Grenseløs frivillig omsorg

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Stadig flere mennesker lever lenger med sine kroniske lidelser og sykdom. Palliativ behandling og omsorg ved livets slutt blir dermed mer aktuelt. Kommunale tilbud innen pleie- og omsorgtjenesten er obligatorisk, men dersom tilbudet skal være optimalt, trengs også frivillig innsats. Dette er bakgrunnen for at de fire kommunene Brønnøy, Sømna, Vega og Vevelstad på Sør-Helgeland gikk sammen med frivilligheten om å søke prosjektmidler til et treårig prosjekt som hadde som målsetting å organisere et frivillig omsorgs- og avlastningstilbud til alvorlig syke og deres pårørende i eget hjem eller på institusjon.


Prosjektet skulle knytte til seg frivillige og sørge for opplæring og oppfølging av disse. Prosjektet etablerte et eget styre som fikk navnet ”Termik Sør-Helgeland”. Det første året ble det holdt møter med samarbeidspartnere i kommunene og drevet bred markedsføring i form av presseomtale, annonsering, oppslag og e-post til kommunenes etater. Det ble også holdt kurs for frivillige. Det andre året gikk tilbudet ut til brukerne og flere benyttet seg av tilbudet. Tilbakemeldingene fra pårørende, frivillige og samarbeidspartnerne var positive. Utover høsten kom det flere henvendelser enn prosjektet hadde frivillige. Det ble derfor planlagt et nytt kurs for frivillige, men pga manglende oppslutning måtte kurset avlyses. Parallelt med dette sluttet prosjektleder, og prosjektet var ute av aktiv drift en periode. Da ny prosjektleder ble ansatt ble kommunene på ny gjort oppmerksom på prosjektet og antall oppdrag tok seg litt opp. I starten av tredje prosjektår ble det gjennomført kurs for frivillige. Dette året opplevde prosjektet nedgang i antall brukerhenvendelser. Det ble også vanskeligere å få kommunene til å bidra økonomisk til prosjektet, og interessen for videre drift avtok. Dettte kan skyldes at kommunene fant ut at oppgavene i prosjektet like gjerne kunne løses via frivilligsentralene. Prosjektets sluttår ble benyttet til å føre en offensiv kamp for ”Termik Sør-Helgeland” overfor samarbeidspartnere og politikere. Enhetslederne i kommunene ble kontaktet og viste stor vilje til å benytte seg av de frivillige. Prosjektet erfarte dog at de kommuneansatte lavere i systemet ikke var like godt informert om prosjektet, og de frivillige ble derfor lite brukt. ”Termik Sør-Helgeland” ble lagt ned i august 2011, og midler i form av gaver satt på konto hos LHL Brønnøy. Det foreligger ingen videre planer enn oppbevaring av midler/gaver til en eventuell ny oppstart.


 

Prosjektleder/forsker

Bodil Flatås

Detaljer
Program
Rehabilitering (2007)
Prosjektnavn
Grenseløs frivillig omsorg
Organisasjon
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Org.ledd
Termik Sør-Helgeland
Beløp Bevilget
2008: kr 200 000, 2009: kr 200 000, 2010: kr 200 000
Startdato
01.01.2008
Sluttdato
31.12.2011
Status
Avsluttet