FTU – Forebyggende trygg ungdom

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Barnas Stasjon Fredrikstad tilbyr i dag støttende og styrkende tiltak for småbarnsfamilier i sårbare livssituasjoner med barn i alderen 0-8 år. Tiltaket er støttet via statlige midler med en begrensning av målgruppen til barnas alder. Vi har mange familier i vårt nettverk som har stort behov for videre oppfølging. Med FTU ønsker vi kartlegge og starte opp dette i 2017. For de eldre barna vil det i større grad være behov for egne barnegrupper og indivuell oppfølging også utenfor kjernefamilien (skole, idretteslag, venner)

Målsetting for prosjektet

Kartlegge, tilrettelegge og starte opp FTU (forebyggende trygg ungdom). Vi vil tilby faglig oppfølging og nettverksgrupper for å styrke foreldrerollen og ruste barna for en trygg ungdomstid. Barnegrupper med mål om å finne nye sosiale arenaer og fritidsaktiviteter.

Målgruppe

Familier med barn i alder 9-12 år i sårbare livssituasjoner.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

100

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet

Gjennom pilotprosjektet som er estimert til 8 mnd vil vi detaljere innholdet i tilbudet, men det vil antagelig bygge på eksisterende tilbud på Barnas Stasjon Fredrikstad i dag. Miljøterapi og familieterapi/systemisk tenkning vil være vår faglige plattform. Vi er forberedt på at vi må erverve/leie inn spesialkompetanse på utfordringer relatert til sinnemestring, spilleavhengighet, mobbing, barnesamtaler og sosialisering i barnegrupper. Vi antar at det også vil være barn som trenger oppfølging med egne utfordringer der behovet for familieoppfølging er mindre enn for vår målgruppe i dag. Med aktiviteter for å finne nye mestrings arenaer og sosiale nettverk for ensomme barn vil vi benytte en større andel frivillig til gjennomføringen.

Fremdriftsplan for prosjektet

Januar – August 2017: Pilot-periode for å spisse innhold og form før oppstart 1/9-2017. Etablere støttespillere, tidgivere og innleid kompetanse. Samarbeid med kommunale instanser for å etablere samfinansiering etter prosjektperiodens slutt. Fra 1/9-17 oppstart av FTU med barnegrupper, tema-aktivitet og individuell familie-oppfølging. Videre samarbeidsaktivitet for å sikre drift etter prosjektperioden.

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Før prosjektets oppstart rettet arbeidet til Barnas Stasjon Fredrikstad seg mot småbarnsfamilier (barn 0-8 år) og gravide som grunnet rus- og/eller psykiske vansker var i en sårbar livssituasjon. Vi så et stort behov støttende og styrkende tiltak for barn i alderen 9-12 år, både forebyggende og for å reversere gryende problematikk. Målgruppen til prosjektet har vært familier i sårbare livssituasjoner og med barn mellom 9 og 12 år. Hovedmålet med prosjektet er å kunne dekke et lenger tidsperspektiv i barnas barne/ungdomstid og i enda større grad styrke familienes samhandling og mestringsfølelse. For å konkretisere valgte vi å dele opp hovedmålet i 4 ulike delmål: Delmål 1: 50% av barna i prosjektet starter opp med organisert fritidsaktivitet. Delmål 2: 50%av familiene opplever å ha et utvidet nettverk. Delmål 3: 80 % av barna opplever å ha en større tillit og en styrket samhandling med sine foreldre. Delmål 4: 80% av foreldrene opplever en styrket samhandling med sitt/sine barn.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Delmål 1: Ved avslutning av prosjektet, er 70%av barna aktive i organisert fritid. Delmål 2: Ca 70% av barna er med venner på fritiden. 91 sier at familien treffer andre familier på fritiden. Flere av familiene fortsetter å ha kontakt i egen regi etter at de har blitt kjent gjennom prosjektet. Delmål 3: 2018: Mellom 70 og 80% av barna sier at de krangler mindre med foreldrene, de snakker mer sammen og forstår hverandre bedre hjemme. 2019: 91% av barna sier det ofte er god stemning hjemme, 70 – 80% sier at de spiser og gjør noe sammen med familien daglig. Alle barna sier at foreldrene som regel forstår hvordan de har det. Delmål 4: 2018: 62% av foreldrene sier at de krangler mindre hjemme, 75% av foreldrene sier at de snakker mer med barna, og 77% av foreldrene sier at de forstår barna bedre. 2019: Alle foreldrene sier at det ofte er god stemning i hjemmet, 89% sier de spiser og gjør noe sammen med barna daglig, og 78% sier at de opplever å forstå barnet sitt godt.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

105

Prosjektgjennomføring/Metode

Familieperspektivet med den systemiske tenkingen står sentralt, sammen med miljøterapien. Verdiene medmenneskelighet, egenkraft, verdighet og kvalitet er med oss i alt arbeide. Videre har vi støttet oss til den kunnskapen som finnes når det gjelder risiko- og beskyttelsesfaktorer. Vi har gjennomført mestringsgrupper med ukentlige samlinger, hvor målet har vært å få barna i gang med organisert fritidsaktivitet. Fokus har vært mestringsopplevelser, både i aktivitetene og i sosialt samspill med jevngamle. Videre har vi hatt samlinger fredag kvelder og lørdag formiddager for barna tilknyttet prosjektet, hvor fokus har vært å gi dem gode erfaringer med hyggelige helgeaktiviteter som kan være gode alternativer til å sitte alene hjemme eller oppsøke uheldige miljøer. Vi har også hatt samlinger for hele familien på fredagskvelder, med fokus på hyggelige aktiviteter familien kan gjøre sammen i helgene, samt nettverksbygging. I tillegg har vi hatt ekstra aktiviteter for barna i skolens ferier. Familiene har hatt mulighet til å delta på turer og aktiviteter som Barnas Stasjon arrangerer i helger og ferier utenom prosjektet.

Resultater og resultatvurdering

Tilbudene som er utarbeidet i løpet av prosjektperioden, er nå implementert som en del av ordinær drift. Vi har også bidratt til å implementere dette hos de andre Barnas stasjon i landet. Målgruppen er nå utvidet fra tidligere 0-8 år til nå 0-12 år hos alle Barnas Stasjon i landet. Det er utviklet prosedyrer for de aktuelle tilbudene og disse er felles for alle Barnas Stasjon. Vi har nå et godt samarbeid med aktuelle instanser i kommunene, og tilbudet vårt er godt kjent hos disse (oppvekstseksjonen, helsestasjoner, barnevern, familievernkontor, krisesenter).

Oppsummering og videre planer

Vi mener at vi gjennom prosjektet har fått bekreftet behovet for å utvide vår målgruppe opp til 12 år, og at vi har bidratt til å styrke beskyttelsesfaktorene rundt de barna som har vært berørt av prosjektet. Vi opplever, og får tilbakemeldinger fra familier og samarbeidspartnere om, at dette tilbudet er et viktig supplement til det kommunen selv gjør. Fra 2020 er det opprettet en samarbeidsavtale med Fredrikstad kommune med faste møtepunkt for å styrke samarbeid og samhandling for målgruppen.

Prosjektleder

Christine Spro

Detaljer
Program
Helse høst (2016)
Prosjektnavn
FTU – Forebyggende trygg ungdom
Organisasjon
Blå Kors Norge
Beløp Bevilget
2017: kr 815 000, 2018: kr 1 193 200, 2019: kr 1 234 400
Startdato
02.01.2017
Sluttdato
31.12.2019
Status
Under gjennomføring