Gjemt, men ikke glemt – fase 2

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn: På Ammerudhjemmet ble det

i 2010 startet et to-årig nettverksprosjekt med støtte fra Extrastiftelsen. Erfaring viste at nettverket ofte uteble når en person flyttet inn på sykehjem og mange beboere uttrykte at de savnet kontakt med sitt tidligere nettverk.Vi har gjentatte ganger sett beboere som bare har hatt besøk av den nærmeste familie mens de har bodd på sykehjem, mens det kom mange i begravelsen. Dette fikk oss til å spørre hvorfor disse menneskene ikke viste seg på sykehjemmet mens beboeren levde? Kunne vi jobbe på en måte som bidro til at disse menneskene kunne ta aktivt del i beboernes liv mens de levde sine siste år på sykehjemmet? Vi så her konturene av et stort omsorgspotensiale, som vi kunne mobilisere ved bevisste grep knyttet til nettverkstenking.


Prosjektarbeidet har så langt hatt stor betydning for den enkelte deltakert. Tilbakemeldingene fra pårørende har vært gode og inspirerende. 2. Målsetting for søknaden: A.Legge til rette for at alle beboere som kommer inn på fast plass på Ammerudhjemmet får mulighet til å opprettholde kontakten med sitt sosiale nettverk. B. Sikre spredning av nettverkstenkning på sykehjem i Norge ved å utarbeide en nasjonal veileder.
3. Målgruppe: Alle beboere som flytter inn på fast plass på Ammerudhjemmet vil få tilbud om å delta i prosjektet.

4. Beskrivelse av gjennomføring: 4.1. Implementere og bygge forståelse/kultur for nettverkstenking på Ammerudhjemmet ved å: Styrke intern opplæring. Integrere nettverkstenking i det faglige arbeidet fra og med inntak av nye beboere og i hele fasen man bor på sykehjemmet. 4.2. Ved utgangen av prosjektperioden skal alle beboere som kommer inn på fast plass på Ammerudhjemmet bli inkludert i nettverkstenkingen. 4.3. Utvikle og fylle frivilliglederrollen med nytt faglig innhold slik at denne bl.a. blir sentral i nettverksarbeid på sykehjem. 4.4. Utvikling av pedagogiske virkemidler: A. Sikre spredning av nettverkstenking ved å utarbeide en “Nasjonal veileder i nettverksarbeid på sykehjem”. B. Lage en film som anskueliggjør tematikken om aldringsprosess, isolasjon og ensomhet på sykehjem. Filmen vil utgjøre et viktig pedagogisk element i undervisningen om dette arbeidet. 5. Prosjektets betydning: 5.1.Verdi for den enkelte beboer: Samtaler med beboere og observasjoner vi daglig gjør, viser at betydningen av kontakt med familie, venner og tidligere bekjente har stor verdi. For oss ser det ut som disse besøkene for mange beboere blir lysglimt, som de gleder seg til og som gir gode stemninger som varer lenge etter at besøket er over.

5.2. I et samfunnsperspektiv: I et samfunnsperspektiv tror vi en investering i å arbeide med nettverk, er en god utnyttelse av ressursene, fordi: Det vil kunne bedre beboernes livskvalitet. Det vil hjelpe nettverket til å holde kontakt med beboeren. Det har ikke tidligere vært arbeidet systematisk med nettverk i forhold til sykehjemsbeboere i Norge. Vi tror det har vært viktig å starte med dette arbeidet nå for å ligge i forkant av den kommende demografiske utviklingen der antallet eldre øker dramatisk og de utfordringer dette medfører i forhold til forventet knapphet på ressurser i vår sektor. Slik vi ser det, vil dette være et prosjekt for fremtiden. Vi må hele tiden bevare intensjonen om at mennesker i alle faser av livet har grunnleggende behov for aktivitet og sosialt fellesskap. Derfor ser vi det som en oppgave å bidra til bevisstgjøring av dette perspektivet. 6. Fremdriftsplan: I 2012: Sikre implementering av nettverkstanken, slik at dette kan bli en del av det daglige arbeidet ved sykehjemmet. Videreføre oppfølgingen av de beboerne som er med i prosjektet. Utvide antallet beboere som får tilbud om å delta i prosjektet.

Starte arbeidet med utarbeidelse av Nasjonal veileder. Lage en undervisningsfilm som anskueliggjør tematikken om aldringsprosess, isolasjon og ensomhet på sykehjem til bruk i undervisningsøyemed. I 2013: Fortsette arbeidet med implementeringen, slik at alle beboere som flytter inn på fast plass på Ammerudhjemmte bo- og kultursenter får tilbud om å delta i prosjektet. I løpet av 2013 vil vi ferdigstille en Nasjonal veileder for nettverksintervensjon på sykehjem.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2011_1_0047.pdf

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn:
Vi startet i 2010 et nettverksprosjektet “Gjemt, men ikke glemt?” På bakgrunn av de gode erfaringene vi hadde med nettverksarbeid i 2010 og 2011, søkte vi om midler for ytterligere to år til fase 2 av prosjektet.
Erfaring viser at store deler av nettverket ofte uteblir gjennom et sykdomsforløp og forsterkes når en person flytter inn på sykehjem. Samtidig uttrykker mange av våre beboere at de savner kontakt med sitt tidligere nettverk.
Målsetting:
Målet med fase 2 av prosjektet var å legge til rette for at våre beboere kan opprettholde kontakt med det sosiale livet de tidligere har vært en del av.
1. Implementere og bygge forståelse /kultur for nettverkstenking på Ammerudhjemmet.
2. Ved utgangen av prosjektperioden skal alle beboere som kommer inn på fast plass på Ammerudhjemmet få tilbud om individuelt nettverksarbeid.
3. Utvikle og fylle frivilliglederrollen på sykehjem med nytt faglig innhold slik at denne bl.a. blir sentral i nettverksarbeid på sykehjem.
4. Utvikling av pedagogiske virkemidler:
Gjennomføring:
Det har vært viktig å være lydhør overfor beboere og pårørende og tenke at det er flere veier å gå for å nå målet. Vi har hatt et målbevisst samarbeid med personale for å få implementert nettverkstenking og praksis.
Oppnådde resultater:
Flere pårørende har satt pris på vårt initiativ. Prosjektet har bidratt til å styrke beboerens identitet og legge til rette for samtaler og aktiviteter ut fra en mer individuell tilnærming.
Videre planer:
Vi ønsker å videreføre dette arbeidet og fortsette å dele erfaringer og inspirere andre innen eldrefeltet til å starte opp med et systematisk nettverksarbeid. Som et ledd i dette arbeidet har vi skrevet en erfaringsbasert veileder. Denne kan bestilles på www.bymisjon.no/utgivelser

Prosjektleder/forsker

Lisbeth Johansen Nordin

Detaljer
Program
Forebygging (2011)
Prosjektnavn
Gjemt, men ikke glemt – fase 2
Organisasjon
Kirkens Bymisjon
Beløp Bevilget
2012: kr 163 000, 2013: kr 336 000
Startdato
01.01.2012
Sluttdato
31.12.2013
Status
Avsluttet