Forsterket oppfølging av ungdom i sårbare livssituasjoner

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Gjennom våre virksomheter er vi daglig i kontakt med mange mennesker som på ulike måter trenger bistand i sine hverdagsliv. De siste to årene har vi erfart at flere ungdommer har behov for et styrket tilbud og tett oppfølging. Særlig opplever vi dette på Seiersborg videregående skole, hvor vi daglig jobber tett med målgruppen. Mange av elevene på skolen har mobbehistorikk, sosiale utfordringer og dårlige erfaringer fra tidligere skole. Denne mål gruppen har behov for tett oppfølging og trygge rammer. Det får de på Seiersborg, men vi ser også et behov for samme type oppfølging på fritiden.

Målsetting for prosjektet

Målet er at ungdommene opplever økt livsmestring, sosial- og hverdagskompetanse gjennom et miljøterapeutisk fritidstilbud i grupper og som et individuelt tilbud. A: 180 ungdommer deltar på fritidsaktiviteter B: 2 gruppeaktiviteter/mnd med temabasert innhold C: Individuell oppfølging og veiledning

Målgruppe

Ungdom mellom 16 – 23 år som strever på grunn av sosiale eller psykiske utfordringer, dårlig økonomisituasjon, omsorgssvikt og/eller ensomhet.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

180

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Gruppeaktiviteter: Ungdommene kan registrere seg for å motta informasjon om kveldsaktiviteter, temasamlinger, helgeaktiviteter/-turer, ferieopplevelser osv. Dette kan både være generell informasjon eller mer skreddersydd ut ifra behovene som ungdommene selv melder. Dette kommuniseres med SMS og via sosiale medier. Individuelt: Ungdommene vil få tilbud om individuell oppfølging, og kan også inviteres til en uformell prat. Ved registrering vil ungdommen få en fast primærkontakt, og sammen lager de en avtale som beskriver hvilke områder i livet som de ønsker støtte og hvordan de ønsker at oppfølgingen skal være. I den individuelle oppfølgingen avtaler man også hvor hyppig ungdommen ønsker individuell oppfølging og evt. barrierer for å delta på felles arrangement. Dette med mål om å tilrettelegge og redusere omfanget av barrierer som for eksempel sosial angst, logistikk, struktur med mer. Alle aktiviteter og tilbud i vår regi vil være gratis for deltakerne. Vi samarbeider tett med stiftelsens videregående skole, Seiersborg, som er positive til at vi kan bruke deres fasiliteter i prosjektet. Vi har gode erfaringer med å bruke skolen som møteplass, og vil veksle mellom kantine, klasserom, skolekjøkken, gymsal, musikkrom med mer.

Fremdriftsplan for prosjektet

Rekruttering: 1. – 2. kvartal 2022 Planlegging aktiviteter 2022: 1. – 3. kv 2022 Evaluering: Løpende Planlegging aktiviteter 2023: 4. kv 2022 – 2. kv 2023 Individuell oppfølging: Løp. Frivillig innsats/arbeidspraksis/jobb: Løp. Brukerundersøkelser: 3. kv 2022, 1. og 3. kv 2023, 1. kv 2024 Brukermøter: 3. kv 2022, 2. kv og 4. kv 2023 Rapport, formidling av resultater: Løp. Videreføring, nye tilbud/prosjekter: Løp. Avslutning prosjekt: 1. kv 2024

Prosjektleder

Hanne Therese Nordli

Detaljer
Program
Helse høst (2021)
Prosjektnavn
Forsterket oppfølging av ungdom i sårbare livssituasjoner
Organisasjon
Blå Kors Norge
Beløp Bevilget
2022: kr 631 000, 2023: kr 764 000
Startdato
01.01.2022
Sluttdato
15.03.2024
Status
Under gjennomføring