Fotball som virkemiddel for integrering

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn for prosjektet er at Nesna har et mottak for asylsøkere, samt bosatte flyktninger, derav en egen avdeling med bosatte mindreårige organisert gjennom barnevernet. Mange har ønske om å spille fotball
2. Målsettingen er å øke integreringen ved å få inn flere innvandrere i vårt fotballtilbud.
3. Målgruppen er bosatte enslige mindreårige, samt barn og unge i mottaket.. Likevel er det slik at “våre” barn og unge må involveres i prosjektet for at dette skal lykkes.
4. Gjennomføring gjennnom oppstart av et eget lag i 6.divisjon, der grunnstammen er bosatte flyktninger, men også et tilbud til egne.
5. Prosjektet vil gi flere et godt aktivitetstilbud, samt terskelen for å bli med skal bli lavere
6. Oppstart Nesna 2 (6.div lag). I tillegg inviteres alle barn opp til 16 med på trening på de aldersbestemte lagene. Vår 2012. På høsten 2012 håper vi å få arrangert et rekrutteringsdommerkurs for alle som vil, i klubben. Alle opp til 12 år inviteres med på klubbens egen cup i september.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2011_1_0291.pdf

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn for prosjektet var at Nesna har et mottak for asylsøkere, samt en egen avdeling med bosatte mindreårige organisert gjennom barnevernet. Vi registrerte at mange gjerne vil spille fotball. Gjennom fotball knytter de kontakter med jevnaldrende, samtidig som aktiviteten ga dem positive opplevelser. Vi ville derfor gjøre organisert trening og seriespill tilgjengelig for flest mulig, gjennom samarbeid mellom NIL, barnevernet og mottaket. Prosjektet hadde varighet på ett år.
Målsettingen var å få til økt integrering av barn og unge inn i vårt fotballtilbud, gjennom å gi dem en arena for å bli kjent med andre. Samtidig som de fikk de et positivt aktivitetstilbud og fysisk aktivitet. Målgruppen var bosatte enslige mindreårige flyktninger i aldersgruppen 13-18 år, samt de barn og ungdom som til enhver tid er i mottaket. Det var likevel slik at “våre” barn og ungdommer også ble involveres i prosjektet for at dette skulle lykkes.
Resultatene i prosjektperioden er vi fornøyde med. Vi har oppnådd målsetningen med å nå 35-45 bosatte mindreårige flyktninger, både bosatte enslige mindreårige og de som har familie her, i tillegg har vi nok involvert 15-20 barn blant de som til enhver tid oppholder seg i mottaket.
Betydningen prosjektet har hatt for målgruppen er flere, de knyttet kontakter til de “lokale” ungdommene samtidig som de ble fysisk aktive og en del av fellesskapet, fotballfamilien. Fotball er globalt og en utmerket arena for integrering. For de bosatte har det vært av verdi at de har opparbeidet seg tilhørighet, for de som er i mottaket har det hatt verdi i form av at de hadde positive opplevelser gjennom fotballen, selv om situasjonen for øvrig var uavklart. For samfunnet har dette bidratt til integrering i lokalsamfunnet på generelt grunnlag, det har også vært av samfunnsmessig verdi at folkehelse og trivsel er ivaretatt.
Prosjektet er integrert i den ordinære driften til Nesna Il fotball etter prosjektperioden, påmeldinger av lag i seriespill gjøres på bakgrunn av spillegruppene og deres ønsker og behov. Det planlegges kurs for aktivitetsledere, og der vi også vil ha med folk med flerkulturell bakgrunn.

Prosjektleder/forsker

Torill Risøy

Detaljer
Program
Forebygging (2011)
Prosjektnavn
Fotball som virkemiddel for integrering
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2012: kr 49 000
Startdato
01.01.2012
Sluttdato
31.12.2012
Status
Avsluttet