Gammelosen badeanlegg

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Prosjektet gjelder tilrettelegging av en attraktiv badeplass slik at den tilpasses bevegelseshemmede. Det omfatter en sørvendt tribune/rasteplass med levegg, kjørebane i betong for rullestol/rullator ned til sjøen og asfaltering fra parkeringsplass via handikaptoalett til badestrand med rullestolbane. Anlegget skal bygges i Gammelosen, som er et av de flotteste, sentrumsnære friluftsområdene i Midt-Norge.
Gammelosen er en saltvannslagune omkranset av en 2,1 kilometer lang tursti. Grunneier Orkdal kommune har tatt ansvaret for å bygge ut infrastruktur som tursti, belysning og handikaptoalett. Orkanger Vel bygger ut bade- og rasteplasser. Kommunen og velforeninga deler også vedlikeholdet mellom seg, og har et tett samarbeid. Orkdal kommune har gitt området høy status i eget planverk.
Problemstilling/utfordring:
Området ligger inntil tettbebyggelsen på Orkanger. Det er lett tilgjengelig. Turstien har et hardt grusdekke og brukes av de fleste grupper. Eldre organiserer trim i området.
Badeplassene er imidlertid ikke lagt til rette for andre enn funksjonsfriske. Noen av strendene er bratte, og alle er fylt opp med korallsand. Sanden er tung å gå i og uegnet for rullestol eller rullator. Orkanger Vel har fått henvendelser både fra enkeltpersoner og foreninger, men det har vært

vanskelig å finne en god teknisk løsning. Løsningen har vi nå.
Mål/betydning:
Hovedmålet er å inkludere de gruppene som i dag er avskåret fra bading og andre vannaktiviteter i friluftsområdet.
Vi venter også at anlegget vil stimulere til nye vannaktiviteter for bevegelseshemmede. Det finnes allerede tilbud om kanopadling i Gammelosen. Det foreligger planer for kajakkpadling. Det ligger til rette for jolleseiling.
Unntatt ved lavvann vil fiske fra rullestol eller stol bli mulig fra kjørebanen i betong.
Anlegget vil bidra til aldersblanding. Det vil samle funksjonsfriske og funksjonshemmede. Dette skaper forståelse og respekt, noe som er et mål i seg selv.
Målgrupper:
Eldre vil utgjøre den største gruppen. Selv eldre som i dag bruker turstien uten hjelpemidler har vansker med å ta seg ned til vatnet. Denne gruppen vil vokse på grunn av den økende andelen eldre i befolkningen.
Også yngre funksjonshemmede er ekskludert. Blant annet er skolene jevnlige brukere av Gammelosen ved avslutninger og utflukter. Prosjektet vil la funksjonshemmede elever få delta fullt ut.

Virkemidler:
* En tribune/rasteplass i tre bygges over ei steinfylling som i dag er umulig å forsere. Øvre platå får direkte adkomst fra en asfaltert gang- og sykkelvei. Dette platået gis en bredde på 1,5 meter for å tilpasse det til rullestol. Lengde blir 21 meter.
* Nedre del av tribunen forankres til en kjørebane i betong. Den skal løpe fra turstien ovenfor tribunen, langs sandstranda og helt ned til vatnet. Lengde blir 47 meter. Stigning blir 1:24. Kjørebanen får ensidig rekkverk øverst og nederst.
* Et område på ca 500 kvm mellom øvre del av tribunen, øvre del av rullestolbanen, et eksisterende handikaptoalett og en parkeringsplass asfalteres. Den asfalterte delen av parkeringsplassen blir reservert funksjonshemmede. Vi får et sammenhengende felt med fast dekke fra p-plass, via tribune og handikaptoalett og ned til vatnet.
Framdriftsplan:
Orkanger Velforening bygger trekonstruksjonen i juni 2010. Med støtte fra Orkdal Sanitetsforening blir også rullestolbanen bygd sommeren 2010. Uten støtte vil Orkanger Vel/Orkdal LHL skaffe en annen samarbeidspartner og Orkanger Vel eventuelt gå inn med større egenandel. Da vil bygging av rullestolbanen finne sted tidligst høsten 2010, senest våren 2011.
Vi søker om støtte fra Helse og Rehabilitering til asfaltering av området våren 2011. Anlegget vil dermed være komplett innen ett år.

Organisering:
Anlegget er et samarbeidsprosjekt mellom Orkanger Velforening og LHL Orkdal. Orkanger Vel tar ansvaret for prosjektledelsen. Sekretær Knut Wold representerer LHL Orkdal. Tømrer Leiv Garberg leder den praktiske gjennomføringen av arbeidet.

Total kostnad for tilretteleggingen er 255 000 kroner. Vi søker Helse og Rehabilitering om 125 000 kroner.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2010_3_0154.pdf

Sluttrapportsammendrag

Gammelosen badeanlegg i Orkdal er et utendørsbad tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne. Anlegget ligger i et etablert og sentrumsnært friluftsområde med tursti, rasteplasser og fire badestrender med korallsand. Orkanger Velforening og grunneier Orkdal kommune har samarbeidet om utvikling av området siden 2004. Både det lokale handikaplaget og enkeltpersoner etterlyste tidlig bledre tilrettelegging for funksjonshemmede ved strendene.Prosjektet har hatt som mål å gjøre tilbudene i Gammelosen attraktive for absolutt alle grupper av befolkningen. For å nå målet var det nødvendig å bygge et tilpasset badeanlegg ved en av strendene. Orkanger Vel fikk en fagkyndig til å prosjektere et tilrettelagt anlegg på en av strendene i 2010. Deretter ble det sikret finansiering via Stiftelsen Dam, Orkanger Vel og Orkdal Sanitetforening. Gjennom prosjektet er en av badeplassene i Gammelosen gjort tilgjengelig for alle, uansett funksjonsevne. Det har skjedd ved tre tiltak: En rullestolbane i betong er anlagt fra turstien og ut i sjøen i en lengde av 47 meter. Det er bygd en 21 meter lang soltribune i vegfylling over rullestolbanen. Øverste nivå er gjort tilgjengelig med rullestol direkte fra en gang- og sykkelbane. I tillegg er det lagt fast dekke i et sammenhengende område mellom parkeringsplass, handikap-toalett, soltribunen og rullestolbanen. Rullestolbanen er bygd med ferdigproduserte elementer i betong. Dette viste seg å være et godt valg framfor å støpe på dugnad delvis under flomålet. Også soltribunen består delvis av forhåndsproduserte takstoler, laget på mål. Likevel er det lagt ned en stor dugnadsinnsats. Det har vært av stor betydning at vi hadde faglært ledelse av arbeidet. Anlegget legger til rette for sjøbad, solbad, fiske, padling og andre vannaktiviteter for funksjonshemmede.

Prosjektleder/forsker

Hans Kringstad

Detaljer
Program
Rehabilitering (2010)
Prosjektnavn
Gammelosen badeanlegg
Organisasjon
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Org.ledd
Orkanger Velforening
Beløp Bevilget
2011: kr 125 000
Startdato
31.01.2011
Sluttdato
31.12.2011
Status
Avsluttet