FuelBox for pårørende til innsatte

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Når noen settes i fengsel rammes ofte familien økonomisk, sosialt og helsemessig. Mange pårørende opplever skam, skyld og stigma og kan møte fordommer fra omgivelsene. I en undersøkelse gjennomført av FFP svarte over 50 prosent av de pårørende som deltok i undersøkelsen at deres helsesituasjon hadde blitt dårligere etter at de ble pårørende. Kirkens Bymisjon og FFP har gjennom vårt arbeid erfart at mange barn, unge og voksne pårørende og innsatte synes det kan være vanskelig å snakke om straffegjennomføringen og de ulike utfordringer som dukker opp i en slik situasjon.

Målsetting for prosjektet

Utvikle 400 skreddersydde FuelBoxer til pårørende av innsatte, og gjennom dette bidra til å bedre helse og livskvalitet for målgruppene. Pårørende og domfelte får et fleksibelt og lett tilgjengelig redskap for å fremme kommunikasjon om vanskelige temaer og skape økt forståelse.

Målgruppe

Barn, unge og voksne pårørende til en innsatt eller en domfelt som soner straff i samfunnet, samt innsatte og domfelte som soner i samfunnet.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

500

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

For Fangers Pårørende (FFP) og Kirkens Bymisjon vil i samarbeid med Fuel It utvikle samtaleverktøyet Fuelbox for pårørende til innsatte og domfelte som soner i samfunnet. En Fuelbox er et samtaleverktøy med ulike temaer og tilhørende spørsmål, som er utarbeidet for å skape refleksjon og gode samtaler. Vi vil utvikle kategorier og spørsmål slik at de passer til den situasjonen pårørende til innsatte og den domfelte er i. For å forebygge og redusere psykososiale utfordringer blant pårørende, er det svært betydningsfullt at pårørende får hjelp til å kommunisere og reflektere rundt sin egen og familiens situasjon. Et samtaleverktøy som kan benyttes i familien eller av fagfolk i arbeidet med barn og voksne som pårørende vil kunne bidra til dette. Brukergrupper bestående av barn, unge og voksne pårørende i organisasjonene skal bidra i utviklingen av temaer og spørsmål til boksen, og i testing av utkast til FuelBoxen. Fuel It vil stå for layout, branding og tilrettelegging av boksene for trykk. Både FFP og Kirkens Bymisjon har lang erfaring fra arbeid med pårørende, og vil ha fagansvar i utviklingen. Boksene skal brukes i FFP og Kirkens Bymisjons grupper for pårørende, og skal formidles til alle landets fengsler og til helsesykepleiere.

Fremdriftsplan for prosjektet

Jan-mai: Prosjektgruppa utarbeider kategorier og spørsmål for boksen i samarbeid med brukergrupper i organisasjonene. Juni: Revidering av innhold. Brukergruppene tester foreløpig produkt. August: Produksjon av 400 stk FuelBox. September: Markedsføring og informasjonsarbeid. Oktober: Fuel It holder kurs for FFP og Kirkens Bymisjon. November: Fuelbox sendes til 60 fengsler. Kirkens Bymisjon og FFP tar i bruk verktøyet. Desember: Evaluering.

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Målsettingen i prosjektet har vært å utvikle samtaleverktøyet Fuelbox skreddersydd for pårørende og innsatte, “Fuelbox – lovbrudd, straff og familie”. Arbeidet er gjort av For Fangers Pårørende (FFP) og Kirkens Bymisjon (KBM) i samarbeid med Fuel It. Fuelboxen er et godt verktøy for å bedre kommunikasjonen i familier som står i en vanskelig situasjon, og gjennom dette å bidra til bedre helse og livskvalitet. Lovbrudd og soning har ofte store konsekvenser for familien. KBM og FFP har erfart at mange barn, unge og voksne pårørende og innsatte synes det kan være vanskelig å snakke om straffegjennomføringen og utfordringene som dukker opp i en slik situasjon. For å forebygge og redusere psykososiale utfordringer blant pårørende, er det svært betydningsfullt å få hjelp til å kommunisere og reflektere rundt egen og familiens situasjon. Fuelbox kan benyttes i familien og av fagfolk i arbeidet med barn og voksne pårørende. Både pårørende, innsatte og fagpersoner er målgrupper i prosjektet.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Fuelboxen er blitt veldig fin, og er et flott verktøy som FFP og Kirkens Bymisjon kan benytte i vårt arbeid med pårørende og innsatte i mange år. Både Kirkens Bymisjon og FFP har i sine grupper for pårørende eller innsatte tidligere brukt andre fuelboxer for å hjelpe brukerne til å snakke om og sette ord på sine erfaringer, tanker og bekymringer. Både pårørende og ansatte i organisasjonene har gitt uttrykk for at innhold, spørsmål og temaer skulle vært mer direkte tilpasset pårørende og innsattes situasjon, da de etablerte boksene ikke favner og ivaretar mange av denne gruppens problemstillinger. Den skreddersydde fuelboxen vi nå har utviklet, vil derfor bli et svært viktig verktøy for oss. Vi har tro på at den vil bidra til at vi får mange gode samtaler i våre grupper, i enkeltsamtaler med pårørende og innsatte og i samtaler dem imellom f.eks i fengslenes besøksavdelinger.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

25

Prosjektgjennomføring/Metode

FFP, Kirkens Bymisjon og Fuel It har samarbeidet tett i hele prosjektperioden gjennom mange nettmøter, i arbeidsmøter mellom FFP og Kirkens Bymisjon og vi har arbeidet hver for oss. Vi har diskutert oss fram til egnede kategorier og spørsmål til Fuelboxen. Det har vært både hyggelig og svært nyttig å samarbeide om prosjektet med Kirkens Bymisjon, og vi har hatt stor nytte av organisasjonenes samlede erfaring og kompetanse. Samarbeidet har også ført til et større nedslagsfelt for det ferdige produktet. Begge organisasjonene har hatt høringer med pårørende i alle faser av prosjektet både når det gjelder behovet for et slikt samtaleverktøy, kategorier (temaer) og spørsmål samt det ferdige produktet. Innspill fra pårørende har i stor grad vært med på å påvirke det ferdige resultatet. FFP har hatt rollen som koordinator, har tatt notater under møtene, gjort endringer, sendt ut på høring til bymisjonens avdelinger, og vi har også stått for kommunikasjonen med Fuel It. Fuel It har bidratt med mal og framgangsmåte for utviklingen, veiledning underveis og kvalitetssikring av spørsmålene. De har også stått for grafisk design og sørget for ferdigstilling og trykk av produktet.

Resultater og resultatvurdering

Målet å utvikle en skreddersydd FuelBox for pårørende til innsatte og å produsere 400 FuelBoxer, er oppnådd. Å utvikle boksen var betydelig mer arbeidskrevende enn antatt, og boksene ble derfor ikke ferdige før på slutten av prosjektåret. Vi har derfor enda ikke lykkes med å oppnå delmålene, å sende Fuelboxen til alle landets fengsler, til helsesykepleiere samt å benytte Fuelboksen i grupper og samtaler i så stor grad som planlagt. Vi har imidlertid i samarbeid med Kirkens Bymisjon laget en god plan for å videreføre arbeidet i 2023. Vi har benyttet mindre av den budsjetterte egenandelen, noe som framkommer i regnskapsrapporteringen. Midlene som gjenstår vil benyttes til arbeidet som gjenstår i prosjektet. Det er både litt tidlig og ikke så lett å måle om prosjektets overordnede målsetting, å bidra til bedre helse og livskvalitet gjennom et redskap for å fremme kommunikasjon og forståelse, er oppnådd. Vi har imidlertid utviklet et evalueringsskjema som vi vil be deltakere fylle ut.

Oppsummering og videre planer

Vi mener å ha lyktes med å utvikle et godt skreddersydd samtaleverktøy for pårørende og innsatte. Produktet er foreløpig kun i noen grad tatt i bruk, men vi har gode planer om veien videre. Vi vil lansere Fuelboxen bredt gjennom alle våre kanaler, og lage pressemelding og FB-sak. Vi skal lage konkret plan over mottakere for Fuelboxen og informere om boksen på flere foredrag utover våren. Vi skal sende Fuelboxen til alle landets fengsler, lage evalueringsskjema og bruke boksen i samtaler og i grupper. Vi har avtalt møte med Fuel It for å få innspill til vår plan for bruk og lansering av boksen.

Prosjektleder

Hanne Hamsund

Detaljer
Program
Helse høst (2021)
Prosjektnavn
FuelBox for pårørende til innsatte
Organisasjon
For Fangers Pårørende (FFP)
Beløp Bevilget
2022: kr 545 000
Startdato
01.01.2022
Sluttdato
31.12.2022
Status
Under gjennomføring