Fortet-Sms Integreringsprosjekt

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Vi har hatt et ett års prosjekt støttet av Extra Stiftelsen sluttdato i 2016. Senere omgjort og ny sluttdato 2017. Vi ønsker bruke dette som «forprosjekt» og danne grunnlag for nytt 3 årlig prosjekt. Vi har erfart at ting tar lengre tid enn forventet når skal innføre nytt tankesett/arbeidsmetoder. Flyktningene skal ut av et ofte passivt og stillesittende liv. Vi ønsker å følge flyktning barn/ungdom fra skolen- over i fritiden med enhetlig «morgen til kveld» tilnærming. Avgjørelser skal tas på grunnlag av fakta som aktivitetsundersøkelse vil gi. Appen sikrertransport med egen mentor ordning.

Målsetting

Flyktninger like aktive som Norske ungdom. Bindeleddet mellom flyktninger & aktivitet. Aktivitetsundersøkelse & direkte samtale med flyktningene tilby ønskede aktiviteter. Transport aktivitet gjennom app, mentorordning, hverdags integrering forankres i klubbene. Lage systemer skaper varige endringer

Målgruppe

Inaktive mindreårige flyktninger som bor i bofelleskap/i familie/fosterhjem: 70 Inaktiv ungdom med innvandrer bakgrunn: 760

Antall personer i målgruppen

100

Beskrivelse av gjennomføring

Det er en kobling av kvalitativ metode gjennom etablering av referansegruppe med dybdeintervju, egne observasjoner, evalueringsmøter og erfaringer i prosjektet, og kvantitativ metode gjennom spørreundersøkelser og kommunikasjon via appen, utskrift av logg over aktiviteter benyttet osv. Det gir et fleksibelt forskningsdesign. Målinger av effekter av tiltaket vil gjennomføres i samarbeid med utgangspunkt i den kvantitative brukerundersøkelsen som gjennomføres høsten 2017. Nytt prosjekt som starter JAN 2018 vil da kunne begynne jobbe direkte med undersøkelsen. Denne vil gi klare indikasjoner på omfanget av flyktningens fritidsaktiviteter og hvilke mekanismer som fremmer og hemmer sosial deltakelse. Ved avslutningen av prosjektet i år 3, vil vi invitere det samme utvalget til å delta i undersøkelsen på nytt. På denne måten vil vi kunne fange opp en eventuell utvikling i økt deltagelse i fritidsaktiviteter. Samtidig som alle i målgruppen vil vi ha samtale med gjennom prosjektperioden. Agderforskning som har vært en del av prosjektet fra starten av vil hjelpe til med gjennomgangen og metodene som benyttes slik at resultatet blir av faglig god kvalitet. Resultater oppnådd ønskes presentert nasjonalt for å dele erfaringer gjort.

Fremdriftsplan

Vinter18 Gjennomgang aktivitets undersøkelse. Samtaler målgruppen Vår18 Presentere resultater & ny modell. Forankring Høst18 Cricketklubb etablert – Flere app sjåfører – 2 «unge uføre» med som frivillige Vinter 19 Egen inkluderings ansvarlig 3 klubber – tilbyr 3 ønskede aktiviteter Vår19 Presenteres Arendals uken, Lions & NIF sentralt Høst19 Rekruttere nye lag Vinter20 Alle ønskede aktiviteter igang Vår20 Ny undersøkelse Høst20 Evaluering

Sluttrapport

Prosjektgjennomføring

Prosjektleder har vært involvert i alle prosjektets faser og hatt veldig varierte arbeidsoppgaver – Etablere nettverk og utvikle samarbeidsmodeller med Game – «Idemaker» med etterbruksplaner fengsel som nytt urbant ungdoms aktivitetshus. o Holde i alle holde mulige tråder og ansvarlig for å utvikle prosjektet – Ansvarlig for planlegging og gjennomføring av Urban Ung – Planlegge og gjennomføre Gamesone aktiviteter – Planlegge, lede og gjennomføre alle aktiviteter – Delta på ulike seminar og presentere Fort-SMS og resultater oppnådd. – «Idemaker» videreutvikle app- lage spesifikasjoner, testing, lage dokumentasjon, opplæring – Følge opp cricket klubb – Facebook sider oppdatert – Promotering og markedsføring av prosjektet – Media kontakt Det har vært samarbeidet tett med alt av frivillighet i Arendal etter som behov har dukket opp. Styringsgruppen har vært et godt samlingspunkt hvor ideer og tanker har vært diskutert. Samtidig har ungdommen selv vært mye involvert i alle prosjektets faser både i planlegging og selve gjennomføringsfasen.

Antall personer i målgruppen

350

Oppsummering

Transport appen skal nå fremover brukes av Frivillighetssentral for få eldre ut av ensomhet. Samtidig som den er presenteres i Alle med store nasjonale Kokkebok. Det er også veldig spennende med nye prosjekt en starter opp med Arendal Kommune, politi, frivillighet og næringslivet med å utdanne Playmakers – unge frivillige ledere og instruktører etter GAME sin suksess konsept. Da vil Playmakerene fremover bli bærebjelken som skal tilby den ønskede aktiviteten til ungdommen. Alt dette i tett samarbeid med GAME. Vi jobber med etablere gamle fengsel som Nasjonalt Urbant Ungdoms aktivitetshus.

Sluttrapport/artikler (pdf)

sluttrapport Fort_sms integrerings prosjektet 2018_he1_211547.pdf

Prosjektleder/forsker

Rolf Josephsen

Detaljer
Program
Helse høst (2017)
Prosjektnavn
Fortet-Sms Integreringsprosjekt
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2018: kr 490 000, 2019: kr 525 000, 2020: kr 535 000
Startdato
01.01.2018
Sluttdato
31.12.2020
Status
Under gjennomføring