Generasjon DDF: Drama Dans Funksjon

Frem til sommeren 2019 jobber X-ray med et stort og spennende prosjekt kalt Generasjon DDF: Drama Dans Funksjon.

Generasjon DDF har blitt et populært tilbud med mange deltakere. Foto: Elin Bernatek/X-ray

Skrevet av Liv Bakke Kvinlog for magasinet Dissimilis.

Prosjektet handler om å legge til rette for at ungdom med nedsatt funksjonsevne kan oppleve økt mestring gjennom kreative prosesser og kunstnerisk aktivitet. Prosjektet er finansiert av Stiftelsen Dam og mottar en betydelig støtte på nærmere 1,5 millioner.

Dissimilismedlemmene i X-ray startet sitt store prosjekt Generasjon DDF høsten 2017, og er allerede godt i gang. Nærmere 60 deltakere møtes i forskjellige tilrettelagte grupper gjennom uken og jobber med teater, dans, tekst, tegning, leire, musikk og andre kunstneriske uttrykk. Det hele skal lede opp til en stor forestilling til våren som prosjektets første store mål for utøverne. Målgruppen for prosjektet er mennesker med nedsatt funksjonsevne fra 12 år og oppover, med særskilt fokus på unge voksne.

Styrke identitet og selvfølelse

Bakgrunnen for prosjektet er at X-ray ønsket å skape en naturlig møteplass hvor målgruppen utvikler seg kunstnerisk og sosialt. De ønsket å skape aksept for mangfold og inkludering. De knyttet til seg forskjellige ressurspersoner for å prøve ut metoder og danne seg erfaringer på området. Målet har vært å styrke deltakernes identitet og selvfølelse og å bevisstgjøre omgivelser på målgruppens uoppdagede ressurser.

– Responsen underveis har gitt oss motivasjon til å gi målgruppen gode vekstvilkår ved å satse på profesjonell veiledning, forteller prosjektets leder, Andreas Ehres.

Andreas er miljøterapeut og vernepleierutdannet. Han jobber fast på X-ray Ungdomskulturhus i en deltidsstilling sammen med prosjektets overordnede kunstneriske leder, Cliff Moustache.

Det er en flott gjeng som deltar i de ulike delene av Generasjon DDF på X-ray i Oslo.
Foto: Elin Bernatek/X-ray

Mestring, myndiggjøring og forskning

– Generasjon DDF handler om å legge til rette for at ungdom med nedsatt funksjonsevne kan oppleve økt mestring og myndiggjøring gjennom kreative prosesser og kunstnerisk aktivitet, forteller Andreas.

– Prosjektet bygger på erfaringer og tar utgangspunkt i X-rays mål om mestring og egenutvikling gjennom kreative prosesser.

I prosjektet har X-ray knyttet til seg mange spennende og dyktige fagpersoner innen disipliner som dans, tekst, musikkproduksjon, drama og leire.

– Profesjonelle kunstnere legger til rette for kreative prosesser, bygget på målgruppens egne uttrykksformer for identitet, kjærlighet og humanitet, sier Andreas.

Samarbeider med NTNU

X-Ray samarbeider også med NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Prosessene i prosjektet dokumenteres og evalueres underveis i gruppene. Det gjennomføres jevnlige møter med foresatte, samarbeidspartnere og myndighetspersoner. En ressursgruppe følger utviklingen, og bistår med innspill. NTNU følger disse prosessene, og bistår med kunnskaper om effekter som oppstår underveis.

– Systematisk erfaringsinnhenting er en sentral del av prosjektgjennomføringen og løper parallelt med de kunstneriske aktivitetene i prosjektet, forteller Andreas. Eksterne forskere vil følge prosjektet tett og bidra til at evalueringen samtidig blir en læringsprosess for både deltakere, ansatte og støttespillere.

– Vi bruker kunstfaglig utvikling som virkemiddel for å styrke mestringsevne og sosial kapital hos målgruppen, samt utvikle og evaluere metoder for å oppnå dette, sier Andreas.

– Vi vil ta initiativ til å utvide valgmuligheter ved å jobbe for fullgod og effektiv deltakelse i samfunnet og rett til å bevare sin identitet.

Jobber med mange kunstnere

Prosjektet er nå i en spennende fase hvor tema identitet behandles gjennom forskjellige kunstneriske uttrykksformer og nærmer seg stadig den store forestillingen som skal spilles til våren. X-ray har knyttet til seg mange kunstnere i prosjektet som gir deltakerne en variert og utviklende innføring til hvordan de kan bli kjent med et tema og omdanne dette til en forestilling. Målet er hele veien at deltakerne selv skal ha eierskap til eget skaperverk. Derfor vektlegges egen utfoldelse under god og målrettet styring.

På mandager møtes ungdommer til tekst, tegning, musikk, leire og dans sammen med danser Rakesh Khati, skuespiller og tekstforfatter Sofia Knudsen Estifanos, samt pedagog Shwan Karem Wahed. Sistnevnte jobber med rytme og bevegelse.

Ingenting å si på prestasjonene til de dyktige deltakerne. Foto: Elin Bernatek/X-ray

Stor aktivitet

Gjennom tegning og tekst blir de kjent med tema som de videre skal uttrykke gjennom dansen. Gjennom leire former de uttrykkene i fysisk form. Gruppen får en helhetlig gjennomgang og kommer dypere inn i tema gjennom de mange og varierte kunstformene.

På tirsdager møtes dansegruppen «Er det plass for meg?» med Rakesh Khati og koreograf Bright Wamwanduka. Sammen med ungdommene jobber de for at deltakerne skal kunne styre de kreative prosessene selv og bearbeide tema frem til et dansekunstnerisk uttrykk. Arbeidet er ambisiøst, og med gode verktøy og virkemidler får de ungdommene til å virkelig gi av seg selv og ta styring for egen kreativ prosess.

På onsdager jobber skuespiller og billedkunstner, Ali Djabbary, med koreografi, scenografi og teater med mandagsgruppen. Det er mange deltakere som er involvert i prosjektet, og den store utfordringen til slutt blir å sy dette sammen til en helhetlig forestilling. Skuespiller og dramapedagog, Birgit Nordby, har skrevet forestillingens grunnhistorie, og syr sammen forestillingen med alt som skapes i gruppene.

De kunstnerisk ansvarlige i prosjektet har gjort et smart grep ved at hovedpersonen i forestillingen skal møte forskjellige verdener for å gjenskape og finne igjen sin mistede identitet. De forskjellige verdenene skapes av de forskjellige gruppene, og man får derfor mulighet til å skape unike univers for hver gruppe uten at det går på bekostning av helheten i forestillingen. Slik ivaretar de tema identitet både i prosess og forestillingstema.

Vil inspirere flere

X-ray håper å inspirere andre til å tørre å begi seg ut på et slikt stort prosjekt, og vil gjerne dele av sine erfaringer med andre som ønsker å skape forestillinger på deltakernes premisser.

– Det er nå åpnet for ny søknadsrunde i Stiftelsen Dam, og vi oppfordrer alle til å ta del av våre erfaringer og at flere slike prosjekter skal skapes rundt om i landet, avslutter Andreas.

Følg med på X-ray sin nettside og Facebook for å følge prosjektet videre, samt sikre billett til vårens store forestilling.

www.x-rayukh.no

https://www.facebook.com/xrayukh/

Dans er en viktig del av prosjektet. Foto: Elin Bernatek/X-ray

X-ray

På begynnelsen av 90-tallet ønsket ungdommene i Bydel Grünerløkka i Oslo et sted der de kunne utvikle sine evner og interesser. I 1994 opprettet derfor bydelen X-ray Ungdomskulturhus med støtte fra Barne- og familiedepartementet. Målet var å gi ungdom et sted hvor de kunne få mulighet til å utvikle sine kunstneriske interesser gjennom ulike aktiviteter. Man ønsket også at ungdommer skulle få muligheten til å styre sitt eget hus på egne premisser.

X-ray Ungdomskulturhus er et rusfritt tilbud for barn og unge fra Oslo og omegn. Den største målgruppen består av ungdom mellom 13 – 25 år, men huset har etter hvert også bidratt til aktivisering av barn fra femårsalderen. X-ray Ungdomskulturhus har gjennom årene opparbeidet seg til å bli en plattform og et etablerende utgangspunkt for ungdom innen ulike former for ungdomskultur.

X-Ray mottok Kai Zahls ærespris i 2015. Prisen tildeles den eller de som har mot til å tenke utenfor boksen, gjør en særskilt innsats og med det skaper forutsetninger for kulturelle aktiviteter som gir oss et rikere og varmere samfunn. Formålet er å muliggjøre sosialt entreprenørskap, stimulere til et kulturelt mangfold og fremheve det fantastiske som skjer når man ser muligheter i stedet for begrensninger.


Søknadssammendrag

Bakgrunn

X-ray ønsket i 2011 å skape en naturlig møteplass hvor målgruppen utvikler seg kunstnerisk og sosialt: i et miljø for «ungdommer flest». Vi ønsket å skape aksept for mangfold og inkludering. Individuelle forutsetninger og gruppedynamikk førte til behov for gode metoder. X-ray søkte samarbeidspartnere for å skape erfaringer og prøve metoder. Målet har vært å styrke deltakernes identitet og selvfølelse og å bevisstgjøre omgivelser på målgruppens «uoppdagede» ressurser. Responsen underveis har gitt oss motivasjon til å gi målgruppen gode vekstvilkår ved å satse på profesjonell veiledning.

Målsetting

Bruke kunstfaglig utvikling som virkemiddel for å styrke mestringsevne og sosialt kapital hos målgruppen, samt utvikle og evaluere metoder for å oppnå dette. Ta initiativ til å utvide valgmuligheter ved å jobbe for fullgod og effektiv deltakelse i samfunnet og rett til å bevare sin identitet.

Målgruppe

Mennesker med nedsatt funksjonsevne fra 12 år og uten aldersgrense oppover, med særskilt fokus på unge voksne

Antall personer i målgruppen

50

Beskrivelse av gjennomføring

Prosjektet har en todelt målsetting: (1) Utvikling av kunstfaglige ferdigheter og gjennomføring av kreative prosesser med ungdom som har nedsatt funksjonsevne, og (2) gjennomføre følgeforskning på arbeidet som gjøres. Praksisforskning er en form for handlingsrettet forskning hvor det fokuseres på prosess og resultat. Prosessfokuset skaper grunnlag for læring underveis i prosjektet, mens resultatfokuset sier noe om måloppnåelse. I begge tilfeller vil dokumentasjon av arbeidsprosesser, arbeidsformer, metoder og resultater være sentralt. Grundig dokumentasjon av hele arbeidsprosessen er avgjørende for prosjektets overføringsverdi. En viktig forutsetning for læring er bred medvirkning. Det må være tette koblinger mellom utviklingsarbeid, læringsprosesser og dokumentasjon. Deltakende observasjon, refleksjonsgrupper, fokusgrupper og workshops er metoder som inviterer til felles refleksjon og dialog. I tillegg vil det bli gjennomført individuelle intervjuer/samtaler med deltakere, foreldre, ansatte og samarbeidspartnere. Prosjektet vil også legge opp til felles møtepunkter med Kulturcentrum Skåne, som er en viktig inspirasjonskilde for prosjektet. Felles workshops kan være en aktuell arbeidsform, men dette avklares underveis.

Fremdriftsplan

Profesjonelle kunstnere legger til rette for kreative prosesser, bygget på målgruppens egne uttrykksformer for identitet, kjærlighet og humanitet. Prosessene dokumenteres og evalueres underveis i gruppene. Jevnlige møter med foresatte, samarbeidspartnere og myndighetspersoner gjennomføres, og dokumenteres. Ressursgruppe følger utviklingen, og bistår med innspill. NTNU følger prosessene, og bistår med kunnskaper om effekter som oppstår underveis.

Sluttrapport

Bakgrunn

For å skape mangfold og inkludering ønsker X-ray å drive prosjekter hvor mennesker med funksjonsvariasjoner utvikler seg kunstnerisk og sosialt blant «ungdommer flest». Generasjon DDF har fire dimensjoner: organisatorisk, helsefaglig, kunstnerisk og pedagogisk. Ved å koordinere kollektive arbeidsprosesser ut fra temaene identitet, kjærlighet og humanitet, skal vi utvikle, teste og bruke metoder som fører til kunstnerisk progresjon, bedre helse og personlig utvikling. Vi skal bruke empowerment som virkemiddel for å styrke mestringsevne og sosialt kapital hos målgruppen, samt ta initiativ til å utvide valgmuligheter ved å jobbe for fullgod og effektiv deltakelse i samfunnet og rett til å bevare sin identitet. Ved å gi individuell støtte og å samhandle med deltakernes nærmiljøer, jobbe med interne pedagogiske og organisatoriske forhold, samt søke kunnskap utenfra, og samhandle med lokale, nasjonale og internasjonale aktører vil vi skape sosialt kapital og kunstfaglig kompetanse.

Oppsummering

Intervjuene gjennomført av NTNU viser at prosjektet har hatt gode effekter. Rapporten skal brukes til å søke midler og formidle resultatene i relevante fora. Arbeidsprosessene har lært oss at holdninger, verdier og samfunnets organisering gjør det vanskelig for målgruppen hvis de ønsker en jobb i kultursektoren. Det må jobbes mer politisk og organisatorisk for å skape en heltidsarena i Norge, men også mer med pedagogiske og kunstneriske forhold. I 2020/2021 skaper vi kunst av menneskelige rettigheter, og håper deltakerne våre, og andre, tør å stille krav til å få lov til å kunne være kunstner

Prosjektgjennomføring

Ved å jobbe med et overordnet kunstnerisk tema (identitet, humanitet, kjærlighet), som materialiserer seg i fysisk aktivitet (dansing, samhandling, stemmebruk etc) psykisk aktivitet (dialog, refleksjon, formuleringsevne etc) og i å mestre ulike ting (koordinere kroppen, konsentrasjonsevne, filming, handling av rekvisitter og kostymer, samhandle med andre i samfunnet etc), påvirker vi flere sider i hver deltaker/hver gruppe. Å reflektere, dele erfaringer, ta ansvar for egen læring, bygge relasjoner og lære seg kunstfaglige teknikker ut fra grunnmetoder, øvelser og tilpasset støtte etter funksjonsnivå, tilbys trygge rammevilkår som skal føre til at deltakerne tør å utfordre sin læring. Vi ønsker å skape og å være et arbeidsmiljø som gir forutsetninger for deltakeren til å gå videre med en identitet som fremtidig kulturarbeider, og søker aktivt etter samarbeid som kan føre dit. Prosjektledelse og pedagoger må koordinere kunstneriske, pedagogiske og organisatoriske forhold. Ved å kontinuerlig dokumentere og å samle inn/søke informasjon internt og eksternt, skal refleksjon føre arbeidet fremover. Arbeidsprosessene skal formidles til NTNU som skal gjennomføre avslutningsintervjuer.

Antall personer i målgruppen

80

Sluttrapport/artikler (pdf)

Generasjon DDF på X-Ray ungdomskulturhus RAPPORT TIL DAMSTIFTELSEN.pdf

Prosjektleder/forsker

Andreas Karl Erik Ehres

Detaljer
Program
Helse vår (2017)
Prosjektnavn
Generasjon DDF: Drama Dans Funksjon
Organisasjon
Dissimilis Norge
Beløp Bevilget
2017: kr 704 000, 2018: kr 754 000
Startdato
22.08.2017
Sluttdato
01.07.2020
Status
Under gjennomføring