Genetikk, preeklampsi og hjerte-kar-syk

I samarbeid med

Sluttrapport

Bakgrunn

Svangerskapsforgiftning (preeklampsi) er en alvorlig svangerskapskomplikasjon som rammer 2-8% av gravide. Etter preeklampsi har kvinner doblet risiko for hjerte- og karsykdom. Hvem som rammes er usikkert grunnet mangelfull kunnskap om preeklampsiutvikling og sammenhengene med hjerte- og karsykdom.

Målsetting

Hovedmålet med prosjektet var å gi økt forståelse for de bakenforliggende årsaker som medfører utvikling av preeklampsi og å identifisere overlappende mekanismer som fører til både preeklampsi og hjerte- og karsykdom. Det langsiktige målet var å bidra til å generere et nytt, bedre, grundigere grunnlag for nye metoder for screening og behandling av sykdommene.

Design, metode, materiale

De tre delstudiene i prosjektet var basert på Medisinsk fødselsregister (MFR), Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT), og sykehusjournaler fra 5 sykehus i Midt- og Vest-Norge. Vi undersøkte om de registrerte diagnoser av «preeklampsi» i MFR er korrekte ved å sammenholde registrerte diagnoser opp mot informasjon fra sykehusjournaler. To grupper av kvinner ble undersøkt: kvinner som hadde deltatt i HUNT og var registrert med diagnosen «preeklampsi», og kvinner som ifølge MFR hadde hatt preeklampsi, der også en førstegradsslektning hadde samme diagnose. Vi opprettet en biobank basert på de kvinner der begge førstegradsslektninger hadde verifisert preeklampsi og utførte en grundig kartlegging av tilstander som er eller mistenkes å være assosiert med preeklampsi. I HUNT-gruppen så vi om endringer i arvematerialet kunne indikere sammenhenger mellom preeklampsi og kronisk høyt blodtrykk.

Gjennomføring

Prosjektet ble overveiende gjennomført som planlagt. Den største endringen var at vi valgte undersøke genendringer i kvinner fra HUNT, og ikke fra Helseundersøkelsen i Hordaland, slik opprinnelig tenkt. Hovedårsak til dette var at vi alt hadde startet å jobbe opp mot HUNT i første studien, og at man dermed hadde en godt definert gruppe av preeklamptiske kvinner der vi kjente til feilmarginer i diagnosesettingen.

Resultater

Diagnosene i MFR er adekvate og kan brukes i forskning. Verdens nest største biobank for familier med preeklampsi er dannet, og vi har vist at både preeklampsi og sykdomsrelaterte tilstander er arvelige, og at arveligheten overlapper for noen av tilstandene. Funnet indikerer sykdomsspesifikke risikogener. En ukjent genendring med felles beskyttelse mot preeklampsi og kronisk høyt blodtrykk er funnet.

Samarbeidspartnere

Line Bjørge, hovedveileder. Ann-Charlotte Iversen, biveileder. Rigmor Austgulen, biveileder. Ottar K. Nygård, biveileder. Eric K. Moses, biveileder. Phillip E. Melton, Nina McCarthy og Gemma Cadby; genetisk og statistisk kompetanse på andre og tredje studie.

Videre planer

Hovedfunnene i studiene ønskes presentert i Tidsskrift for Den norske legeforening og norske gynekologers tidsskrift, og på nasjonale og internasjonale kongresser. Vi ønsker å blogge om prosjektet på NTNU/Cemirs hjemmeside. Vi vil undersøke det identifiserte genet som påvirker risiko og mulige andre risikopregende gener, både i nye grupper av kvinner og også hos menn med hjerte- og karsykdom, og i vev hentet fra friske og syke svangerskap. Kliniske resultater av slike studier vil først oppnås om 5-10 år.

Samarbeid med søkerorganisasjonen

Samarbeidet med søkerorganisasjonen har hovedsakelig vært fokusert fra begge parter med tanke på at det administrative har skullet fungere. De har informert om aktuelle møter og samlinger innad i foreningen eller relatert til denne, og har blitt informert av undertegnede om mine publikasjoner og deltakelser/presentasjoner på kongresser.

Publikasjonsliste

Doktorgradsavhandling:
Thomsen LCV (2015) Preeclampsia: Specific genetic risk factors and shared predisposition withcardiovascular disease. Universitetet i Bergen, Det medisinsk-odontologiske fakultet.

Artikler:
Thomsen LCV, Klungsøyr K, Roten LT, Tappert C, Araya E, Bærheim G, Tollaksen K, Fenstad MH, Macsali F,Austgulen R & Bjørge L (2013) "Validity of the preeclampsia diagnosisin the Medical Birth Registry of Norway." Acta Obstetricia et GynecologicaScandinavica (AOGS), årg. 92, nr. 8, s. 943-950.
Doi: 10.1111/aogs.12159

Thomsen LCV, Melton PE, Tollaksen K, Lyslo I, Roten LT, Odland ML, Strand KM, Nygård O, Sun C, Iversen A-C, Austgulen R, Moses EK & Bjørge L (2015) "Refined phenotyping identifies links between preeclampsia and related diseases in a Norwegian preeclampsia family cohort." Journal of Hypertension, årg. 33, nr. 11, s 2294-2302.
Doi: 10.1097/HJH.0000000000000696

Thomsen LCV, McCarthy NS, Melton PE, Cadby G, Austgulen R, Nygård OK, Johnson MP, Brennecke S, Moses EK, Bjørge L & Iversen A-C "The antihypertensive MTHFR gene polymorphism rs17367504-G is a possible novel protective locus for preeclampsia." Journal of Hypertension, årg. 35, nr. 1, s. 132-139.
DOI:10.1097/HJH.0000000000001131

Publiserte abstrakter:
VestrheimLC, Austgulen R, Melve KK, Roten LT, Tappert C, Araya E, Tollaksen K, BærheimG, Leuchsner H, Fenstad MH, Macsali F & Bjørge L (2010) "Klassifisering av preeklamptiske svangerskap i helseregistre. En evaluering av inklusjonskriterier ogsvangerskapsregistrering i Medisinsk Fødselsregister." Gynekologen,årg. 23, nr.3, s.37.

Vestrheim LC, Austgulen R, Melve KK,Roten LT , Tappert C, Araya E, Tollaksen K, Bærheim G, Leuchsner H, Fenstad MH,Mascali F& Bjørge L. "Classification of pre-eclamptic pregnancies inhealth registries. An evaluation of criteria selected and pregnancies includedin the Medical Birth Registry of Norway." Pregnancy Hypertension, årg. 1, nr. 1, Supplement 1, s. 56.

Thomsen LCV, Melton PE, Tollaksen K, Lyslo I, Solberg P, Roten LT, Gundersen AS, Odland ML, K.M. Strand KM, Nygård OK, Sun C, Iversen A-C, Austgulen R, Moses EK & Bjørge L (2013) "Heritability of cardiovascular diseases in a preeclampsia family cohort ". 63rd Annual Meeting of The American Society of Human Genetics, okt 2013. ASHG2013 Program guide, s. 229, abstrakt nr. 2881.

Thomsen LCV, Melton PE, Sun C, Tollaksen K, Lyslo I, Solberg P, Roten LT, Gundersen AS, Nygård OK, Iversen A-C, Austgulen R, Moses EK & Bjørge L (2013). "Arvelighet av kardiovaskulær sykdom i en familiekohort med økt forekomst av preeklampsi". Norsk Gynekologisk Forenings årsmøte, okt 2013. Gynekologen. Tidsskrift for Norsk Gynekologisk Forening. årg. 26, nr. 3, s. 43-44.

Thomsen LC, McCarthy N, Melton PE, Tollaksen K, Lyslo I, Solberg P, Roten LT, Gundersen AS, Odland ML, Strand KM, Nygård OK, Sun C, Iversen A-C, Austgulen R, Moses EK & Bjørge L (2015). "A genetic connection between preeclampsia and chronic hypertension in Norwegian families." Pregnancy Hypertens, årg.5, nr. 1, s. 138-139. doi:10.1016/j.preghy.2014.10.284.

Thomsen LCV, McCarthy NS, Melton PE, Cadby G, Austgulen R, Moses EM, Nygård OK, Bjørge L & IversenA-C (2015). "Identifying a novel link between preeclampsia and chronic hypertension in the MTHFR-gene using the population based Norwegian HUNT Study." Pregnancy Hypertens, årg. 5, nr. 3, s. 243-244. Doi:10.1016/j.preghy.2015.07.089

Sluttrapport/artikler (pdf)

Kappe_Avhandling_ExtraStiftelsen.pdf
2011FOM9467 Thomsen_JHypertens_2017_MTHFR-Preeclampsia.pdf
Refined_phenotyping_identifies_links.pdf

Sluttrapportsammendrag

Doktorgradsavhandling:
Thomsen LCV (2015) Preeclampsia: Specific genetic risk factors and shared predisposition withcardiovascular disease. Universitetet i Bergen, Det medisinsk-odontologiske fakultet.

Artikler:
Thomsen LCV, Klungsøyr K, Roten LT, Tappert C, Araya E, Bærheim G, Tollaksen K, Fenstad MH, Macsali F,Austgulen R & Bjørge L (2013) "Validity of the preeclampsia diagnosisin the Medical Birth Registry of Norway." Acta Obstetricia et GynecologicaScandinavica (AOGS), årg. 92, nr. 8, s. 943-950.
Doi: 10.1111/aogs.12159

Thomsen LCV, Melton PE, Tollaksen K, Lyslo I, Roten LT, Odland ML, Strand KM, Nygård O, Sun C, Iversen A-C, Austgulen R, Moses EK & Bjørge L (2015) "Refined phenotyping identifies links between preeclampsia and related diseases in a Norwegian preeclampsia family cohort." Journal of Hypertension, årg. 33, nr. 11, s 2294-2302.
Doi: 10.1097/HJH.0000000000000696

Thomsen LCV, McCarthy NS, Melton PE, Cadby G, Austgulen R, Nygård OK, Johnson MP, Brennecke S, Moses EK, Bjørge L & Iversen A-C "The antihypertensive MTHFR gene polymorphism rs17367504-G is a possible novel protective locus for preeclampsia." Journal of Hypertension, årg. 35, nr. 1, s. 132-139.
DOI:10.1097/HJH.0000000000001131

Publiserte abstrakter:
VestrheimLC, Austgulen R, Melve KK, Roten LT, Tappert C, Araya E, Tollaksen K, BærheimG, Leuchsner H, Fenstad MH, Macsali F & Bjørge L (2010) "Klassifisering av preeklamptiske svangerskap i helseregistre. En evaluering av inklusjonskriterier ogsvangerskapsregistrering i Medisinsk Fødselsregister." Gynekologen,årg. 23, nr.3, s.37.

Vestrheim LC, Austgulen R, Melve KK,Roten LT , Tappert C, Araya E, Tollaksen K, Bærheim G, Leuchsner H, Fenstad MH,Mascali F& Bjørge L. "Classification of pre-eclamptic pregnancies inhealth registries. An evaluation of criteria selected and pregnancies includedin the Medical Birth Registry of Norway." Pregnancy Hypertension, årg. 1, nr. 1, Supplement 1, s. 56.

Thomsen LCV, Melton PE, Tollaksen K, Lyslo I, Solberg P, Roten LT, Gundersen AS, Odland ML, K.M. Strand KM, Nygård OK, Sun C, Iversen A-C, Austgulen R, Moses EK & Bjørge L (2013) "Heritability of cardiovascular diseases in a preeclampsia family cohort ". 63rd Annual Meeting of The American Society of Human Genetics, okt 2013. ASHG2013 Program guide, s. 229, abstrakt nr. 2881.

Thomsen LCV, Melton PE, Sun C, Tollaksen K, Lyslo I, Solberg P, Roten LT, Gundersen AS, Nygård OK, Iversen A-C, Austgulen R, Moses EK & Bjørge L (2013). "Arvelighet av kardiovaskulær sykdom i en familiekohort med økt forekomst av preeklampsi". Norsk Gynekologisk Forenings årsmøte, okt 2013. Gynekologen. Tidsskrift for Norsk Gynekologisk Forening. årg. 26, nr. 3, s. 43-44.

Thomsen LC, McCarthy N, Melton PE, Tollaksen K, Lyslo I, Solberg P, Roten LT, Gundersen AS, Odland ML, Strand KM, Nygård OK, Sun C, Iversen A-C, Austgulen R, Moses EK & Bjørge L (2015). "A genetic connection between preeclampsia and chronic hypertension in Norwegian families." Pregnancy Hypertens, årg.5, nr. 1, s. 138-139. doi:10.1016/j.preghy.2014.10.284.

Thomsen LCV, McCarthy NS, Melton PE, Cadby G, Austgulen R, Moses EM, Nygård OK, Bjørge L & IversenA-C (2015). "Identifying a novel link between preeclampsia and chronic hypertension in the MTHFR-gene using the population based Norwegian HUNT Study." Pregnancy Hypertens, årg. 5, nr. 3, s. 243-244. Doi:10.1016/j.preghy.2015.07.089

Prosjektleder/forsker

Liv Cecilie Vestrheim Thomsen

Hovedveileder

Line Bjørge

Detaljer
Program
Forskning (2010)
Prosjektnavn
Genetikk, preeklampsi og hjerte-kar-syk
Organisasjon
Norske Kvinners Sanitetsforening
Org.ledd
Haukeland universitetssjukehus, Kvinneklinikken
Beløp Bevilget
2011: kr 605 000, 2012: kr 625 000, 2013: kr 650 000
Startdato
10.01.2011
Sluttdato
31.12.2014
Status
Avsluttet