Gammel, grå og homo!

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

Stortingsmelding nr. 25, 1999 ”Levekår og livskvalitet for lesbiske og homofile i Norge” fastslo at det for liten kunnskap om eldre lesbiske, homofile og bifiles levekår og livskvalitet. Selv om innsatsen og oppmerksomheten fra det offentlige gradvis er styrket i forhold til lesbiske og homofile er det tydelig at det også blant de homofile er grupper som er mindre tilgodesett enn andre. Prosjektet ”Gammel, grå og homo” hadde som mål å få satt temaet gammel og homo på dagsorden, få i gang en åpen diskusjon og erfaringsutveksling om det å være gammel og homo i Norge samt motivere og engasjere eldre selv til å ta regi over egen framtid.

 

Annerledes alderdom?

Ser man kun på alderdommen skiller ikke lesbiske og homofiles alderdom seg spesielt fra heterofiles alderdom. Som eldre søker man som alle andre tilhørighet, vennskap og nærhet, du har et ønske om å bli sett. Dette skiller seg lite fra den alderdommen som heterofile har, men det blir likevel belyst utfordringer som handler om omstendigheter rundt ens begravelse, frykt for å bli usynliggjort på aldershjem og irritasjon over at de ulike sosiale arenaene som er rettet mot eldre ofte er svært heteroorienterte.

 

Gammel homo vs. ung homo

Deltakerne i prosjektet har også diskutert forskjellene mellom det å være ung og det å være gammel. Det finnes likheter, men det er også en realitet at de eldre ikke klarer å følge med på de unges tempo. Som eldre bruker man mer tid på å reflektere og tenke, som ung er man flink til å gripe nuet og være impulsiv. Vi ser jo for eksempel at unge homofile flytter sammen i kollektiv, det ønsker de eldre også, men med en gang det snakkes om kollektiv for eldre så blir det plutselig veldig problematisk. Mange spør seg hvorfor i all verden skal eldre lesbiske og homofile flytte sammen.

 

Sosialt liv og møteplasser

Ethvert menneske har behov for nettverk, venner og nærhet. De ulike sosiale arenaene som er rettet mot eldre er ofte svært heteroorientert, og mange eldre homofile føler liten tilhørighet i disse sammenhengene. Homofile eldre opplever også ofte å ha andre sosiale nettverk enn heterofile, spesielt i forhold til familie. De sammenhengene som trekkes frem som svært heteroorienterte er arenaer som eldresenter og bladet “Vi over 60”. I tillegg oppleves mange av de sosiale arenaene for eldre homofile som ekskluderende. De er gjerne bygget rundt gamle nettverk og nye har vanskelig for å komme inn. Samlingen kom med flere forslag til ulike møteplasser og samlingspunkt.

 

Helse

Eldres behov for bruk av offentlig helsevesen skiller seg i liten grad fra heterofiles, og grunnleggende behov ivaretas på lik linje. Men mange homofile opplever en fremmedgjøring i møtet med helsepersonell. Det er en opplagt mangel på forståelse og innsikt for alternative samlivsformer og enkjønnede samboerforhold. Eldre homofile opplever det som svært fremmedgjørende når for eksempel en hjemmehjelp eller hjemmesykepleier opplagt viser overraskelse eller til og med avstand når vedkommende oppdager at en har kommet til et homofilt hjem.

 

Fokus på skolering og aksept i hjemmetjenesten og institusjoner er derfor viktig – hos alle faggrupper. Det er også behov for fagmiljøer som har særlig kompetanse på eldre homofiles utfordringer. Under samlingen ble det også diskutert tanker rundt begravelse. Frykten for å bli anonymisert og “glemt” ble nevnt av flere av deltakerne.

 

Bisettelse og begravelse

På samlingen på Haugastøl diskuterte vi hvilke forventninger gruppen hadde til sin egen bisettelse og begravelse, og det ble presisert at flere føler at forholdet til kirken er en barriere. Mange presenterte en frykt for at begravelsen ikke skal bli “som man ønsket”, en frykt for å bli glemt som den man var, og anonymisert.

 

Gay seniorgruppe

Et ønske fra gruppen er å etablere en egen seniorgruppe som kan skape arrangementer og møteplasser. I samarbeid med LLH ønsket gruppen å drive aktivt arbeid for å bedre forutsetningen for en god alderdom. Oppfølging av samlingen var en selvfølge for deltakerne og krav om videreføring og videre økonomisk støtte til prosjektet var klare ønsker fra deltakerne på samlingen.

 

Rapporten kan bestilles hos LLH Oslo og Akershus på oslo@llh.no eller den kan lastes ned i pdf. format på www.llh.no/oslo

Prosjektleder/forsker

Christian Møllerop

Detaljer
Program
Forebygging (2005)
Prosjektnavn
Gammel, grå og homo!
Organisasjon
FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold
Beløp Bevilget
2006: kr 140 000
Startdato
01.01.2006
Sluttdato
31.12.2006
Status
Avsluttet