Hekta på golf?!

Søknadssammendrag

Bakgrunn

I 2000 gjennomførte NGF de første tilrettelagte tiltak, og idrettsregistreringen viser at ca 120 funksjonshemmede spiller golf. Det er grunn til å tro at tallet er høyere da aktiviteten er integrert i klubb, hvor spillere på ulikt ferdighets- og funksjonsnivå spiller sammen. NGF jobber målrettet med utvikling av golf for funksjonshemmede. De siste årene har utviklingshemmede hatt et spesielt fokus, og vi ønsker nå rette et sterkere fokus på bevegelseshemmede. Prosjektet er et samarbeid med Norges Handikapforbund (NHF), noe som er viktig med tanke på å nå ut til potensielle deltakere.

Målsetting

– Identifisere potensialet, samt heve kunnskapen om muligheten for å spille bl.a gjennom videopresentasjon. – Utarbeide oversikt over tilrettelagt utstyr. – Etablere tilbud i 5 klubber. Rekruttere/gjennomføre opplæring for min 8 personer i hver klubb. – Heve kompetansen blant trenere/ledere.

Målgruppe

Unge voksne/voksne med bevegelseshemning, både de som har/ikke har spilt golf før de fikk en funksjonsnedsettelse. Åpning også for personer med andre fh.

Antall personer i målgruppen

50

Beskrivelse av gjennomføring

– Prosjekt skal sette golfklubber i stand til å legge til rette golf for bevegelseshemmede, samt gi muligheten til å lære å spille golf og bli en aktiv del av et golfmiljø. Rekruttering avhenger av at det etableres et samarbeid mellom golfklubb og lokallag i NHF. Lokallaget må informere sine medlemmer og motivere dem til å bli med på golf. For å finne potensielle deltakere må det gjennomføres en kartlegging blant NHF sine diagnoseforeninger og lokallag for å avdekke generell interesse, tidligere erfaringer med golf, og eventuelle barrierer for å begynne med golf. For best mulig tilrettelegging utarbeides en oversikt over tilrettelagt golfutstyr. Lage videopresentasjon av bev.h spiller for å markedsføre tiltaket. – Fem klubber involveres i løpet av prosjektperioden. VtG-kurs på 12 timer gjennomføres i klubb, og klubben stille med utstyr. Det er ønskelig at erfarne golfspillere med funksjonshemning er til stede for å dele egne erfaringer. I forlengelse etableres treningsgrupper, og deltakerne oppfordres til å ta del i klubbens andre aktiviteter, samt at de knyttes til nettverk for golfspillere med funksjonshemning. NGFs klassifisører besøker klubbene, og klassifiser spillere. – Kompetansebygging i klubb gjennom trener 1 kurs.

Fremdriftsplan

2017/2018 Januar-juni -Oversikt over tilrettelagt golfutstyr (kun 2017) -Kartlegge interesse, erfaring og barrierer (kun 2017) -Rekruttere golfklubber/rekruttere deltakere (3 klubber i 2017/2 klubber i 2018) -Markedsføring -Veien til golf kurs -Trener 1 kurs (kun 2018) – Videopresentasjon Juli-desember -Treningsgrupper -Klassifisering -Evaluering og rapportering

Sluttrapport

Prosjektgjennomføring

Prosjektet startet i 2017 og hadde en toårig prosjektperiode. Grunnet ubrukte midler ble prosjektet forlenget med ett år. I første fase ble det gjennomført en spørreundersøkelse for å kartlegging potensialet for golf. Totalt fikk vi var fra 50 personer som alle ble kontaktet med informasjon om paragolf og mulighetene for å prøve. Informasjon om utstyr ble samlet gjennom søk på Internett og presentert på NGFs nettside. Gjennom film, økt bruk av sosiale media, artikkel i NHFs medlemsblad og en brosjyre har vi forsøkt å nå ut til potensielle deltakere med informasjon. I tillegg har vi deltatt på en rekke åpne dager hvor målgruppen har fått prøve golf. Vi har også samarbeidet med andre aktører for å nå ut med informasjon. Klubber med aktivitet for bevegelseshemmede har fått tilbud om deltakelse på trenerkurs. Vi har i tillegg hatt tiltak rettet mot utdanning av profesjonelle og frivillige golftrenere, hvor også bevegelseshemmede spillere har delt sin kunnskap. Geografisk spredning gjorde det vanskelig å gjennomføre fellesaktivitet, men vi fikk godkjenning for å følge opp enkeltpersoner. Parallelt har det vært invitere til nybegynnerkurs med påfølgende etablering av treningsgrupper.

Antall personer i målgruppen

100

Oppsummering

Selv om ikke antall klubber og spillere ble som ønsker, har det kommet mye positivt ut av prosjektet. Vi vil fortsette videreutviklingen av tilbudet både i forhold til aktivitet i klubb og arrangementer, og for synliggjøring og anerkjennelse skal vi få til flere integrerte arrangementer. Vi skal produsere bilder og film, og vi skal bli flinkere til å synliggjøre oss i sosiale media. Vi skal fortsatt ha fokus på øket kompetansen blant trenere og ledere, og målet er at alle har grunnleggende kunnskap om paragolf. Og vi skal fortsette til å følge opp klubbene som har vært involvert i prosjektet.

Sluttrapport/artikler (pdf)

Para 2019 Hekta på golf Sluttrapport.pdf

Prosjektleder/forsker

Gøril Hansen

Detaljer
Program
Helse høst (2016)
Prosjektnavn
Hekta på golf?!
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2017: kr 201 000, 2018: kr 186 000
Startdato
01.01.2017
Sluttdato
30.12.2019
Status
Under gjennomføring