Gode trenere og ledsagere -mer aktivitet

Søknadssammendrag

Bakgrunn;
En av de største utfordringene i integreringsprosessen er å få forankret gode aktivitetstilbud for funksjonshemmede i klubb. Idretten er frivillig, og den drives stort sett av foreldre som har mer enn nok med det de allerede har. Å skulle tilrettelegge og ta i mot en utøver med en funksjonshemming i tillegg virker til å være både «skremmende og farlig». Denne redselen bunner som oftest i mangel på kunnskap eller uvitenhet, og i fare for å gjøre noe feil så gjør vi ingenting.
Derfor vil vi i Skiforbundet nå jobbe aktivt med disse problemstillingene og gjøre en bedre jobb med kompetanseheving/utdanning og gjennom slike tiltak skape rekrutteringsarena for både trenere og ledsagere eller treningskontakter.
Det er en kjensgjerning at ytterst få tar ekstra kurs eller utdanning i spesialfelter som trening for funksjonshemmede på sin fritid om det ikke er en særdeles interesse for dette.
Vi mener derfor at det er viktig å få dette inn på en naturlig måte i den obligatoriske trenerutdanningen, slik at alle som tar trenerutdanning i Skiforbundets regi har et minimum av grunnleggende kunnskaper om skiaktivitet for funksjonshemmede. Det vil være mye enklere å kunne tilrettelegge for utøvere med en funksjonshemming når man har vært innom dette i en utdanningssituasjon og har noe kompetanse på området. Dette mener vi vil være med på å senke terskelen for å åpne opp for funksjonshemmede i kubben

Overordnet mål
– Rekruttere nye ledsagere/treningskontakter og trenere for funksjonshemmede i skiidretten
– Alle framtidige trenere utdannet i NSF`s regi skal ha et minimum av kunnskap om trening og tilrettelegging for funksjonshemmede.
– Revidert trenermateriale i skiforbundet skal ha tilrettelegging/trening av funksjonshemmede inn som en naturlig del
– Utvikle ulike emnekurs

Målgruppe;
– Ungdom og voksne som vil bli trenere, instruktører, ledsagere eller treningskontakter
– Kurslærere i Norges Skiforbund
– Skoleverket

Hvordan skal prosjektet gjennomføres;
– Ansette prosjektleder som har dette fokus i arbeidsgruppa som jobber med revidering av trenerutdanningen i skiforbundet.
– Arbeide gjennom NIF/NSFs regionale ledd på å innføre kurset «skiaktivitet for funksjonshemmede i teori og praksis» i utvalgte vgs. i alle kretser
– Kjøre kurset mot nettverkssamling for kretskontakter
– Bistå nye kursholdere for å hjelpe til å finne de rette rammene rundt og gjennomføring av kurset.
– Utvikle kursmoduler som kan settes sammen etter behov for kurs mot ulike grupper
– Lage videoer som viser ulike tema inne skiaktivitet for funksjonshemmede, alt fra å presentere ulike aktiviteter for ulike målgrupper til innføring og nybegynneropplæring i langrennspigging og sit-ski.

Betydning
Holdningsskapende arbeid mot trenergruppa, se nye dimensjoner og utfordringer i trenergjerningen.
Skape en mer positiv og aktiv holdning til arbeidet med å tilrettelegge aktivitet for funksjonshemmede.
Flere trenere og ledsagere med kompetanse og positiv holdning vil skape bedre aktivitetsmuligheter for funksjonshemmede.

Framdriftsplan
1 år
– Videreutvikle kurset «Skiaktivitet for funksjonshemmede i teori og praksis»
– Gjennomføre kurset for kretskontaktene.
– Starte arbeidet med å utvikle emnekurs


Planlegging av kurs mot vgs. i 4-5 kretser – gjennomføres vinteren 12/13, dette krever samarbeid med skoleverket.
– Aktivt medvirking i revideringsarbeidet med trenerutdanningen i NSF

2 år
– Fortsette arbeidet med revidering av trenerutdanningen, utvikle emnekurs
– Kompetanseheving av eksisterende kurslærere på T1 og T2

planlegge nye kurs mot vgs. i 5-6 nye kretser og bidra til at eksisterende kurs opprettholdes. Nye kurs kjøres vinteren 13/14
– Starte arbeidet med å lage videoer over ulike tema med aktivitet for funksjonshemmede

3 år
– Planlegge kurs mot vgs. i de siste kretsene gjennomføres vinteren 14/15
– Kompetanseheving av kurslærer fortsetter
– Sluttføre arbeidet med å utarbeide videoer.
– Legge strategier for å opprettholde etablerte/oppstarta kurs i skoleverket

Sluttrapport

Prosjektgjennomføring

Ved revidering av trenerutdanningen i Norges Skiforbund (NSF) har vi arbeidet for at dette skal være en naturlig del av alle moduler i kursene. Det er kun utviklet egne moduler på tema som ikke omfattes av de ordinære modulene som for eksempel; Grunnleggende informasjon om ulike målgrupper, organisasjon og tips/råd ved tilrettelegging av aktivitet er en egen E-læringsmodul på Trener 1. På Trener er 2 nivå: ledsaging av synshemmede i langrenn og alpint. Ulike emnekurs er utviklet for etter/videreutdanning på spesielle tema. Trener 1-sitski er oppdatert og kan tas både som etterutdanning eller som starten på Trener 1 i alpint. Vi har hatt tilrettelegging av aktivitet for funksjonshemmede som tema på våre kurslærersamlinger. Viktig å gjøre kurslærerne trygge på temaet slik at de kan viderebringe dette ut til alle som de har på kurs. Utviklet videosnutter for bruk i kurssammenheng, god visualisering er viktig for riktig forståelse av hva dette er. Kurs mot skoleverket for rekruttering av nye ledsagere og oppfølging av de som ønsker på bidra har vært en viktig suksessfaktor.

Antall personer i målgruppen

1075

Oppsummering

Dette har vært et viktig prosjekt, vi har fått satt i gang og forankret gode prosesser innad i skiforbundet ved revidering av Trenerløypa. det har blitt en bevisstgjøring av temaet tilrettelegging av aktivitet for funksjonshemmede hos alle som jobber med utdanning hos oss. Viktig i det videre arbeidet. Skolekursene vil bli videreført og inkludert i NSFs utdanningstilbud. Rekruttering av nye ledsagere/trenere er viktig, samt følge opp de som ønsker å bidra. Ulike emnekurs er også viktig tilbud som vil bli gitt.

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport – gode trenere og ledsagere gir økt aktivitet.pdf

Prosjektleder/forsker

Anne Ragnhild Kroken

Detaljer
Program
Forebygging (2011)
Prosjektnavn
Gode trenere og ledsagere -mer aktivitet
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2012: kr 345 000, 2013: kr 394 000, 2014: kr 424 000
Startdato
01.01.2012
Sluttdato
31.12.2015
Status
Avsluttet