Fysisk aktivitet og psykisk helse

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Helsedirektoratets anslår at kun 30% av nordmenn oppfyller det anbefalte nivået av ukentlig fysisk aktivitet. Dette har stor betydning for nordmenns fysiske og psykiske helse, fordi fysisk aktivitet er funnet å beskytte mot en lang rekke fysiske og psykiske plager. Vi søker derfor om midler for å øke antallet Kondis-treningsgrupper, og gjennomføre intervju og spørreundersøkelse av Kondis-medlemmer. Målsettingen med prosjektet er å øke nordmenns fysiske aktivitetsnivå for bedret psykisk og fysisk folkehelse, og undersøke sammenhengen mellom fysisk aktivitet, psykisk helse og livskvalitet.

Målsetting

Målsetting på kort sikt (1 år): doble treningsgrupper fra 12 til 24, ha 2 grupper pr fylke, øke deltakere til 700. Mål over 3 år: Ha grupper på alle steder med minst 10 aktive Kondismedlemmer. Sekundært mål: undersøke motivasjon for fysisk aktivitet, og sammenhengen mellom fysisk og psykisk helse.

Målgruppe

Målgruppen er personer som kan rekrutteres til "Kondistreningen" i regi av Kondis, samt allerede aktive medlemmer av treningsgruppene og/eller Kondis.

Antall personer i målgruppen

1000000

Beskrivelse av gjennomføring

Arrangere treningsgrupper, kjøpe nødvendig utstyr for gruppelederne. Videre er markedsføring av gruppene det viktigste tiltaket for å øke rekrutteringen. Økt synlighet av treningsgruppene er derfor viktig. For å oppnå dette er det også behov for midler til fotoutstyr for de nye frivillige fotografene/reporterne som dokumenterer mosjonsarrangementer rundt omkring i landet. Et utvalg på opptil 10 medlemmer i Kondis og deltakere på Kondistreninga inviteres til intervju. Intervjuene vil omhandle motivasjon for fysisk aktivitet, undersøke øvrig livsstil, treningsbakgrunn, samt innhente råd om hva personene mener er hensiktsmessige tiltak for å øke motivasjonen for fysisk aktivitet hos inaktive mennesker. Vi vil også undersøke hvilke faktorer som motiverer for fysisk aktivitet, og å avklare om motivasjon på tidspunkt 1 har sammenheng med grad av fysisk aktivitet 6 og 12 måneder senere. Kondisjonsnivå på tidspunkt 1 undersøkes mot psykiske symptomer og livskvalitet på tidspunkt 2 og 3. Undersøkelsen inkluderer mål på motivasjon, treningsvaner, estimert kondisjon, fysisk og psykisk helse og livskvalitet. Det benyttes flere identiske spørreskjema som i HUNT-undersøkelsen, for å kunne sammenligne med et representativt utvalg fra HUNT.

Fremdriftsplan

September-oktober 2020 og januar-mars 2021: Annonsekampanjer om Kondis-treningsgrupper. Reportasje om prosjektet i magasinet Kondis og på kondis.no. Aktiv rekruttering av mulige gruppeledere på landsbasis. Mars 2021: Midtveisevaluering av måloppnåelse. September 2020: Første spørreskjemautfylling. Mars 2021: 2. spørreskjemautfylling. September 2021: 3. spørreskjemautfylling. Mars 2021: Intervju av kondismedlemmer. September 2021: Sluttevaluering.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

2022_sluttrapport_Fysisk aktiviet og psykisk helse_Endelig.pdf

Prosjektleder/forsker

Audun Havnen

Detaljer
Program
Helse vår (2020)
Prosjektnavn
Fysisk aktivitet og psykisk helse
Organisasjon
Kondis – norsk organisasjon for kondisjonsidrett
Beløp Bevilget
2020: kr 475 000
Startdato
01.09.2020
Sluttdato
15.06.2022
Status
Under gjennomføring