God helse, ikke sosial kontroll

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

På nrk.no i desember 2017 ble det rapportert at unge minoritetsetniske menn ble utsatt for beinhard sosial kontroll fra sine familier. Hele 75% av de unge mennene med minoritetsetnisk bakgrunn som tok kontakt rapporterte om dette. Den sosiale kontrollen dreide seg om blant annet yrkesvalg og valg av ektefelle. Dette er en form for sosial kontroll som storsamfunnet ikke vet noe om. For å kunne gjennomføre gode og treffsikre intervensjoner og tiltak er vi nødt til å kartlegge oppfattet utbredelse og helsekonsekvenser av negativ sosial kontroll for denne forholdsvis store målgruppen.

Målsetting

Målsettingen for prosjektet er å skape kunnskap om unge minoritetsetniske menns psykiske helse og se på: 1) Oppfattet utbredelse av negativ sosial kontroll 2) hvordan negativ sosial kontroll påvirker psykisk helse 3) utvikle metoder for dialog og kunnskap 4) skape positiv holdningsendring

Målgruppe

Unge menn med minoritetsetnisk bakgrunn 16-20 år som snakker godt norsk og enten er innvandret selv eller har to foreldre med innvandrerbakgrunn.

Antall personer i målgruppen

500

Beskrivelse av gjennomføring

Prosjektets første ledd er å kartlegge helsekonsekvenser av negativ sosial kontroll av målgruppen. Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse (NAKMI) vil stå for gjennomføringen av kartleggingen. Forskeren vil gjennomføre en litteraturgjennomgang, deretter en kvalitativ undersøkelse med fokusgruppeintervjuer med målgruppen og individuelle intervjuer med helsesøstre, kontaktlærere, minoritetsrådgivere og foreldre. I alt er det planlagt 6 fokusgruppeintervjuer og minst 6 individuelle intervjuer. Forsker vil skrive og publisere en rapport som lanseres flere steder i landet.Under annet ledd vil det utvikles kunnskapsbaserte metoder for helsepersonell, religiøse miljøer og ansatte på skoler slik at de kan adressere tematikken på en kunnskapsbasert måte. Å utvikle metoder for kommunikasjon og fremstilling av rettigheter og jus betyr at vi standardiserer forskjellige kommunikasjonsverk opp mot de utvalgte gruppene. På denne måten kan vi få dokumentert en beste praksis for kommunikasjon.Siste ledd av prosjektet vil bestå av å teste metoder, evaluere og revidere disse før de ferdigstilles i trykket og digitalt format og spres vederlagsfritt, før prosjektet gjør sin sluttevaluering og klargjør til rapportering.

Fremdriftsplan

Sep – des 2018 Litteraturgjennomgang Jan – juni 2019 Kartlegging starter. Informasjonsskriv/samtykkeerklæring Gjennomføring kvalitativ undersøkelse Juli – des Analyse funn/presentasjon internt Metodeutvikling starter Jan – juni 2020 Lansering rapport Metodeutvikling fortsetter Juli – des Metoder testes Metoder revideres Jan – juni 2021 Metoder testes/ferdigstilles Metodeundervisning Juli – Aug Sluttevaluering

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport God helse (1).pdf

Prosjektleder/forsker

Katinka Zeiner

Detaljer
Program
Helse vår (2018)
Prosjektnavn
God helse, ikke sosial kontroll
Organisasjon
Mental Helse Ungdom
Beløp Bevilget
2018: kr 199 650, 2019: kr 658 000, 2020: kr 771 000
Startdato
01.04.2019
Sluttdato
30.09.2021
Status
Under gjennomføring