Forum for brukerrepresentanter

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Det er avdekket et stort behov for å opprette en arena som kan bidra til kommunikasjon, erfaringsoverføring og rekruttering av brukerrepresentanter. I 2016 ble det gjennomført et pilotprosjekt vedr. etablering av et forum for brukerrepresentanter i Midt-Norge. Hensikten var å prøve ut hvordan man kan forbedre brukerrepresentanters kompetanse til å utføre sine verv samt møte forventninger i den enkelte virksomhet. Pilotprosjektet beredet grunnen for et mer omfattende prosjekt på et nasjonalt nivå som det nå søkes om midler til

Målsetting for prosjektet

Fremme mer tilpassede tjenester for personer med psykisk helse og rusproblemer gjennom å etablere og utvikle et forum for brukerrepresentanter. Forumet skal bidra til erfaringsoverføring mellom representanter og styrke rekruttering. Oppbygging av mer relevant kompetanse for brukerrepresentanter

Målgruppe

Brukere med behov for tjenester innen rus og psykisk helse Brukerrepresentanter, Potensielle brukerrepresentanter, erfaringskonsulenter/tjenesterepresentanter

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

100

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet

Prosjektet gjennomføres gjennom å etablere et forum på Internett samt rekruttere deltakere til dette. Det implementeres aktiviteter gjennom fysiske samlinger. Etablering av en hensiktsmessig infrastruktur i form av et digitalt forum med et enkelt brukergrensesnitt, vil være viktig for en effektiv gjennomføring. Videre er det avgjørende med en database som er tilpasset de dataene som skal lagres og analyseres. Tilrettelagte dialoger om sentrale temaer for brukerrepresentanter, vil være den metodiske tilnærmingen i prosjektet. Aktuelle temaer i brukerforumet vil være: – Hvordan fremme aktivitet i brukerutvalg i kommuner, helseforetak og NAV? – Hvordan fremme satsing på medarbeidere med brukererfaring/erfaringsmedarbeidere i kommuner, helseforetak og NAV? – Hvordan følge opp helse- og omsorgs-planer i kommunene? – Hvordan styrke rekruttering av brukerrepresentanter? – Hvordan utøve brukermedvirkning i forskning

Fremdriftsplan for prosjektet

Prosjekter starter opp 01.08.2018 og avsluttes 31.12.2020

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Hovedmål Fremme mer tilpassede tjenester for personer med psykisk helse og rusproblemer gjennom å etablere og utvikle et forum for brukerrepresentanter. Forumet skal bidra til erfaringsoverføring mellom brukerrepresentanter og styrke rekruttering. Videre skal prosjektet samle inn opplysninger som gir grunnlag for oppbygging av mer relevant kompetanse for brukerrepresentanter. Målgrupper Brukerrepresentanter innen psykisk helse i kommuner, helseforetak og NAV i Norge (Primært de som er organisert i Mental Helse samt Rio) Potensielle brukerrepresentanter Bakgrunn Mental Helse arbeider aktivt for at brukerne skal få økt innflytelse innenfor ulike områder av tjenesteyting samt utforming av politikk og forskning om psykisk helse. Det er avdekket et stort behov for å opprette en arena som kan bidra til kommunikasjon, erfaringsoverføring og rekruttering av brukerrepresentanter. Dette er den vesentlige bakgrunn for oppstart av dette prosjektet.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Etablere en digital portal for forumet Gjennomføre fysiske samlinger med brukerrepresentanter Etablere et faglig og sosialt miljø rundt forumet/nettverket Utvikle et forum basert på bruk av kommunikasjonsteknologi Etablere en database for evaluering og forskning Samle dokumenter om brukermedvirkning Samle data om kommunikasjon og hvordan forumet praktisk fungerer Lage en sammenstilling/analyse av innsamlede data i prosjektet Lage en rapport, presentasjon av resultater Prosjektet er et utviklingsprosjekt med vekt på å utvikle en arena hvor brukerrepresentanter kan lære av hverandre gjennom erfaringsutveksling og formidling. Alle aktiviteter som har vært planlagt i prosjektbeskrivelsen er gjennomført. Det er utviklet en digital samhandlingsplatform for forumet som er testet ut og anvendt ved en rekke anledninger. Det har vært ; zoommøter, webinarer, tekstlige dialoger, filopplasting og dokumentdelinger, fysiske møter (før Corona-pandemien startet) og dataanalyser.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

100

Prosjektgjennomføring/Metode

Samarbeidet mellom ulike parter i prosjektet har fungert godt i forhold til inngåtte avtaler, som angitt i prosjektsøknaden. TISIP har hatt ansvar for utvikling av portalen og GPDR, NTNU for arbeid opp mot studenter og databasearbeid. Mental Helse for prosjektledelse og arbeid opp mot brukerrepresentanter og brukerorganisasjoner. Mental helse sentralt har ført prosjektregnskap. Det er anvendt en designdrevet innovasjon med en eklektisk tilnærming . Det er laget forslag til design hvor brukere har fått muligheten til å gi respons, og således bidratt til en brukerdrevet innovasjon. Vi har brukt Word Press og Buddy Press, en modul i Word Press som webdesign og publiseringsverktøy og Zoom som videokommunikasjonsverktøy. I databasearbeidet har vi hatt søkelys på de muligheter som Word Press gir i forhold til analyse av registreringer. Problemstillingen har vært hvordan disse kan integreres, konverteres og kobles mot et funksjonelt analyseprogram? Tilnærmingen har vært å bidra til å generere relevante forskningsdata fra rådata og metadata som ble samlet. Dataene ble konvertert og analysert i SPSS.

Resultater og resultatvurdering

Det er utviklet en digital samhandlingsplatform for forumet som er testet ut og anvendt ved en rekke anledninger. Det er initiert aktivitet med diskusjon rundt aktuelle temaer Gjennom deltakelse i prosjektet har brukerrepresentanter lastet opp materiale, og formidlet dette til andre brukere av portalen. På de fysiske samlingene har vi hatt gode dialoger rundt hvordan forumet kan være til nytte for brukerrepresentanter og andre som ønsker å bli brukerrepresentanter. Det har blitt gjennomført webinarer om brukerrepresentantenes rolle og en rekke andre relevante temaer. Vi har konsentrert oss om databaser i Word Press og hvordan disse kan anvendes på en best mulig måte. Vi har fått utviklet et konsept, som vi kan bygge videre på i forlengelsen av prosjektet. Vi har testet databasesystemet, gjort noen analyser og fått erfaringer med hvordan bruk av data fra databasen fungerer.

Oppsummering og videre planer

Alle aktiviteter som har vært planlagt i prosjektbeskrivelsen er gjennomført, og prosjektet har samlet sett nådd sine mål. Forumet og og læringskonseptene er ferdig utviklet, testet ut og og klar til videre bruk. Resultatene av prosjektet er presentert for ledelsen i Mental Helse, som har gitt uttrykk for at de er svært tilfredse med gjennomføringen og ser nytten av arbeidet som er gjort. Mental Helse ønsker derfor å anvende resultatene i en videreføring av prosjektet.

Prosjektleder

Karl-Johan Johansen

Detaljer
Program
Helse vår (2018)
Prosjektnavn
Forum for brukerrepresentanter
Organisasjon
Mental Helse
Beløp Bevilget
2018: kr 260 000, 2019: kr 250 000, 2020: kr 155 000
Startdato
01.08.2018
Sluttdato
31.12.2020
Status
Under gjennomføring