Helsebot over lyng og hei

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn: Tueneset er et av de mest populære og naturskjønne områdene i Ålesund. Spredt omkring i området ligger også det tyske kystfortet fra 2 verdenskrig. Anlegget innbyr til kulturvandringer og er en viktig del av mangfoldet i naturområdet. Området ligger noen hundre meter fra bebyggelsen i bydelen Skarbøvik, noen minutters gange fra bydelen Hessa, fem minutter med sykkel fra bydelen Aspøya og fem minutter med bil fra bysentrum. Antall innbyggere som er tilknyttet lokalmiljøet er ca. 10 000, men området benyttes av befolkningen fra hele kommunen (ca 45 000). I dag er dessverre deler av dette naturskjønne området delvis utilgjengelig for store grupper av kronisk syke, funksjonshemmede og eldre. Stiene inne i det fineste naturterrenget og deler av turveiene er for det meste igjengrodd og store deler av strekkene fylles opp med overflatevann. For å passere disse strekkene, må en ut i terrenget og «hoppe» rundt på tuene. Kun funksjonsfriske kan i dag ta seg frem på disse stiene. Det er også få hvileplasser i området.

For mennesker med pusteproblemer eller fysisk handikap og for eldre med bevegelsesvansker er det svært anstrengende og vanskelig å gå i naturområdet og krigsminneparken, og noen grupper funksjonshemmede er også er helt forhindret. Områdets topografi med lange flater og småkupert terreng er ideelt for målgruppene i dette prosjektet.

Vi ønsker derfor å utbedre stiene for å gi disse gruppene mulighet til å oppleve naturen, ta del i kulturopplevelser og ulike lavterskelaktiviteter. Ved å utbedre stiene kan det skapes mange former for organiserte og uorganiserte aktiviteter i området.


Målsettingen med prosjektet er å utbedre eksisterende stier, etablere hvile- og møteplasser og bygge gapahuk i området slik at området kan tas i bruk av hjerte- og lungesyke, andre grupper av kronisk syke og funksjonshemmede samt eldre med bevegelsesvansker. Når stiene er utbedret tar prosjektet sikte på å skapes ulike former for lavterskelaktiviteter.
Målgruppe: Prosjektets målgruppe er først og fremst hjerte- og lungesyke, andre grupper av kronisk syke og funksjonshemmede samt eldre med bevegelsesvansker bosatt i Ålesund og omegn, men også tilreisende vil ha glede av resultatene prosjektet skaper.
Gjennomføring: Før vi kan sette i gang med de planlagte aktivitetene må stiene i området oppgraderes med klopper i myrlendte områder, og ellers utbedres med kult og grus.

Dette arbeidet gjøres på en slik måte at det senere blir minimalt av vedlikehold. Hogst og rydding av kvist og kratt vil bli foretatt på dugnad av medlemmer av LHL Ålesund, Giske og Sula og fotballgruppa i Skarbøvik Idrettsforening. Bygging av gapahuk med bål- og grillplass utføres delvis av innleide håndverkere og delvis som dugnadsarbeid. Det øvrige arbeidet knyttet til utbedring av stiene vil måtte foretas av innleid arbeidskraft og maskiner. Det vil også bli satt ut 7 benker (hvile/møteplasser) ved stiene. Gapahuken skal utformes slik at også rullestolbrukere kan benytte denne. Når stiene er utbedret, møte- og hvileplassene etablert og gapahuken bygget kan vi tenke oss å gå i gang med aktiviteter. Det planlegges blant annet mosjonsturer med og uten staver, turorientering og geocaching,
Prosjektets betydning: Gjennom å legge til rette for forebyggende og rehabiliterende aktiviteter på Tueneset tar prosjektet sikte på å være et bidrag til folkehelsesatsingen i Ålesund. Aktivitetene som prosjektet ønsker å sette i gang vil ha betydning for den enkeltes opplevelse av livskvalitet samt at det vil være positivt med tanke på bedring av folkehelsen. Foruten å forebygge utvikling og videreutvikling av sykdom vil prosjektets aktiviteter også ha rehabiliterende effekt.

Prosjektet vil også bidra til at flere hjerte- og lungesyke og andre kronisk syke og funksjonshemmede og eldre med bevegelsesvansker kommer ut i naturen og får ta del i aktiviteter i lag med andre. Slik bidrar prosjektet også til å forebygge isolasjon og ensomhet.


Framdriftsplan: Ved normale klimaforhold vil anleggsstart skje i 1 kvartal 2013, være ferdigstilt i løpet av 2 kvartal 2013 med aktivitetsstart i 2 og/eller 3 kvartal 2013.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2012_3_0147.pdf

Sluttrapportsammendrag

Prosjekt «Helsebot over lyng og hei» ønsket å bidra til folkehelsesatsingen i Ålesund ved å legge til rette for lavterskelaktivitet i det naturskjønne og bynære området Tueneset i bydelen Skarbøvik i Ålesund. Et populært område som lenge har vært utilgjengelig for mange grupper av kronisk syke og funksjonshemmede og eldre med bevegelsesvansker fordi store deler av turveiene og stiene har vært gjengrodde og dekket av overflatevann. Samarbeidspartnerne i dette prosjektet, LHL Ålesund, Sula og Giske og fotballgruppa i Skarbøvik Idrettsforening ønsket derfor å utbedre turveiene og stiene i deler av området for å gi disse gruppene mulighet til å oppleve naturen, ta del i kulturopplevelser og ulike organiserte og uorganiserte lavterskelaktiviteter. Prosjektet hadde også som mål å etablere møte- og hvileplasser langs stiene, skape en samlingsplass med grillplass og gapahuk som turgjengere kunne benytte samt få i gang lavterskelaktiviteter. Tillatelse til å gjøre utbedringer og sette i gang byggeaktivitet i området ble som følge av dette innhentet fra grunneier Ålesund kommune. I løpet av 2 og 3 kvartal 2013 ble stier klopplagt, turveier kultet, grøftet, drenert, forhøyet og pålagt nytt og komprimert dekke, benker og bord ble utplassert, og på samlingsplassen i området ble det bygget en grillplass og en gapahuk i laftet tømmer med 40 sitteplasser. Lag og foreninger har kommet i gang med ulike kultur- og trimaktiviteter i området. Prosjektet har fått bred omtale i lokalpressen og kan vise til at et høyt antall brukere har tatt området og fasilitetene som er bygget i bruk. Prosjektet har bidratt til å styrke en bydel som i utgangspunktet hadde få tilbud og har vært en faktor i byutviklingen. Organisasjonene som har samarbeidet om prosjektet har lært mye om og av hverandre og vil fortsette samarbeidet. Dette vil blant annet skje gjennom et nytt prosjekt i 2014 – «Østenfor sol og vestenfor måne» – også dette finansiert med midler fra Stiftelsen Dam. Dette prosjektet skal utbedre flere stier på Tueneset og sørge for at det blir en sammenhengende stiforbindelse fra øst til vest i området. Samarbeidsorganisasjonene vil også etablere et fond som skal ivareta utbedringer og vedlikehold i området. Det vil også bli etablert dialog med organisasjoner i målgruppen gjennom et brukerforum. Dette med tanke på å utvikle og imøtekomme brukernes ønsker om kulturarrangement og lavterskelaktiviteter, og for å sikre at de får et eierskap til området.

Prosjektleder/forsker

Børre Kenneth Thorsen

Detaljer
Program
Rehabilitering (2012)
Prosjektnavn
Helsebot over lyng og hei
Organisasjon
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Beløp Bevilget
2013: kr 288 000
Startdato
01.03.2013
Sluttdato
31.12.2013
Status
Avsluttet