Golf- Grønn Glede Open (GGG Open)

Søknadssammendrag

Bakgrunn
I 2004 overtok NGF ansvar for integrering av personer med funksjonshemning i golf. Fra 2005 ble arbeidet med tilrettelagt golf og golf for funksjonshemmede koordinert gjennom prosjektet Golf ? Grønn Glede, et prosjekt hvor en hadde som mål å vise at golf er en god aktivitet for å bedre helse og trivsel. Klubbene definerte selv målgruppene, noe som har ført til et bredt engasjement og ulike målgrupper bl.a kreftrammede, hjerte- og lungsyke, personer med psykiske lidelser, rusproblemer, ADHD, uføretrygdede, langtidssykemeldte, barn og unge med lærevansker, fysisk funksjonshemmede og utviklingshemmede.

I 2006 og 2007 fikk NGF prosjektmidler fra Helse og Rehabilitering for å starte opp Golf ? Grønn Glede (GGG), og fra 2008 var GGG over i drift. I 2009 var det 27 klubber som deltok GGG.

De siste årene har NGF hatt en parallell innsats mot klassifiserte spillere, dvs spillere som på bakgrunn av funksjonsnedsettelse kvalifiserer til å spille i klasser for funksjonshemmede ihht European Disabled Golf Association (EDGA). I september arrangerer NGF Norwegian Open for klassifiserte spillere approbert av EDGA.I 2008 ble den første GGG turneringen arrangert, med mål å samle alle GGG klubbene. Samtidig åpnet man opp for klassifiserte spillere fra andre klubber. I 2011 ønsker vi å etablere GGG Open som årets viktigste møteplass for tilrettelagt golf og golf for funksjonshemmede, hvor et fagprogrammet i tillegg til en tradisjonell turnering vil omfatte foredrag, instruksjon, efaringsutveksling o.l.

Målsetting
– I løpet av 2 år øke antall deltakere i GGG klubbene med 10 %, mens man skal ha en 100 % økning i antall klassifiserte spillere (fra ca 25 til 50).
– Spillere GGG Open 2011 – 70; spillere GGG Open 2012 – 100.
– Deltakere fagprogram 2011 – 30; deltakere fagprogram 2012 – 50.

Målsettingen er å skape en møteplass som skal være med på å øke kunnskapen om tilrettelagt golf og golf for funksjonshemmede, blant golfspillere og i samfunnet for øvrig. Gjennom dette skal NGF øke rekrutteringen til både tilrettelagt golf (Golf ? Grønn Glede) og golf for funksjonshemmede (klassifiserte spillere). Økt kunnskap skal komme gjennom

foredrag, instruksjon, erfaringsutveksling og utprøving av utstyr.

Målgruppe
Målgruppen er bred, og det er en klar bevissthet rundt at vi benytter uttrykkene tilrettelagt golf og golf for funksjonshemmede.Tilrettelagt golf omfatter alle som trenger ekstra oppfølging for å komme i gang med eller drive golfaktivitet. Golf for funksjonshemmede er en egen satsning mot klassifiserbare spillere.

Gjennomføring
GGG Open gjennomføres i september, og skal være et møtested hvor man kan lære om tilrettelagt golf og golf for funksjonshemmede. NGF vil jobbe mot helsetjenesten i kommunen/omliggende kommuner, rehabiliterinssentre, interesseorganisasjoner og andre for å få deltakere som per i dag ikke er en del av golffamilien.

Fredag
10.00 ? 13.00: Foredrag, erfaringsutveksling og praktiske tips.
13.00 ? 16.00: Instruksjon.
Hele dagen:

Innspill og observasjon

Sosialt program

Lørdag 18 hull + sosialt program

Søndag 18 hull + felles lunsj

Framdriftsplan
2011:
Februar

Starte planlegging
Mars Finne lokale arrangør, utkast til program, innledere

m.m
April Første informasjon + NGFs hjemmeside
Mai Sende ut invitasjon + aktiv jobbing for å få flere deltakere
Juli Omtale i medlemsbladet Norsk Golf + NGFs hjemmesider
August Omtale i lokalpresse
September Gjennomføring av GGG Open
Evaluering
Oktober Artikkel i Norsk Golf + hjemmesider
Følge opp ikke-spillende deltakere

Rapportere

2012:
Som 2011, med justeringer gjort etter evaluering av 2011.

Prosjektets betydning
Samfunnsmessig verdig gjennom at flere er i aktivitet, samt verdi for NGF og utvikling av tilrettelagt golf/golf for funksjonshemmede gjennom øke kunnskap blant spillere, i klubb, blant golftrenerer og i samfunnet for øvrig. Gjennom økt kunnskap og kjennskap til de mulighetene golfsporten gir, kan vi være med på å gi flere et tilbud om en meningsfull og helsefremmende fritidsaktivitet. For deltakerne er dette den største verdien.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2010_3_0315.pdf

Prosjektleder/forsker

Gøril Hansen

Detaljer
Program
Rehabilitering (2010)
Prosjektnavn
Golf- Grønn Glede Open (GGG Open)
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2011: kr 200 000, 2012: kr 200 000
Startdato
01.01.2011
Sluttdato
31.12.2013
Status
Avsluttet