Glød&Glede

Søknadssammendrag

Bakgrunn: Friskis&Svettis (F&S) Norge ble i november 2010 innvilget støtte fra Extrastiftelsen til prosjektet «Sterk med trening og samhold». Hovedmålsetninger i prosjektet er å etablere og videreutvikle tilrettelagte treningstilbud for ungdom med fysiske funksjonsnedsettelser i F&S i Oslo og Asker og Bærum, samt å forankre inkluderingsprosessen i idrettsorganisasjonen F&S. I forbindelse med dette arbeidet har F&S Asker og Bærum samtidig introdusert og etablert en treningstime i sal til musikk for mennesker med psykisk utviklingshemming. Enkeljympa har blitt en stor suksess for utøvere, ledsagere og instruktører. Både fra utøvere og deres støtteapparat er det uttrykt stort ønske om å etablere dette treningstilbudet også i andre F&S-foreninger. Prosjektleder for «Sterk med trening og samhold» mener det gir stor synergieffekt å kunne informere om og arbeide for tilrettelagte treningstilbud for mennesker med psykisk utviklingshemming samtidig. Samarbeidspartnere er de samme; kommuner – interesseorganisasjoner – Norges Idrettsforbund og andre F&S-foreninger. Bevegelsesglede til musikk er selve kjernen i F&S treningstilbud. Derfor er prosjekt Glød &Glede relevant for alle våre F&S-foreninger, og det vil gi et verdifullt bidrag i arbeidet med å forankre integreringsprosessen i F&S.
Alle instruktører i F&S-systemet stiller sin tid og kompetanse til rådighet uten lønn. Ved å invitere til deltakelse i et nettverk av funksjonærer knyttet til Enkeljympa, vil det bli enklere å rekruttere ledere til Enkeljympa.

En årlig workshop for nettverkgruppa vil gi nyttig erfarings- og kompetanseutveksling, motivasjon og engasjement/entusiasme. En viktig faktor for å sikre et langsiktig treningstilbud og forankring i F&S-organisasjonen.
Målsetninger:

Mål 1: Etablere et fast tilbud om Enkeljympa i 10 F&S-foreninger i løpet av prosjektperioden. Mål 2: Rekruttere 150 nye medlemmer med psykisk utviklingshemming til F&S i løpet av prosjektperioden. Mål 3: Etablere en landsomfattede nettverksgruppe med

funksjonærer tilknyttet Enkeljympa som møtes til årlige «workshops».
Målgruppe: Mennesker med psykisk utviklingshemming over 13 år og støtteapparatet som omgir dem.
Gjennomføring: Prosjektleder for «Sterk med trening og samhold» vil aktivt bruke det etablerte kontaktnettet innen helsesektoren, med kommuner, interesseorganisasjoner, F&S-foreninger samt erfaring fra det tilrettelagte tilbudet som finnes i F&S Asker og Bærum. Prosjektleder vil være sentral i forbindelse med gjennomføring av instruktørkurs og workshops, markedsføring av tilbudet internt i F&S og eksternt og rekruttering av ildsjeler i de lokale F&S-foreningene.
Prosjektets betydning:

Den enkelte deltaker vil få økt livskvalitet, både på grunn av forbedret fysikk og utvidet sosialt nettverk. Det er mange med psykisk utviklingshemming som er glade i å bevege seg til musikk, og som ønsker et alternativ/supplement til håndball og fotball. NIF vil med dette prosjektet få en tilvekst til de tradisjonelle aktivitetene som finnes i et idrettslag. Offentlige tjenester: Økt livskvalitet og forbedret fysisk helse hos deltakerne kan redusere behovet for offentlig helse og sosialtjenester.

Prosjektet kan gjøre det enklere for kommunen å rekruttere treningskontakter.
Framdriftsplan: Før oppstart av prosjekt «Glød & Glede» vil prosjektleder for integrering i F&S Norge ha informert om Enkeljympa og kartlagt interesse for instruktørkurs.
År 1 (2012) : Fokus første halvår på gjennomføring av instruktørkurs Enkeljympa, rekruttering av målgruppen gjennom informasjon til interesseorganisasjoner, tilrettelagte boliger og arbeidssteder. Dialog med kommuner. Gjennomføring av Workshop for funksjonærer tilknyttet Enkeljympa i løpet av november 2012.
År 2 (2013): En repetisjon av 2012, med fokus på å inspirere nye F&S-foreninger til å delta i inkluderingsprosjektet.

Det er en målsetning at 10 F&S-foreninger skal ha Enkeljympa på timeplanen i løpet av 2013.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2011_1_0301.pdf

Prosjektleder/forsker

Anne Ottestad

Detaljer
Program
Forebygging (2011)
Prosjektnavn
Glød&Glede
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2012: kr 69 000, 2013: kr 54 000
Startdato
01.01.2012
Sluttdato
01.12.2013
Status
Avsluttet