Fra tabu til åpenhet om rus

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Prosjektet ”Fra tabu til åpenhet om rus” har hatt en varighet på tre år

Prosjektet ”Fra tabu til åpenhet om rus” har hatt en varighet på tre år. Det overordnete målet med prosjektet er å forebygge rusrelaterte skader hos barn. Med rusrelaterte skader menes både fysiologiske skader som følge av rusmiddelmisbruk i svangerskapet og psykiske skader som konsekvens av en oppvekst sammen med rusmiddelmisbrukende foreldre. Prosjektet fokuserer på rusmiddelvaner/rusmiddelproblemer hos to grupper; gravide og småbarnsforeldre.

 

Prosjektets fokus har vært metodeutvikling for avtabuisering av rusmiddelbruk/misbruk i tilknytning til svangerskap og foreldrerolle. Målgruppen har vært alle fagfolk som møter gravide og/eller småbarnsforeldre i jobben. Virkeområde for prosjektet har primært vært helseregion Midt-Norge. Forskjellige kurs og faglig gruppeveiledning i førstelinjetjenesten har vært de viktigste tiltakene i prosjektet.

 

I prosjektperioden har det vært gjennomført 14 interkommunale kurs i helseregion Midt-Norge. Kursene har gått over fire dager fordelt på to bolker. 400 fagpersoner har gjennomført firedagers kursene. Kursene er godkjent som videre- og etterutdanningskurs for sykepleiere og leger.

 

Det er gjennomført skriftlig evaluering i forbindelse med våre firedagers kurs. Etter hver samling har kursdeltakerne besvart et evalueringsskjema. Vi har også gjennomført evaluering seks måneder etter avsluttet kurs. Sluttevaluering er foretatt våren 2004. Kurstilbudet har helt klart synliggjort behovet for og bidratt til kompetanseheving i førstelinjetjenesten når det gjelder dette temaet. Muntlige og skriftlige tilbakemeldinger viser at fagfolk har fått økt kunnskap og nyttige kommunikasjonsverktøy, og mer enn 2/3 rapporterer at de i stor grad har forbedret praksis et halvt år etter kursdeltakelsen. Mange av deltakerne har gitt uttrykk for at kurset har bidratt til en ”oppvåkning”. Den økte kompetansen de har fått i prosjektet har også vist seg å være overførbar til andre områder som for eksempel incest og familievoldsproblematikk.

 

Prosjektet har omfattet ti veiledningsgrupper på helsestasjoner i Trondheim og nabokommuner. Fokuset i faglig veiledning har vært rusrelaterte problemstillinger i forhold til gravide og småbarnsfamilier. Vi har benyttet ulike kreative metoder som har åpnet opp for ny forståelse. Tilbudet er tatt svært godt imot, og deltakerne formidler at de har fått styrket sin kompetanse på flere områder.

 

I tillegg har prosjektet omfattet innlegg/workshops ved større konferanser, dagsseminarer for kommuner og undervisning ved høgskoleutdanningen.

 

Totalt har prosjektet nådd ut til mer enn 1000 fagpersoner.

 

Ulike tiltak vil bli videreført i andre prosjekter.

Prosjektleder/forsker

Helga Melkeraaen

Detaljer
Program
Forebygging (2000)
Prosjektnavn
Fra tabu til åpenhet om rus
Organisasjon
Blå Kors Norge
Org.ledd
Lade Behandlingssenter
Beløp Bevilget
2001: kr 600 000, 2002: kr 300 000, 2003: kr 932 000
Startdato
01.08.2001
Sluttdato
01.09.2004
Status
Avsluttet