Gatesosionom

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

Kirkens Bymisjon er en åpen, inkluderende og ideell organisasjon som er svært opptatt av gatenære tjenester. Dette gjenspeiles i vår overordnede strategi, målsetninger, og vår aktivitet er preget av omverdenen. Hvis vi skal lykkes i å forhindre utenforskap, må vi ha samarbeidspartnere og økonomiske støttespillere som finansierer nyskaping. Dette innovative prosjektet er noe helt nytt i landet, oss bekjent. Det omhandler å tilnærme seg systemfeil eller systemutfordringer i det offentlige. Eller mer presist utvekslingen mellom det offentlige og utsatte personers tilgang til tjenester og grunnleggende rettigheter. Behovet vi har identifisert er tydelig og basert på en bredde av erfaringer fra våre ulike tiltak, samt dokumentasjon fra prosjektets og Kirkens Bymisjons samarbeidsparter, HIØ. Prosjektet er inspirert av Gatejuristen. Vi ønsker å etablere et liknende konsept og ser potensiale for å gjøre dette trinnvis, fra idé til handling. I 2022 etablerer vi prosjektet, men aktiviteten med brukere som benytter seg av det vil øke gradvis de neste årene og vi søker derfor også Utviklingsmidler. Hovedmål: Bistå den enkelte i kontakten med det offentlige (individnivå), og bidra til strukturelle endringer ved å vise hvorfor det er viktig med gatenære tjenester (systemnivå).

Aktivitet/tiltak/metode

Det engasjeres én prosjektleder som har det overordnende ansvar for utforming, gjennomføring og måloppnåelse. Tiltaket driftes av sosionomstudenter, frivillige og ansatte fra sentrale lokaler i Fredrikstad. Det vil være mulighet å arbeide ambulant. Tjenesten skal være avhengig av målgruppen ikke lokalene. Det må etableres rutiner for inntak, kartlegging og oppfølging. Målgruppen er mennesker som opplever digitalt utenforskap, og som ønsker å benytte seg av offentlige tjenester. I hovedsak vil dette være eldre, og mennesker med ROP lidelser. Aktivitet -Støttesamtaler, råd og veiledning i krevende livssituasjoner eller overgangsfaser i livet -Råd og veiledning knyttet til økonomi, arbeid, utdanning -Bistand i å søke opp mot kommunale og statlige tjenester -Bistå med å skrive CV og jobbsøknad. -Digital veiledning (hjelp i nettbank, digitale portaler) -Være med som støtteperson til ulike instanser -Være med på boligvisning -Skrive høringsinnspill og være en talsperson for Kirkens Bymisjon for å forebygge utenforskap. – Være en aktiv stemme i samfunnsdebatten. Forprosjektet som dette er vil rigge for den praktiske gjennomføringen ved å sikre at de som skal drifte tiltaket er på plass, at vi har egnede møtelokaler, informasjonsmateriell, og samarbeid og intensjonsavtaler med offentlige myndigheter. Prosjektet har et klart mål og delmål, og aktiviteten kan kvantifiseres og dokumenteres. Sikkerhet og etikk; De ansatte og frivillige vil gjennom veiledning og avdelingsmøter få kunnskap om hvordan man skal sikre gode møter, god kommunikasjon og helhetlig oppfølging. Det vil være to gatesosionomer koblet på hver sak. Samtaler med den enkelte vil gjennomføres i egnede lokaler. Vi vil ikke arbeide med barn under 18 år. Det vil gjennomføres internkontroll og kvalitetssikring. Utfordringer vil møtes med kommunikasjon og kløkt for å finne løsninger. aktiv stemme i samfunnsdebatten Delmål eller aktiviteter i prosjektperioden (forprosjekt) – Etablere lavterskeltilbudet

Antall deltakere

20

Forventet virkning av aktiviteten/tiltaket

Den forventede virkningen av prosjektet er at vi kan belyse hvor viktig og effektfullt det er med gatenære tjenester, slik at det offentlige har mer åpne dører og er tilgjengelige for menneskene som er i behov for tjenestene. På individnivå vil den enkelte oppleve å ikke stå alene, og få bistand opp mot offentlige instanser i å søke om tjenester og få det man har krav på. Overordnet kan vi si at prosjekt Gatesosionom vil fremme bedre levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet og sosial deltakelse. Virkningen er innenfor disse områdene da vi erfarer at når mennesker er trygge på at sine basalbehov er dekket, så er de mer rustet for å ta fatt på andre utviklingsområder i livet. Eller, recovery prosessen. Eksempelvis er det vanskelig å få søkt på arbeid når du ikke har et trygt sted å bo. Det er vanskelig å prioritere mat, når rusen tar hovedfokus. Alt blir også veldig vanskelig, når du har sammenvevde problemer som ofte mennesker i målgruppen ROP har – derfor må man arbeide helhetlig og ha tid. På systemnivå vil vi ved samhandlingen med Høgskolen i Østfold kunne gjøre erfaringer og kunnskap som kan føre til strukturelle endringer av offentlige etater, samhandling rundt brukergrupper, kommunikasjon og relasjonsarbeid, metodisk tilnærming, og annet innen akademia. Høringsinnspill og politisk påvirkning vil sørge for at man i større grad åpner dørene – og ser viktigheten av å arbeide med relasjoner, bruke tid og vise omsorg.

Plan for gjennomføring

Kirkens Bymisjon er ansvarlig for gjennomføring av prosjektet, vi har definert noen delmål som vi ser som aktiviteter opp mot hovedmålet. Desember Engasjere prosjektleder og sikre en helhetlig konseptbeskrivelse for Gatesosionom Lage rutiner og prosedyrer for inntak, oppfølging og avslutning. Rigge lokaler for drift av tiltaket Sikre medieoppslag om prosjektet i lokale og nasjonale medier Januar- juni – Etablere lavterskeltilbudet Gatesosionomen som benytter seg av studenter, frivillige og ansatte i drift. – Bistå deltakerne i dialogen og møter med det offentlige ved å være tilgjengelige (lavterskel/drop-inn) -Koordinere deltakerne i en jungel av tjenester, ved å ha kunnskap om muligheter og være en støtte underveis i prosessen. -Skape bevegelse og endring – ved å engasjere oss i den enkelte på individnivå, men og på systemnivå ved å sende inn høringsinnspill på kommunale og nasjonale planer på det sosial og arbeidsinkluderingsfeltet. -Være en aktiv stemme i samfunnsdebatten, og drive påvirkningsarbeid på arenaer som påvirker helse, omsorg og arbeidsinkludering på lokalt og nasjonalt nivå. -Videreutvikle samarbeidet og kunnskapsutvekslingen med Høgskolen i Østfold ved å dokumentere vårt arbeid, og kartlegge våre erfaringer. Juni Sluttrapport til Dam for Forprosjekt Gatesosionom.

Sluttrapport

Bakgrunn, målsetting og metode

Kirkens Bymisjon er svært opptatt av gatenært arbeid. Som en organisasjon som bistår mennesker som opplever ulike former for utenforskap, har vi observert at mange opplever det usikkert og vanskelig å søke bistand fra det offentlige. Man vet ikke hva man har rett på, hva man er pliktig til, og mange vet ikke hvordan man går frem for å søke. Dette resulterer ofte i at man ikke får sine rettigheter oppfylt. Det at man ikke får sine grunnleggende rettigheter oppfylt, opplevde vi som diskriminerende. Vi funderte om digitalisering, og flere stengte dører grunnet sikkerhet, effektivisering eller smittevern kunne være noe av årsaksforklaringen. Var det noe galt med systemet, og dermed samfunnets sikkerhetsnett? Inspirert av Gatejuristen ønsket vi å etablere et konsept, hvor man benyttet seg av studenter, ansatte og frivillige. Sammen med HIØ søkte vi stiftelsen om midler for å undersøke potensialet for å jobbe mer gatenært, og påpeke utfordringer i samfunnet slik at man kunne få til endringer. Hovedmål: Bistå den enkelte i kontakten med det offentlige (individnivå), og bidra til strukturelle endringer ved å vise hvorfor det er viktig med gatenære tjenester (systemnivå). Konseptualiseringen ble utformet i forprosjektet og resulterte videre i en søknad om utviklingsmidler. Prosjektleder gjennomførte foredrag på HIØ, rekrutterte studenter, utviklet og testet rutiner for inntak, lokaler, ambulant aktivitet, kartlegging og oppfølging fungerte i praksis.

Gjennomføring

Høsten ble brukt til å utforske, og vi hadde de vanlige «voksesmertene» man kan oppleve i prosjekter. Men planen ble gjennomført, og det det ble en god overgang fra forprosjekt til utviklingsprosjekt. Prosjektleder utarbeidet konseptbeskrivelse. Det vi opplevde var at konseptualiseringen var under utarbeidelse i hele perioden, da vi opplevde utfordringer og identifiserte muligheter underveis. Rutiner og prosedyrer ble utarbeidet, og vi vurderte og testet tre lokasjoner for drift av tiltaket. KB foreleste på HIØ om prosjektet, og rekrutterte to studenter som fordypet seg i hvordan man arbeidet med arbeidsinkludering og boligsosial oppfølging i Østfold. De arbeidet ut fra en framdriftsplan, og bidro i å utarbeide høringsinnspill og klientrettet oppfølging. I forprosjektet bistod vi i ca.8 saker per dag, tre dager i uken (studentene jobbet 4/5 dager). Utover det deltok vi på matutdeling – som og var en aktivitet som eksploderte desember 2022, for å kunne dokumentere behov, forsøke å bistå, og deretter drive politisk påvirkningsarbeid. Våren 2023 utvidet vi samarbeidet, og inkluderte Fredrikstad kommune inn i prosjektgruppen.

Resultater og virkninger

Stiftelsen DAM har gitt oss en unik mulighet til å teste verdien til et nytt innovativt prosjekt, som både hjelper den enkelte, men og på sikt kan bidra til strukturelle endringer. Vi har økt vår samskaping med HIØ, flere kommuner og NAV. Kirkens Bymisjon og HIØ har gjort klar riggen til drift av Gatesosionomen. Vi har bistått flere mennesker med å få tannpleie, bolig, psykisk helsehjelp, tjenester fra Nav (søke og klage), kontakt med fastlege, D-nummer med mer. To ansatte ved høgskolen har vært dedikert til prosjektet og bidratt med å belyse samfunnsendringer og kritikk som er aktuelt å vite om (eks statsforvalters kritikk av lukkede NAV kontorer høst 2022). De har identifisert hva som er aktuelt å drive følgeforskning på videre. Kunnskapen fra prosjektet tar vi videre, og vi vil arbeide kontinuerlig for kvalitetsforbedring på ulike nivåer. Det vi opplevde knyttet til lokaler var at innbyggerne viste liten interesse til hvor samtalene ble gjennomført, så lenge de fikk hjelp. Underveis var vi i dialog med en eiendomsaktør som tilbød oss lokaler i et område hvor kommunen gjennomførte områdesatsning. Området er svært belastet, så vi etablerte drift der i utviklingsprosjektet..

Prosjektleder

Pia Eline Ollila

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Gatesosionom
Organisasjon
Stiftelsen Kirkens Bymisjon
Beløp Bevilget
2022: kr 100 000, 2023: kr 195 000
Startdato
01.12.2022
Sluttdato
30.06.2023
Status
Avsluttet