Godt inneklima etter vannskade

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Nordmenn betaler omtrent 11 milliarder i årlig forsikringspremie for hus, hjem og hytte , og det utbetales årlig 3-4 milliarder for ca 60.000 vannskader, NAAF er bekymret for at uttørking som settes i gang for seint eller utføres feil, gir grobunn for muggsopp i lukkede konstruksjoner. Innelufta kan da påvirkes i mange år etter at vannet har tørket opp. Hensikten med prosjektet Godt inneklima etter vannskade er å legge til rette for at flest mulig skader utbedres på en slik måte at beboer kan være trygg på egen helse etter utbedringen.

Målsetting for prosjektet

Flere vannskader utbedres på riktig måte Delmål: • Fastsette Norsk Standard for skadeutbedring som tar hensyn til beste tilgjengelig kunnskap om helseeffekter • Gjøre kunnskap om skadeutbedring lett tilgjengelig • Øke bevisstheten om at riktig utbedring er en investering i trygghet mot helseplager

Målgruppe

Aktivitetene rettes mot forsikringstakere, forsikringsselskaper og skadesaneringsfirmaer, på vegne av alle som rammes av vannskade, særlig overfølsomme.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

25000

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Innledningsvis vil vi gjøre en sammenstilling av forskningslitteraturen om helseeffekter etter vann- og fuktskader, med en kritisk vurdering av relevansen for norske forhold. Erfaringer fra forsikringstakere / beboere hentes inn gjennom rådgivningstjenesten, spørreskjema på nett samt møter og høringsrunder med brukerpanelet. Erfaringer fra bransjen innhentes gjennom møte med standardiseringskomiteens medlemmer, og gjennom fagmøte som planlegges arrangert i samarbeid med Norsk Innemiljøorganisasjon. Resultatene fra litteratursøk og erfaringsinnhenting søkes innarbeidet i standarden gjennom at Sverre Holøs og Kai Gustavsen deltar i komitearbeidet, og at Dag Hamre er prosjektleder for Standard Norge for denne standarden. Anvisninger i Byggforskserien oppdateres med ny kunnskap. Informasjon tilpasset beboer / forsikringstaker utarbeides. I tillegg til typiske “slik gjør du”-veiledninger, vil prosjektet utarbeide noen korte oppmerksomhetsvekkende filmsnutter til bruk i kampanje. I en avsluttende kampanje vil det gjennomføres en kampanje for å sette temaet vannskade uten helseskade på dagsordenen. Det utarbeides pressemeldinger, publiseres intervjuer / fagartikler og iverksettes kampanjer på sosiale medier.

Fremdriftsplan for prosjektet

Litteraturgjennomgang, Vår 2020 Datainnsamling brukere og eksperter, Vår 2020 Dataanalyse, Høst 2020 Innarbeiding i Standard, Vår 2020 – Høst 2020 Utarbeide brukerinformasjon og filmer, Høst 2020 Informasjonskampanje, Vår 2021

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Aktivitetene rettes mot forsikringstakere, forsikringsselskaper og skadesaneringsfirmaer, på vegne av alle som rammes av vannskade, særlig overfølsomme.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Det viktigste resultatmålet for prosjektet var å få innarbeidet faglig begrunnede råd i Norsk standard for utbedring av skader. Dette er oppnådd. Videre er informasjonsside og informasjonsfilm utarbeidet. Det er et mer omfattende og komplisert arbeid å finne ut om bevisstheten om viktigheten av god utbedring er økt, og om kvaliteten på utbedringsarbeider øker. Antakelig er det behov for kontinuerlig arbeid for å opprettholde bevisstheten om dette. Det er en utfordring at ingen planlegger eller forbereder seg på vannskade, slik at man antakelig søker etter informasjon i det øyeblikket skaden oppstår. Vi har ikke noe pålitelig tall for hvor mange i målgruppen for informasjon som har blitt påvirket av prosjektet. Antallet som en angitt under, er et overslag over hvor mange som er gjort kjent med standarden gjennom at de har vært med å utarbeide den, at de har brukt den eller fått den presentert på konferanser.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

500

Prosjektgjennomføring/Metode

Litteraturstudie Det ble gjennomført en undersøkelse av vitenskapelig litteratur og anbefalinger, relevant for vannskade. Resultatene har fortløpende blitt innarbeidet i anbefalinger. Det er utarbeidet et notat med et stort antall referanser. Dette planlegges utgitt som SINTEF-notat. Erfaringsinnhenting Erfaringer ble først og fremst hentet inn gjennom rådgivningstjenesten til NAAF og gjennom standardiseringskomiteens medlemmer. Standarder utarbeides av medlemsorganisasjoner som Standard Norge, og arbeidet utføres av frivillige, ubetalte komitemedlemmer, og utarbeides etter konsensusprinsippet: komitemedlemmene skal være enige om innholdet. Kvaliteten på standarden er helt avhengig av komiteenes sammensetning og innsats. Resultatene fra litteratursøk og erfaringsinnhenting ble innarbeidet i Norsk Standard NS 3515 Vann- og fuktskader i bygninger — Skadebegrensning og sanering.Sverre Holøs og Kai Gustavsen deltok i komitearbeidet, og at Dag Hamre var prosjektleder for Standard Norge for denne standarden. Standarden ble utgitt 28/4 2021. D

Resultater og resultatvurdering

Det viktigste resultatmålet for prosjektet var å få innarbeidet faglig begrunnede råd i Norsk standard for utbedring av skader. Dette er oppnådd. Videre er informasjonsside og informasjonsfilm utarbeidet. Det er et mer omfattende og komplisert arbeid å finne ut om bevisstheten om viktigheten av god utbedring er økt, og om kvaliteten på utbedringsarbeider øker. Antakelig er det behov for kontinuerlig arbeid for å opprettholde bevisstheten om dette. Det er en utfordring at ingen planlegger eller forbereder seg på vannskade, slik at man antakelig søker etter informasjon i det øyeblikket skaden oppstår. Vi kunne ikke finne noen økt tendens til søk etter vannskade eller mugg gjennom prosjektperioden. Et nettsøk etter “vannskade” og “utbedring” i mars 2022 gir 33 000 treff, 104 i saker i norske medier. Det ser ut til at treffene ved disse søkene er relevante for bygninger. Standarden og våre råd for utbedring opp på første treffside.

Oppsummering og videre planer

Prosjektet har gitt rom for en faglig begrunnet Norsk standard, og faglig begrunnede råd for utbedring. Quiz og informasjonsfilm er produsert og markedsført. Råd for utbedring brukes aktivt i NAAFs rådgivningstjeneste, som er en permanent tjeneste. Det er allerede loggført 15 henvendelser der det er henvist til materiellet. Vi planlegger fortsatte påminnelser om viktigheten av temaet, gjennom aktivitet i sosiale medier. Takket være at vi har informasjonsfilm, råd og quiz tilgjengelig, vil det være svært enkelt å lage påminnelser, for eksempel i forbindelse med hendelser som gir stor medie

Prosjektleder

Sverre Bjørn Holøs

Detaljer
Program
Helse høst (2019)
Prosjektnavn
Godt inneklima etter vannskade
Organisasjon
Norges Astma- og Allergiforbund
Org.ledd
SINTEF Community, Mann av Huse, Standard Norge
Beløp Bevilget
2020: kr 709 000
Startdato
01.01.2020
Sluttdato
31.12.2021
Status
Under gjennomføring