Fysioterapi til for tidlig fødte barn

Sluttrapport

Bakgrunn

For tidlig fødte barn er i risiko for en rekke senskader f.eks motoriske vansker og cerebral parese. Det er behov for forskningsbasert kunnskap om tidlig fysioterapi til premature, samt gyldige og pålitelige måleredskap for å skille mellom barna med normal motorisk utvikling og de som har vansker.

Målsetting

Målet med de to første artiklene i avhandlingen var å undersøke ulike egenskaper ved to måleredskap beregnet for barna under fem måneder. Den tredje artikkelen er fra en multisenter randomisert kontrollert studie, der foreldre gjennomførte trening av egne barn født før termin-alder. Målet var å undersøke effekten av behandlingen ved å sammenligne endringen i motorikk før og etter behandling, i en treningsgruppe og en kontrollgruppe.

Design, metode, materiale

Arbeidet omfattet en test-retest reliabilitets studie av Test of Infant Motor Performance Screening Items, en validitets studie av optimalitets skår skjemaet “Detailed Assessment of General Movements (GMs) during preterm and Term Age” og en multi-senter randomisert kontrollert studie av foreldre-administrert intervensjon gjennomført før terminalder. Deltagerene i de tre studiene var barn i høy til moderat risiko for senskader, enten p.g.a. lav fødsels alder eller terminfødte barn der det hadde vært komplikasjoner før, under eller etter fødselen

Gjennomføring

I henhold til fremdriftsrapporten fra 2015 er studie 1, 2 og 3 gjennomført, og studie 1 og 3 er publiserte. Studie 2 fikk avslag ved førstegangs innsending til tidsskrift og må omarbeides ytterligere. Studie 4 “Hvordan erfarer foreldre deltagelse i tidlig intervensjon, der de selv gjennomfører trening med eget barn (studie 3b i prosjektbeskrivelsen)” planlegges sendt til tidsskrift. Denne studien er imidlertid ikke del av PhD avhandlingen da dette ville ha forsinket ferdigstillingen av avhandlingen.

Resultater

Test-retest reliabiliteten av TIMPSI var svært god. TIMPSI egner seg godt som en første screening test av barn som ikke tolererer håndtering over tid. Concurrente validitet av detaljskår av “general movements” var god, men ikke den prediktive validiteten. Tidlig foreldre-administrert fysioterapi gjennomført før termin-alder førte på kort sikt til større endring i motorisk funksjon for barna i intervensjonsgruppen sammenlignet med barn i kontroll gruppen.

Samarbeidspartnere

St. Olavs Hospital, Universitets sykehuset Nord-Norge, Oslo Universitetssykehus avdeling Ullevål og Modena Universitetssykehus. Data innsamlingen har foregått ved alle sykehusene. Prosjektleder for RCT studien var i Tromsø og tilnærmet likt antall barn ble inkludert ved de tre norske sykehusene.

Videre planer

Alle tre arbeidene er presentert på nasjonale og internasjonale kongresser enten som muntlig eller poster presentasjon. Det primære endepunktet for den randomisert kontrollerte studien er 2 år, første da kan vi konkludere om det er langtids effekt av intervensjonen og i såfall innføre denne som standard oppfølging av premature barn på nyfødt intensiv ved aktuelle sykehus.

Samarbeid med søkerorganisasjonen

Søker har publisert de ulike arbeidene som populærvitenskapelige artikler i Prematurposten nr.2 2013, nr. 1 2014 og nr.4 2016

Publikasjonsliste

Doktorgradsavhandling:
Ustad T (2016) Physiotherapy in infants born preterm. Measurement tools for assessing motor function in infancy and a randomised controlled trial of early intervention to optimise motor function. Norges tekniske-naturvitenskaplige universitetet NTNU), Det Medisinske Fakultet.

Artikler:
Ustad T, Helbostad J, Campbell SK, Girolami GL, Jørgensen L, Øberg GK & Evensen KA (2016) “Test-retest reliability of the Test of Infant Motor Performance Screening Items in infants at risk for impaired functional motor performance” Early Human Development, årg. 93, s. 43-46.
DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.earlhumdev.2015.12.007

Ustad T, Evensen KA, Campbell SK, Girolami GL, Helbostad J, Jørgensen L, Kaaresen PI & Øberg GK (2016) “Early Parent-Administered Physiotherapy for Preterm Infants: A Randomized Controlled Trial. Pediatrics August, årg. 138, nr. 2.
doi: 10.1542/peds.2016-0271

Sluttrapport/artikler (pdf)

Doctoral thesis_utkast6.pdf

Sluttrapportsammendrag

Doktorgradsavhandling:
Ustad T (2016) Physiotherapy in infants born preterm. Measurement tools for assessing motor function in infancy and a randomised controlled trial of early intervention to optimise motor function. Norges tekniske-naturvitenskaplige universitetet NTNU), Det Medisinske Fakultet.

Artikler:
Ustad T, Helbostad J, Campbell SK, Girolami GL, Jørgensen L, Øberg GK & Evensen KA (2016) “Test-retest reliability of the Test of Infant Motor Performance Screening Items in infants at risk for impaired functional motor performance” Early Human Development, årg. 93, s. 43-46.
DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.earlhumdev.2015.12.007

Ustad T, Evensen KA, Campbell SK, Girolami GL, Helbostad J, Jørgensen L, Kaaresen PI & Øberg GK (2016) “Early Parent-Administered Physiotherapy for Preterm Infants: A Randomized Controlled Trial. Pediatrics August, årg. 138, nr. 2.
doi: 10.1542/peds.2016-0271

Prosjektleder/forsker

Tordis Ustad

Hovedveileder

Kari Anne Evensen

Detaljer
Program
Forskning (2012)
Prosjektnavn
Fysioterapi til for tidlig fødte barn
Organisasjon
Prematurforeningen
Org.ledd
St. Olavs hospital
Beløp Bevilget
2013: kr 650 000, 2014: kr 222 000, 2015: kr 680 000, 2016: kr 460 000
Startdato
01.09.2013
Sluttdato
31.12.2016
Status
Avsluttet