Frivillig lykke

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Frivillige organisasjoner er en av demokratiets bærebjelker og kunnskap om hvordan frivillige organisasjoner kan fungere best mulig har høy relevans. I en tid der individer later til å være mindre motivert av å gjøre noe for andre enn av å gjøre noe for seg selv, er det avgjørende å få en oversikt over hvilke faktorer som bidrar til rekruttering og opprettholdelse av innsats i frivillige organisasjoner.

Videre er det viktig å belyse sammenhengene mellom den mening frivillig arbeid til enhver tid skaper, hvilken motivasjon som opprettholder slike aktiviteter og de konsekvensene dette gir i form av psykisk helse og økt livskvalitet. Innbyggernes helse og livskvalitet er tross alt den viktigste ressursen et land har. Nylig la regjeringen derfor fram en strategi for arbeidet med psykisk helse, der målet om å skape et samfunn som fremmer livskvalitet gjennom hele livsløpet ble understreket. På et overnasjonalt plan kommer dette også til uttrykk gjennom FNs tredje bærekraftsmål; «Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages». Som et bidrag i tråd med disse overordnede målene vil prosjektet samarbeide med organisasjonen Redd Barna i en casebasert studie av sammenhenger mellom frivillig arbeid og livskvalitet på individnivå. Spesielt vil forhold som angår opplevelser av mening, mestring og det å være til nytte for andre bli undersøkt, sammen med elementer av det litteraturen referer til som menneskelig utvikling. En slik utvikling innebærer både personlig vekst og sosialt engasjement. I prosjektet kalles disse elementene for eudaimonisk livskvalitet, som også inkluderer motivasjon. Tematikken vil bli analysert ved bruk av deltakende observasjon, kvalitative intervjuer og spørreskjema i kombinasjon med internettbaserte og aktivitetsnære metoder, kalt «experience sampling method». De viktigste problemstillingene handler om hvordan deltakelse i frivillig arbeid påvirker hedonisk og eudaimonisk livskvalitet, hva aktivitetsnært engasjement og meningsopplevelse betyr for generell tilfredshet og mestringsfølelse, hvordan solidaritet og ønske om å hjelpe andre påvirker opplevelseskvalitetene knyttet til frivillig arbeid og hva ulike bakgrunnsvariabler betyr for sammenhengen mellom frivillighet og livskvalitet.

Prosjektleder/forsker

Kjærsti Thorsteinsen

Hovedveileder

Joar Vittersø

Detaljer
Program
Forskning (2018)
Prosjektnavn
Frivillig lykke
Organisasjon
Redd Barna
Org.ledd
UiT Norges arktiske universitet, Det helsevitenskapelige fakultet
Beløp Bevilget
2019: kr , 2020: kr , 2021: kr
Startdato
01.04.2019
Sluttdato
30.11.2022
Status
Under gjennomføring