Fysisk aktivitet og psykisk helse

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Helsedirektoratets anslår at kun 30% av nordmenn oppfyller det anbefalte nivået av ukentlig fysisk aktivitet. Dette har stor betydning for nordmenns fysiske og psykiske helse, fordi fysisk aktivitet er funnet å beskytte mot en lang rekke fysiske og psykiske plager. Vi søker derfor om midler for å øke antallet Kondis-treningsgrupper, og gjennomføre intervju og spørreundersøkelse av Kondis-medlemmer. Målsettingen med prosjektet er å øke nordmenns fysiske aktivitetsnivå for bedret psykisk og fysisk folkehelse, og undersøke sammenhengen mellom fysisk aktivitet, psykisk helse og livskvalitet.

Målsetting for prosjektet

Målsetting på kort sikt (1 år): doble treningsgrupper fra 12 til 24, ha 2 grupper pr fylke, øke deltakere til 700. Mål over 3 år: Ha grupper på alle steder med minst 10 aktive Kondismedlemmer. Sekundært mål: undersøke motivasjon for fysisk aktivitet, og sammenhengen mellom fysisk og psykisk helse.

Målgruppe

Målgruppen er personer som kan rekrutteres til “Kondistreningen” i regi av Kondis, samt allerede aktive medlemmer av treningsgruppene og/eller Kondis.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

1000000

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Arrangere treningsgrupper, kjøpe nødvendig utstyr for gruppelederne. Videre er markedsføring av gruppene det viktigste tiltaket for å øke rekrutteringen. Økt synlighet av treningsgruppene er derfor viktig. For å oppnå dette er det også behov for midler til fotoutstyr for de nye frivillige fotografene/reporterne som dokumenterer mosjonsarrangementer rundt omkring i landet. Et utvalg på opptil 10 medlemmer i Kondis og deltakere på Kondistreninga inviteres til intervju. Intervjuene vil omhandle motivasjon for fysisk aktivitet, undersøke øvrig livsstil, treningsbakgrunn, samt innhente råd om hva personene mener er hensiktsmessige tiltak for å øke motivasjonen for fysisk aktivitet hos inaktive mennesker. Vi vil også undersøke hvilke faktorer som motiverer for fysisk aktivitet, og å avklare om motivasjon på tidspunkt 1 har sammenheng med grad av fysisk aktivitet 6 og 12 måneder senere. Kondisjonsnivå på tidspunkt 1 undersøkes mot psykiske symptomer og livskvalitet på tidspunkt 2 og 3. Undersøkelsen inkluderer mål på motivasjon, treningsvaner, estimert kondisjon, fysisk og psykisk helse og livskvalitet. Det benyttes flere identiske spørreskjema som i HUNT-undersøkelsen, for å kunne sammenligne med et representativt utvalg fra HUNT.

Fremdriftsplan for prosjektet

September-oktober 2020 og januar-mars 2021: Annonsekampanjer om Kondis-treningsgrupper. Reportasje om prosjektet i magasinet Kondis og på kondis.no. Aktiv rekruttering av mulige gruppeledere på landsbasis. Mars 2021: Midtveisevaluering av måloppnåelse. September 2020: Første spørreskjemautfylling. Mars 2021: 2. spørreskjemautfylling. September 2021: 3. spørreskjemautfylling. Mars 2021: Intervju av kondismedlemmer. September 2021: Sluttevaluering.

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Målgruppen er personer som kan rekrutteres til “Kondistreninga” i regi av Kondis, samt allerede aktive medlemmer av treningsgruppene og/eller Kondis. Målsetting på kort sikt (1 år): doble treningsgrupper fra 12 til 24, ha 2 grupper pr fylke, øke deltakere til 700. Mål over 3 år: Ha grupper på alle steder med minst 10 aktive Kondismedlemmer. Sekundært mål: undersøke motivasjon for fysisk aktivitet, og sammenhengen mellom fysisk og psykisk helse. Bakgrunnen for prosjektet er at mange ikke er fysisk aktive selv om de kjenner til helsegevinsten ved fysisk aktivitet og selv om myndighetene har klare mål for befolkningen rundt fysisk aktiviet.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Vi har fått god måleffekt i veksten i antall Kondistreningsgrupper. Disse økte fra 12 til 24 i prosjektperioden, mens gjennomsnittlig antall som var tilknyttet de ulike gruppene ble 306. De tre største gruppene var Kondistreninga Trondheim, Oslo og Elverum med henholdsvis 1300, 1100 og 782 tilknyttede deltakere, mens de fleste andre lå på rundt 150 til 300 deltakere. I en hovedoppgave utført av to NTNU-studenter fikk vi gode tilbakemeldinger på hva som hadde gjort at 10 inaktive personer gikk fra å sterkt mislike fysisk aktivitet til å bli utrolig glade i å løpe. Disse deltar nå fast på Kondistreninga Trondheim sine treninger, og ga også gode tilbakemeldinger og råd på hvordan vi skal kunne få med flere i treningsgruppene. I spørreundersøkelser som ble gjennomført blant Kondis sine medlemmer, gikk det fram at Kondismedlemmer hadde bedre psykisk helse og sov bedre enn gjennomsnittsbefolkningen. Kondismedlemmene ble negativt rammet av koronanedstenging i like stor grad som andre.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

1000000

Prosjektgjennomføring/Metode

I arbeidet med å øke antall Kondistreninger og deltakerne på disse, brukte vi Kondis sine kanaler og sosiale medier til å oppfordre våre medlemmer til å starte opp treningsgrupper på sitt hjemsted. Vi kontaktet også medlemmer direkte på e-post. For å øke antall deltakere på treningsgruppene opprettet vi egne arrangementer og konkurranser som ga presseomtale og som bidro til at nye ble nysgjerrige og “kom på besøk”. Vi kjøpte også inn premier til konkurransene og refleksvester til deltakerne med støtte fra Stiftelsen Dam. Refleksvestene hadde eget trykk og bidro også til god synlighet i lokalmiljøet. I forbindelse med en hovedoppgave i psykologi utført av to NTNU-studenter, ble 10 tidligere inaktive deltakere fra Kondistreninga Trondheim invitert til intervjuer rundt hva som motiverte dem til å begynne å trene, og hva som nå i ettertid ga dem motivasjon til å fortsette å være fysisk aktive. Datamaterialet ble analysert med tematisk analyse. Det ble også sendt ut flere spørreundersøkelse til Kondis sine medlemmer på e-post. Tre av dem ble sendt ut under koronapandemien, mens de to siste blir sendt ut høsten 2022 og 2023.

Resultater og resultatvurdering

Antall Kondistreninger økte fra 12-24 grupper. Omtaler i Kondis sine medier og kommunikasjon mot medlemmer bidro til denne økningen. Antall deltakere på Kondistreninga økte som følge av omtaler i Kondis sine medier, lokalpresse, og egne målrettede arrangementer. Følgende faktorer var viktige for at inaktive personer ble aktive løpere: De måtte bestemme seg for det selv (selvbestemmelse), nærhet til treningsfasilitetene, faste treningstider med Kondistreninga, sosial tilhørighet og nye vennskap, oppmuntring fra andre løpere og muligheter for selv å oppmuntre andre. De mente det var viktig at treningsgruppene var åpne for deltakere på alle nivå og at dette ble kommunisert godt utad. Erfaringene vil vi bruke i vår framtidig rekruttering av nye deltakere til Kondistreninga. Resultatene fra undersøkelsene blant Kondismedlemmer har bidratt til økt kunnskap om sammenhengen mellom fysisk aktivitet og psykisk helse. Dette er kunnskap som Kondis vil bruke i det videre folkehelsearbeidet.

Oppsummering og videre planer

Dette prosjektet gir et godt bilde av sammenhengen mellom fysisk aktivitet og psykiske helse, og hva som skal til for å få folk som er ferske med trening til å opprettholde en aktiv livsstil. Vi har ikke klart å avdekke nøyaktiv hva som har ført til at de inaktive i denne undersøkelsen inntok en aktiv livsstil. Her er det behov for ytterligere undersøkelser. Når disse punktene er avdekket, vil Kondistreningene kunne dra nytte av dette i arbeidet. Det er også behov for at senere prosjekt undersøker nærmere langtidseffekten av koronapandemien og nedstengingen av idretten på den psykiske helsen.

Prosjektleder

Audun Havnen

Detaljer
Program
Helse vår (2020)
Prosjektnavn
Fysisk aktivitet og psykisk helse
Organisasjon
Kondis – norsk organisasjon for kondisjonsidrett
Beløp Bevilget
2020: kr 475 000
Startdato
01.09.2020
Sluttdato
14.06.2022
Status
Avsluttet