Helsefremmende tiltak i kommunen

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Hensikten med studien har vært å evaluere effekten av ”trening på gul resept” konseptet ved Frisklivssentralen i Modum

Hensikten med studien har vært å evaluere effekten av ”trening på gul resept” konseptet ved Frisklivssentralen i Modum. Effekten av konseptet er vurdert ut ifra endringer i deltagernes fysiske form uttrykt som maksimalt oksygenopptak, endring i selvrapportert fysisk aktivitet og endring i beredskap for fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet og beredskap for fysisk aktivitet ble også målt ett år etter at de hadde startet treningen for å evaluere varighet av eventuelle endringer.

 

Totalt ble 169 personer henvist til ”trening på gul resept” i undersøkelsesperioden. Av disse startet 116 personer treningen ved Frisklivssentralen og 98 samtykket i å bli med i prosjektet. Av disse igjen fullførte 41 personer (33 kvinner og åtte menn) hele treningsperioden og tester ble gjennomført før og etter treningsperioden. Fysisk form ble målt med UKK-gå test, selvrapportert fysisk aktivitet ble målt med International Physical Activity Questionaire (IPAQ) og holdninger til fysisk aktivitet ble målt ved et spørreskjema sammensatt av flere ulike instrumenter.

 

I løpet av treningsperioden økte maksimalt oksygenopptak med 12 ± 2 % (p<0,01), energiforbruk på selvrapportert fysisk aktivitet på fritid ble doblet (p=0,01), tid brukt på å sitte i ro ble redusert med 7 timer per uke (p=0.02). Økningen i fysisk aktivitet på fritid var opprettholdt ett år etter deltagelse på trening på gul resept (p<0,05). Beredskapen for fysisk aktivitet ble økt hos 50 % av deltagerne under oppfølgingsperioden. Ett år etter oppfølgingen ved Frisklivssentralen var også den økte beredskapen opprettholdt.

 

Konseptet med trening på ”gul resept” har den ønskede og forventede positive effekt på fysisk form, fysisk aktivitet og holdninger til fysisk aktivitet hos de deltagerne som fullfører treningstilbudet. Det var imidlertid et stort frafall fra de som fikk trening på gul resept i undersøkelsesperioden og tiltak bør settes inn for å finne ut hvorfor disse ikke møter opp eller fullfører. En kort screening gjennomført av lege i forhold til pasientenes motivasjon for å delta i en slik ordning kan bedre oppslutningen for ordningen og synliggjøre behov for andre tiltak før pasienten eventuelt er klar for å gå inn i en treningsgruppe. Legenes motivasjon til å benytte ordningen varierer og antall henviste pasienter øker i en kort periode hver gang legene påminnes om ordningen. For å få maksimal effekt bør man derfor jevnlig sende påminnelser og informasjon til deltagende leger i en slik ordning.

 

Publikasjoner:

Raastad T, Kvamme N, Ommundsen O, Lislevatn F & Bahr R “The effect of an 8-week physical activity intervention on activity levels, aerobic power and psychological determinants of physical activity.” Planlagt innsendt til Scand J Med Sci Sports, October 2006.

 

Raastad T (2003) En evaluering av konseptet med trening på ”gul resept” ved Frisklivssentralen i Modum. Norges Idrettshøgskole, Oslo.

Prosjektleder/forsker

Truls Raastad

Hovedveileder

Roald Bahr

Detaljer
Program
Forskning (1998)
Prosjektnavn
Helsefremmende tiltak i kommunen
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Org.ledd
Norges idrettshøgskole
Beløp Bevilget
1999: kr 410 000, 2000: kr 410 000, 2001: kr 430 000
Startdato
01.01.1999
Sluttdato
31.12.2002
Status
Avsluttet