GPS og demens – en veiledning

Søknadssammendrag

1.
I rapporten GPS og demens (Reinaas, Molvik, 2013) fant man at kunnskap og kompetanse i bruk av GPS i forhold til personer med demens hvor man i privat regi har tatt dette i bruk, er manglende og ufullstendig. Prosjektet søker å gi pårørende til personer med demens grunnleggende informasjon om produkter, anskaffelse, anvendelse og føringer for bruk av GPS i privat regi i forhold til personer med demens.
2.
Prosjektets hovedmål vil være å lette tunge omsorgsoppgaver for pårørende til personer med demens ved å sette pårørende i stand til å nyttegjøre seg av teknologiske hjelpemidler som GPS på en forsvarlig måte.
Dette kan være et viktig verktøy for at med personer med demens kan bo hjemme lenger og institusjonsplass utsettes.
3.
Prosjektets målgruppe vil pårørende til personer med demens.
4.
Prosjektet søkes innlemmet som kursmodul i Pårørendeskolens eksisterende tilbud og vil være en påbyggingskurs for alle deltakere i Pårørendeskolen i Oslo. Det vil i prosjektperioden tilbys to kurs. Kurset vil være tilnærmet lik øvrige kursmoduler i Pårørendeskolen der hver kursmodul innledes med en pårørendes erfaring i forhold til tema med påfølgende fagforedrag. Prosjektets kursmodul håper å benytte seg av to foredragsholdere fra ulike forskningsmiljøer på temaet. Kurset avsluttes med gruppesamtale, gjerne ledet av foredragsholdere, i likehet med øvrige kursmoduler i pårørendeskolen.
5.
Personlig verdi for den enkelte bruker
For den enkelte deltaker vil prosjektet potensielt bidra til at pårørende får bedre innsikt og forutsetning for å kunne ta i bruk GPS i forhold til personer med demens eller kognitiv svikt både i forhold til etiske og praktiske utfordringer. Som deltaker på kurset vil den enkelte pårørende ha mulighet til å bygge opp nettverk med andre pårørende som kan veilede og motivere hverandre. Ved igangsetting av tiltaket kan pårørende oppleve mindre grad av stress og engstelse for at personen med demens skal forsvinne eller skade seg.
Overføringsverdi
Erfaringene fra prosjektperioden kan ha overføringsverdi til andre pårørendeskoler i Norge som ved hjelp av veiledningsheftet kan starte liknende kursmoduler. Erfaringene fra dette prosjektet vil også være nyttig i forhold til implementering og markedsføring av velferdsteknologi generelt. I henhold til forslag om lovendring i forhold til bruk av varslings- og lokaliseringshjelpemidler også i regi av det offentlige tjenestetilbudet, vil trolig flere og flere ta dette i bruk. Prosjektet vil bidra med å høste erfaringer som kan komme til å ha stor betydning for hele omsorgssektoren og vil gi ytterligere innsikt i pårørendes utsatte situasjon.
6.
Prosjektet deles inn i tre faser: planleggingsfase, gjennomføringsfase og avslutningsfase. Kjernen i prosjektet utvikling av undervisningsmateriell i bruk av GPS for personer med kognitiv svikt eller demens og er at det avholdes to kurs hvor kurs nr 2 bygger på evaluering av kurs nr 1. På bakgrunn av gjennomførte kurs og revidert undervisningsmateriell, vil det trykkes opp et veiledningshefte til distribusjon til alle landets pårørendeskoler.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport GPS veiledning.pdf

Prosjektleder/forsker

Inger Molvik

Detaljer
Program
Forebygging (2013)
Prosjektnavn
GPS og demens – en veiledning
Organisasjon
Kirkens Bymisjon
Beløp Bevilget
2014: kr 103 000
Startdato
01.01.2014
Sluttdato
31.12.2014
Status
Avsluttet