Forum for brukerrepresentanter

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Det er avdekket et stort behov for å opprette en arena som kan bidra til kommunikasjon, erfaringsoverføring og rekruttering av brukerrepresentanter. I 2016 ble det gjennomført et pilotprosjekt vedr. etablering av et forum for brukerrepresentanter i Midt-Norge. Hensikten var å prøve ut hvordan man kan forbedre brukerrepresentanters kompetanse til å utføre sine verv samt møte forventninger i den enkelte virksomhet. Pilotprosjektet beredet grunnen for et mer omfattende prosjekt på et nasjonalt nivå som det nå søkes om midler til

Målsetting

Fremme mer tilpassede tjenester for personer med psykisk helse og rusproblemer gjennom å etablere og utvikle et forum for brukerrepresentanter. Forumet skal bidra til erfaringsoverføring mellom representanter og styrke rekruttering. Oppbygging av mer relevant kompetanse for brukerrepresentanter

Målgruppe

Brukere med behov for tjenester innen rus og psykisk helse Brukerrepresentanter, Potensielle brukerrepresentanter, erfaringskonsulenter/tjenesterepresentanter

Antall personer i målgruppen

100

Beskrivelse av gjennomføring

Prosjektet gjennomføres gjennom å etablere et forum på Internett samt rekruttere deltakere til dette. Det implementeres aktiviteter gjennom fysiske samlinger. Etablering av en hensiktsmessig infrastruktur i form av et digitalt forum med et enkelt brukergrensesnitt, vil være viktig for en effektiv gjennomføring. Videre er det avgjørende med en database som er tilpasset de dataene som skal lagres og analyseres. Tilrettelagte dialoger om sentrale temaer for brukerrepresentanter, vil være den metodiske tilnærmingen i prosjektet. Aktuelle temaer i brukerforumet vil være: – Hvordan fremme aktivitet i brukerutvalg i kommuner, helseforetak og NAV? – Hvordan fremme satsing på medarbeidere med brukererfaring/erfaringsmedarbeidere i kommuner, helseforetak og NAV? – Hvordan følge opp helse- og omsorgs-planer i kommunene? – Hvordan styrke rekruttering av brukerrepresentanter? – Hvordan utøve brukermedvirkning i forskning

Fremdriftsplan

Prosjekter starter opp 01.08.2018 og avsluttes 31.12.2020

Sluttrapport

Prosjektgjennomføring

Samarbeidet mellom ulike parter i prosjektet har fungert godt i forhold til inngåtte avtaler, som angitt i prosjektsøknaden. TISIP har hatt ansvar for utvikling av portalen og GPDR, NTNU for arbeid opp mot studenter og databasearbeid. Mental Helse for prosjektledelse og arbeid opp mot brukerrepresentanter og brukerorganisasjoner. Mental helse sentralt har ført prosjektregnskap. Det er anvendt en designdrevet innovasjon med en eklektisk tilnærming . Det er laget forslag til design hvor brukere har fått muligheten til å gi respons, og således bidratt til en brukerdrevet innovasjon. Vi har brukt Word Press og Buddy Press, en modul i Word Press som webdesign og publiseringsverktøy og Zoom som videokommunikasjonsverktøy. I databasearbeidet har vi hatt søkelys på de muligheter som Word Press gir i forhold til analyse av registreringer. Problemstillingen har vært hvordan disse kan integreres, konverteres og kobles mot et funksjonelt analyseprogram? Tilnærmingen har vært å bidra til å generere relevante forskningsdata fra rådata og metadata som ble samlet. Dataene ble konvertert og analysert i SPSS.

Antall personer i målgruppen

100

Oppsummering

Alle aktiviteter som har vært planlagt i prosjektbeskrivelsen er gjennomført, og prosjektet har samlet sett nådd sine mål. Forumet og og læringskonseptene er ferdig utviklet, testet ut og og klar til videre bruk. Resultatene av prosjektet er presentert for ledelsen i Mental Helse, som har gitt uttrykk for at de er svært tilfredse med gjennomføringen og ser nytten av arbeidet som er gjort. Mental Helse ønsker derfor å anvende resultatene i en videreføring av prosjektet.

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_24032021.pdf

Prosjektleder/forsker

Karl-Johan Johansen

Detaljer
Program
Helse vår (2018)
Prosjektnavn
Forum for brukerrepresentanter
Organisasjon
Mental Helse
Beløp Bevilget
2018: kr 260 000, 2019: kr 250 000, 2020: kr 155 000
Startdato
01.08.2018
Sluttdato
31.12.2020
Status
Under gjennomføring