger. C. Forelesningene Eksterne forelesere benyttes på noen temaer. Dette kan være personer med erfaringskompetanse som offer/lovbryter eller relevante fagpersoner. Kurslederne har ansvar for å skape sammenheng mellom temaene og forelesningene. D. Evaluering Evalueringsskjema som fokuserer det enkelte tema, helhet og gjennomføring fylles ut av den enkelte deltaker ved kursavslutning. Etter 3 og 6 mndr samles gruppa for evaluering av den enkeltes gjenopprettingsarbeid og for å gi støtte og veiledning til nye gjenopprettende handlinger.

Fremdriftsplan for prosjektet

Høsten 2018 benyttes til å legge mer detaljerte planer med aktuelle fengsler samtidig som forsoningskurs gjennomføres i Bastøy Fengsel og Skien Fengsel. for egen regning. Våren 2019 utvides kurstilbudet til å inkludere Oslo Fengsel mens Eidsberg Fengsel legges til høst 2019. I 2020 legges ytterligere to fengsler til, Trøgstad Fengsel (vår) og Ringerike Fengsel (høst). Fagteam for kvalitetssikring etableres i nye fengsler som etter hvert deltar.

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

MÅL: Gjennomføre Forsoningskurs i fengsler som bidrar til forsonende og gjenopprettende prosesser ovenfor seg selv, sin situasjon, familie og andre, gjenopprettende prosesser ovenfor offer. Forskning viser at dette bidrar til å hindre tilbakefall til rusmisbruk og kriminalitet, jfr.ref.2 og 3 i sluttrapporten. MÅLGRUPPE: Innsatte i Bastøy, Skien, Oslo, Ringerike. Eidsberg og Trøgstad fengsel. BAKGRUNN: At innsatte gis mulighet til å ta gjenopprettende prosesser, som er lovbestemt at skal tilbys jfr. Strl.§2 “Det skal tilbys gjenopprettende prosesser under soning” Søkerorganisasjonene kjørte en pilot sammen i 2015 på Bastøy og gjennomførte «SOS Norge, samtaleprogram for innsatte» id 78957 sammen, med midler fra Extrastiftelsen, fra 2016 – 2017. Etter første prosjekter nå 2019, og en evaluering, valgte søkerorganisasjonene å fordele ansvar seg imellom i forhold til gjennomføring av kurs for å oppnå bredere erfaringer og ha større frihet til å gjøre dette ut fra egen identitet og profil

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Breakthrough (BT) og Prison Fellowship Norge (PFN) har videreutviklet og kvalitetssikret kurstilbudet med bistand fra fagpersoner og brukermedvirkning. PFN har laget lederhefte og arbeidsbok, BT har tilpasset kursinnhold og kurslengde opp mot fengslene. De innsatte/kursdeltakerne har blitt fulgt opp etter kursavslutning gjennom en til en oppfølging, og reunions. BT har også etablert ressurstirsdager hvor kursdeltagere og familie kan møtes ukentlig, ta en kopp kaffe, få med en matpose og få backing og bistand. BT har samarbeidsavtaler med flere fengsler, Konfliktråd og Oslo Friomsorgskontor. PF har samarbeide med fengselsprester. BT har fått innvilget midler fra Kriminalomsorgen og Konfliktrådsdir. for videre drift i 2023. BT har utviklet webside. BT har gjennomført 5 kurs i 2023 og har avtalt å gjennomføre kurs, 2 stk. for ungdom, på Oslo fengsel, og Trøgstad fengsel i høst. Både BT og PFN har lært opp nye kursdeltakere. Begge organisasjonene vil videreføre tilbudet med Forsoningskurs.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

217

Prosjektgjennomføring/Metode

Ulike rekrutteringsformer er prøvd ut. Temaene i samlingene er valgt med sikte på å skape og styrke den enkelte deltagers prosess mot bevisstgjøring og erkjennelse av ansvar – til valg, beslutninger og aktive gjenopprettende handlinger. Kursprogrammet er bearbeidet og videreutviklet. elementer for gjennomføring er gjort som forelesninger, hjemmeoppgaver, brukermedvirkning, eksterne forelesere, noen også med brukerkompetanse, og evaluering er gjort. Både BT og PFN sine kurssamlinger består av icebreakers, korte repetisjoner, gjennomgang av hjemmeoppgaver, korte forelesninger med drøftinger i gruppa, kaffepause, presentasjon av ny hjemmeoppgave, og oppmuntring. BT benytter motiverende intervju som samtalemetode for å motivere til adferdsendring og gruppeprosess som metode. Grunntanken med gruppearbeid er at deltagerne både kan hjelpe seg selv og hverandre ved å dele følelser og tanker til støtte og motforestillinger for å utvikle seg selv. BT har forsamtale/intervju før kurs, midtveissamtale og avslutningssamtale med en og en deltager. I etterkant av kurs kan deltaker delta på og bli fulgt opp gjennom reunion/gjenforeningssamlinger,og ressurstirsdager som er beskrevet tidligere.

Resultater og resultatvurdering

Til sammen har BT og PFN gjennomført kurs 7 fengsler og for ungdom, mens målet var 6. BT og PF har til sammen gjennomført kurs for 217 fra målgruppen mens målet var 144. Ca. 2280 fra målgruppen er tilbudt kurs og fått informasjon.BT så via evaluering at kurset hadde bidratt til å motivere til å få et bedret forhold til barna sine var økende for hvert år. En score fra 1 til 5 hvor 5 er veldig bra og 1 veldig dårlig vises følgende: I 2020 gir 71,9% av deltagerne en score på 4 eller fem, i 2021: 95% og i 2022: 100%. Bevissthet i forhold til hvordan kriminalitet oppleves for offer gis det også økende scor, 2020: 71,9% ga score 4 til 5, i 2021 75%, i 2022 80%. Flere hadde gjenopprettende prosesser i.f.t. offer via Konfliktråd, en ga noe tilbake til offer via Konfliktrådet, flere gjenopptok kontakt med barna sine, en forsonet seg med sin bror, flere har begynt som frivillige PFN observerte via fengselsprestene at over 80% av deltakerne tok kontakt med pårørende under eller rett etter kurset

Oppsummering og videre planer

Etterspørselen er større enn BT kan tilby ut fra dagens økonomiske situasjon, har midler til videre drift, men vil jobbe langsiktig for stabil økonomi, vil gi opplæring til flere, og kvalitetssikre sammen med samarbeidspartnere. BT vil tilby kurs for flere fengsler, flere overgangsboliger, for ungdom tilknyttet friomsorg og konfliktråd, ungdomsenheter i fengsler, og for flere kvinner. BT ønsker også å styrke oppfølgings og ettervernstilbudet. PFN er avhengig av frivillige midler, har mange frivillige, vil sikre opplæring av de. Både BT og PFN ønsker klart ekspandere og videreføre arbeidet.

Prosjektleder

Anne-Kari Ljønes Slåttum

Detaljer
Program
Helse høst (2018)
Prosjektnavn
Forsoningskurs Restorativ Justice
Organisasjon
Blå Kors Norge
Beløp Bevilget
2019: kr 336 000, 2020: kr 379 000
Startdato
01.01.2019
Sluttdato
31.12.2022
Status
Avsluttet