Fritidsvenner

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

De tildelte prosjektmidlene skulle brukes til å hjelpe Kulåssenterets beboere til deltagelse i ulike fritidsaktiviteter. Senteret drives av Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad på oppdrag fra Sarpsborg kommune. Beboerne fremviser sammensatt psykososial problematikk og samtlige er i behov av omfattende behov for tjenester. Rusavhengighet er fremtredende hos mange.

 

Prosjektorganisasjonen bestod av prosjektgruppe m/leder og styringsgruppe. Prosjektgruppas mandat var planlegging og gjennomføring av aktiviteter. Styringsgruppa har hatt det formelle ansvaret knyttet til prosjektets faglige forankring og økonomiske disposisjoner.

 

Arbeidet med planlegging og gjennomføring av fritidsaktiviteter har i løpet av prosjektperioden dreiet mer og mer i retning av gruppeaktiviteter i stedet for den opprinnelige planen om etablering av en-til-en relasjoner mellom enkeltbeboere og frivillige. Noen av de etablerte en-til-en relasjonene har vært svært velfungerende og de har pågått hele prosjektperioden. De er også i funksjon nå etter at prosjektperioden er over. Da hovedarbeidet likevel i størst grad har vært knyttet til gruppeaktiviteter under ledelse av en koordinator, har det sammenheng med at det store flertallet av beboere har nyttiggjort seg en slik metode på en langt bedre måte enn ved å jobbe individuelt. Dette antas å ha sammenheng med målgruppas sårbarhet i forhold til å knytte nære relasjoner. Gruppeaktiviteter bygger på mer uforpliktende fellesskap.

 

Hvilke erfaringen har vi høstet og hva er oppnådd? Dersom vi ser på de første optimistiske målsettingene om å bygge gode langvarige en-til-en relasjoner mellom beboere og frivillige fritidsvenner, kan det vel sies at vi ikke har fått til dette i det omfanget som var planlagt. Dersom fritidsvenn-arbeidet hadde hatt noen andre rammer å virke innenfor, for eksempel i en langtids- behandlingsinstitusjon eller i et ettervernstiltak hvor blant annet krav om rusfrihet hadde vært vilkår, er det nok grunn til å anta at fritidsvenn-arbeid med en-til-en relasjoner hadde hatt større mulighet til å lykkes. Derimot, med våre rammebetingelser, er vi av den oppfatning at fritidsaktiviteter i gruppe har hatt svært stor nytteverdi.

 

Ved prosjektets slutt fikk vi i forhandlinger med Sarpsborg kommune gjennomslag for en permanent drift av fritidsarbeidet ved at de finansierer 25 % koordinatorstilling som står ansvarlig for gjennomføring av aktivitetene. Vi velger å tro at dette vitner om at vi har gjort en del riktig i forhold til målgruppa vi betjener. Vi er stolte av å få utvidet vår totale stillingsramme for å ivareta dette viktige arbeidet. Resterende kostnader til gjennomføring av fritidsarbeidet skal Kulåssenteret finansiere selv ved hjelp av gavemidler som årlig blir tildelt fra lag og foreninger, samt fra næringslivet.


 

Prosjektleder/forsker

Arne Håkenstad

Detaljer
Program
Rehabilitering (2007)
Prosjektnavn
Fritidsvenner
Organisasjon
Blå Kors Norge
Org.ledd
Kulåssenteret
Beløp Bevilget
2008: kr 565 000, 2009: kr 545 000
Startdato
01.01.2008
Sluttdato
31.12.2010
Status
Avsluttet