God helse også for minoritetskvinner

Søknadssammendrag

Innvandrerbefolkningen i Norge skårer dårligere enn majoritetsbefolkningen på viktige levekårsfaktorer. I tillegg blir innvandreres møte med hjelpeapparatet vanskelig fordi tjenestene ofte mangler et minoritetsperspektiv. Dermed oppnår ikke innvandrere likeverdige tjenester.
Mange innvandrerkvinner sliter med både fysiske-

og psykiske helsa. Annen type livsstil, ulike kulturer, mangel på informasjon og økonomi fører til at de trener sjelden, spiser mat som ikke passer et kaldere klima, eller mangler nettverksplasser. Ensomhet, lite kunnskap og manglende nettverk er et stort problem for mange, noe som fører til at møtet med samfunnet blir vanskelig, og det blir lettere å trekke seg tilbake til hjemmet. Minoritetsspråklige kvinner savner gode møteplasser utenfor hjemmet. Et sosialt liv forutsetter steder der folk kan møtes og har lyst til å oppholde seg. Møteplasser er viktig for menneskers mentale helse, i tillegg til at det øker den enkeltes trygghet i det offentlige rom og fører til et mer likestilt samfunn. LIN er en viktig arena for sosialt felleskap og for nettverksbygging. LIN ser at arbeidet vi gjør blir tatt i mot med åpne armer blant minoritetsspråklige.

Livsstil er avgjørende for en god helse. God helse er avgjørende for et godt liv. Mennesker med minoritetsbakgrunn som bor i Norge, er mer utsatte for psykiske problemer og psykisk sykdom enn befolkningen for øvrig. De har også dårligere muligheter for å få hjelp og behandling. Dette er urimelige forskjeller som er resultater av strukturelle forhold i det norske samfunnet generelt og i tjenesteapparatet spesielt .

Å ha psykiske problemer er tabubelagt i mange miljøer. Det har tatt lang tid i den vestlige verden å skape mer åpenhet om psykiske lidelser. Fortsatt er det mange tabuer og skam knyttet til psykiske lidelser i majoritetsbefolkningen. Og arbeidet med å bryte tabuer blant innvandrerbefolkningen har bare så vidt har begynt i Norge. Helsetiltaket vil bidra til bedre helse for en minoritetsspråklige kvinner, bedre selvtillit, styrket energi og lykkeligere familier. Den langsiktige effekten er bedre helse for alle. Vi har mange kvinner i LIN som sliter med psykiske problemer

Hovedmålsetting med prosjektet er å forebygge fysiske og psykiske sykdommer gjennom tilrettelagte treningsprogrammer og turer, samt å styrke minoritetskvinner i deres hverdag ved gjøre dem selvhjulpne og gi dem redskaper til å mestre hverdagen og livets prosjekter. Målgruppen er minoritetskvinner og barn. Delmålene er å støtte og legge til rette for den enkeltes utvikling og læring:

– Styrke mødrene i forhold til kravene til foreldrerollen og arbeidslivet, – Å være mer deltagende og øke sjansen for enten å få jobb eller å få bedre utsikter i forhold til videre karriereveier gjennom god og bevisst forhold til helse. Forebygge sosial ekskludering ved å: – styrke den enkeltes konkurransedyktighet og dermed gjør vedkommende bedre rustet til å: – bevisst forhold til en god helse for den enkelte og for hele familien bedre den enkeltes evne til å kunne hevde seg selv, delta mer i det som skjer hjemmet, på jobben og ellers i samfunnet. Være en møteplass hvor en kan le, gråte og gjøre ting sammen.

Prosjektet gjennomføres i form av seminarer, turer, yogakurs og informasjonsarbeid i samarbeid med DNT og Oslo og Omegn Friluftsråd, Ullevål sykehus, Nakmi og evt andre.

Prosjektet vil ha en stor betydning for bedret livskvalitet, levekår og helse for kvinner som ellers sitter hjemme. Å inkludere hver enkelt i læringsfellesskap som stimulerer til livslang læring og bevissthet om helse, er et viktig bidrag til å skape et godt liv – både for en selv og for ens nærmeste. God opplæring legger grunnlaget for videre læring gjennom den enkeltes egeninnsats. . I tillegg har deltakelse i møteplasser og læringsareaner stor betydning for den enkeltes selvrealisering.

Prosjektetsfremdriftsplan er følgende:
Jan-feb – Ansettelse av prosjektkoordinator, forarbeid, rekruttering, behovskartlegging, initiere samarbeid med relevante samarbeidspartnere.
Feb- des – Gjennomføring av tiltakene i henhold til aktivitetsplan
Juni og des – Underveisevaluering, rapportskriving, planlegging av neste års aktiviteter

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport -God helse også for minoritetskvinner-2014-2015-2016.docx.pdf

Prosjektleder/forsker

Rabia Musavi

Detaljer
Program
Forebygging (2013)
Prosjektnavn
God helse også for minoritetskvinner
Organisasjon
LIN Likestilling, Inkludering og Nettverk
Beløp Bevilget
2014: kr 483 000, 2015: kr 483 000
Startdato
01.01.2014
Sluttdato
31.12.2016
Status
Avsluttet