Headspace – ungdom for ungdom

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Stadig flere ungdommer opplever psykiske utfordringer og psykisk uhelse. Ifølge artikkelen Livskvalitet i Norge (2021), rapporterer unge mellom 18 og 24 år om: «…lavere livskvalitet enn befolkningen ellers. Nesten én fire unge sier at de er lite fornøyde med livet, og én av tre oppgir at de opplever lite mening i det daglige. Dette aktualiserer virkelig behovet for å nå ungdommene, før ting vokser seg til å bli så store at de utvikler alvorlig psykisk sykdom og havner i psykiatrien.

Målsetting for prosjektet

Målet er å pilotere og etablere et før-kommunalt lavterskeltilbud for unge, i 5 kommuner, etter modellen Headspace Danmark.

Målgruppe

Ungdom mellom 12 og 25 år med behov for dialog om utfordringene de møter, og hvordan disse kan håndteres på en god, helsefremmende måte.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

5000

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Vi etablerer en møteplass for ungdom som har utfordringer de ikke vet hvor de skal gå med. Her kan de unge kan møte profesjonelle og frivillige som arbeider tett sammen for å hjelpe de unge på de unges egne premisser, der de kan være anonyme og der det ikke er ventelister. Headspace er et før-kommunalt tiltak som kommunene støtter opp om. Headspace er bygget opp rundt en profesjonell stab og frivillige som arbeider fast på senteret og et nettverk av profesjonelle i helse- og sosialsektoren som bidrar etter behov.. De unge skal kunne komme akkurat som de er, fri for alle rollene de strever med å fylle hele tiden. Vi bruker samtaleteknikk knyttet opp mot validerende, emosjonsbaserte samtaler. Vi legger opp tiltaket etter fem grunnpilarer, for tidlig intervensjon for forebygging av psykisk uhelse: Her og nå. Tidlig, På de unges premisser, En direkte, uavhengig relasjon, og: Vi har all den tid vi trenger. Det viktigste som skal formidles er grunnleggende for å bygge en god selvfølelse og selvaksept: «Du er god nok, du duger, du har gått på trynet, men: Du er god nok akkurat som du er! Vi fokuserer med andre ord ikke på hva den unge ikke kan, men hjelper den unge med å finne ut hva hen kan – og hvilke ressurser hen har.

Fremdriftsplan for prosjektet

3/4. KV 22: Første fase: Etablering av avtaler og prosjektgruppe. Arbeid rekruttering og opplæring frivillige. 1/4 KV 23: Oppfølging/ettervern, Fortsatt rekruttering og opplæring frivillige. Høring Stortinget 3/4 KV 23: Konferanse, Forskningsrapport, Evalueringssamling Sikre økonomi for videre drift av HN 1/2 KV 24: Headspace-konferanse, Fag-seminar Rapport: «Fakta, opplevelser og inntrykk etter to år» Evalueringssamling

Prosjektleder

Tom Guldberg

Detaljer
Program
Helse vår (2022)
Prosjektnavn
Headspace – ungdom for ungdom
Organisasjon
Mental Helse
Beløp Bevilget
2022: kr 700 000, 2023: kr 700 000
Startdato
02.07.2022
Sluttdato
01.07.2024
Status
Under gjennomføring