Fra isolasjon til sosialisering

Digitale møteplasser for mennesker med rusrelaterte utfordringer.

Gjennom digitale møteplasser skal brukerne i A-LARM ha et trygt og godt sted å møtes gjennom pandemien. Foto: A-LARM

– Brukerne våre uttrykker stor begeistring for tilbudet som er med på å hjelpe dem i en vanskelig hverdag.

Prosjektleder Terje Grotle

Da koronapandemien kom ble det nødvendig for A-LARM å tenke nytt om møteplasser for å hindre isolasjon og ensomhet for sine målgrupper.

– Vi ønsker å kunne hjelpe mennesker ut av ensomheten og isolasjonen som Corona epidemien har ført dem inn i, forteller prosjektleder Terje Grotle.

Hver torsdag arrangeres det nå møteplasser over Zoom, der medlemmer fra hele landet kan dele sine erfaringer og utfordringer.

Blant de positive konsekvensene av pandemien har det blant annet gjort terskelen lavere for å ta i bruk digitale løsninger. Med vellykket digitalisering er dette noe A-larm tar med seg videre også etter at pandemien er over.

– Gjennom prosjektstøtte fra Stiftelsen Dam har vi mulighet til å gi mennesker en sosial arena som er med og letter deres hverdag, forteller Terje Grotle.


Søknadssammendrag

Bakgrunnen er at flere av våre brukere forteller om opplevelsen av isolasjon og ensomhet som følge av begrensinger ved sosiale sammenkomster på grunn av Coronasituasjonen. Mange har som en konsekvens av dette gått tilbake i gamle mønstre og rus. Med bakgrunn i dette har det oppstått etterspørsel og behov for digitale møteplasser. Flere av våre brukere har høy terskel med bruk av digitale plattformer, noe som fører til økt opplevelse av utenforskap og ensomhet.

Målsettingen er å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse ved å tilby en digital møteplass som gir mennesker med rusutfordringer muligheter til: Opplæring i bruk av digitale medier som gir mulighet til å delta på digitale nettmøter/samtaler.

Målgruppen og deltakere er mennesker som har eller har hatt utfordringer knyttet til rus og psykiske utfordringer, og pårørende.

Vi bruker en LØFT-fokusert tilnærming, «løsningsfokusert tilnærming». LØFT-metoden er basert på å fokusere på det positive, mestring, individuelle ressurser og fremtidsfokus gjennom veiledningssamtaler med spørsmål som skaper refleksjon rundt håp og ønsker for fremtiden og ressurser og nyttige erfaringer i personens liv. Hensikten er å synliggjøre hvilke håp og ønsker de har for sin fremtid og hvilke av deres ressurser og erfaringer som kan hjelpe dem å nærme seg disse.

Oppstart i oktober med informasjon om aktiviteten, rekruttering av deltaker og opplæring av gruppeledere. November, kontinuerlig utvikling av tiltak ut fra hva brukerne etterspør. Delevaluering i desember, april og august. Medieoppslag i februar.

Forventet resultat er et tilbud for mennesker med rusutfordringer som kan forhindre dem i ytterlige rus og motvirke ensomhet og isolasjon gjennom at brukere og pårørende får tilbud om en felles arena hvor de møter andre i tilsvarende situasjon. Utviklet et lavterskeltilbud ved bruk av digitale hjelpemidler som kan gjøre at det blir lettere å be om hjelp over et digitalt tilbud.

Prosjektleder

Terje Grotle

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Fra isolasjon til sosialisering
Organisasjon
A-LARM Forum for Åpenhet om Rus og Behandling
Beløp Bevilget
Kr 500.000
Startdato
10.09.2020