Fortsatt i trygge hender

Søknadssammendrag

Bakgrunn:
Vold mot barn er et alvorlig folkehelseproblem som kan gi varige fysiske og psykiske skader (1). Koronakommisjonen sin rapport (2) viser at barn og unge har båret en stor byrde under pandemien. Regjeringens ekspertutvalg viser til studier som gir bekymring for at utsatte barn og unge ikke ble fanget opp og gitt den hjelpen de trengte, samt studier som antyder mer uro og krangling i familier på grunn av foreldrenes håndtering av Covid-19-relaterte stressfaktorer (3).

Landsgruppen av helsesykepleiere i Norsk sykepleierforbund (LaH NSF) organiserer helsesykepleiere som møter så å si alle barn og unge. Skolehelsetjenesten er elevenes primærhelsetjeneste, og her spiller helsesykepleiere en sentral rolle. Helsesykepleiere trenger hjelpemidler for å støtte dem i det forebyggende arbeidet mot vold.

Målsetning:
Å lage et universelt materiell for å forebygge, avdekke og avverge vold mot barn i barneskolealder. En kunnskapsbasert informasjonsfilm med tilhørende veiledningshefte vil hjelpe helsesykepleiere å bringe temaet vold på banen i samtale med barn og med foresatte, bidra til økte likeverdige tjenester samt styrke veiledningsarbeidet til foresatte.

Målgruppe:
Barn i barneskolen og deres foresatte.

Deltagere:
Prosjektet består av en styringsgruppe (sentralstyre LaH NSF), prosjektgruppe, referansegruppe (lokalgruppeledere LaH NSF) og ulike referansepersoner. Prosjektgruppen består av helsesykepleiere med lang erfaring fra skolehelsetjenesten samt psykologspesialist. Referansepersoner vil være eksterne fagpersoner, interesseorganisasjoner og Helsedirektoratet.

Metode:
Utvikling av kunnskapsbasert animasjonsfilm med tilhørende veiledningshefte til bruk for helsesykepleiere i skolehelsehelsetjenesten.

Tidsplan:
Oppstart desember 2021, og presentasjon av materiell desember 2022.

Forventet resultat:
Utfordringer vil bli delt og avdekket, og hjelp kan settes inn før utfordringer og frustrasjoner fører til vold. Dette gjør at prosjektet vil fremme barns levekår, deres fysiske og psykiske helse og livskvalitet.

Kilder:
1: https://www.bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Oppvekst/Vold_og_overgrep_mot_barn/Barn_utsatt_for_vold_i_familien/

2: https://www.koronakommisjonen.no/files/2021/04/Koronakommisjonens_rapport_NOU.pdf

3: https://www.regjeringen.no/contentassets/f3f79f0e0acf4aebaa05d17bfdb4fb28/rapport-fra-ekspertgruppe-livskvalitet-psykisk-helse-og-rusmiddelbruk.pdf

Prosjektleder

Ingeborg Berg-Olstad

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Fortsatt i trygge hender
Organisasjon
Norske Kvinners Sanitetsforening
Beløp Bevilget
Kr 700.000
Startdato
15.10.2021