Helsehjelp til EU-migranter

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

Kirkens Bymisjon (KB) er en åpen, inkluderende og ideell organisasjon som tilstreber å være tett på utviklingen i samfunnet og ha særlig oppmerksomhet på grupper med størst behov for bistand og tjenestetilbud. EU-migranter, eller fattige tilreisende er en slik gruppe. KB har over en tiårsperiode utviklet ulike tilbud, det meste organisert i avd. fattige tilreisende. Dette er mennesker med svært begrenset tilgang til det regulære helsetilbudet. De har rett på akutt helsehjelp og kan få noe hjelp på helsesenteret for papirløse. De har spesielle behov og utfordringer. Mange har prekære hverdager, gjerne uten bolig, med usikker inntekt, med høy grad av utrygghet og savn av familie. Mange overnatter på vår akuttovernatting men har lange dager på vandring mellom ulike velferdstilbud og på søken etter inntekt. Oppfølging av egen helse har lav prioritet i deres dagligliv. Vår kjennskap til enkeltpersoner og erfaringene fra helsesenteret viser at mange har ubehandlede kroniske sykdommer, mange har utfordringer med å følge opp behandling og det synes å være mye selvmedisinering. Dette helseprosjektet vil forebygge helseproblemer, sikre flere tilgang til behandling, redusere faren for at sakene blir akutte og med små midler bedre livskvaliteten og helsesituasjonen for mange.

Aktivitet/tiltak/metode

I dette prosjektet vil vi etablere et helsetilbud på akuttovernattingen ved å forsterke det tverrfaglige teamet med en sykepleier to kvelder (18-22) i uken. Den aktuelle sykepleieren har i tillegg til fagutdannelse den språk- og kulturkompetansen som er avgjørende for tillit. Sykepleieren kan gi informasjon, svare på spørsmål, gjøre enkle undersøkelser og behandlinger. Noen av gjestene er pasienter på helsesenteret for papirløse. Sykepleieren kan informere om denne mulighet, kartlegge behov og rettigheter for behandling, henvise og følge opp den enkelte både før og etter evt. behandling på helsesenteret. Vi har grunn til å anta at enkelte gjester har sykdommer av en slik alvorsgrad at de også kan ha rett på behandling i det offentlige helsetilbudet. Men de er lite kjent med sine rettigheter. Sykepleieren kan bistå med informasjon mellom pasient og f.eks legevakt slik at den enkelte får den rettmessige behandling de har rett på. En tilstedeværende sykepleier kan bidra til mer fokus på egen helse og også initiere samtaler om mer forebyggende temaer, aktivitet, kosthold, reproduksjon. Vi er også kjent med at det er store utfordringer knyttet til vold i nære relasjoner, posttraumatisk stress m.m Få er kjent med de rettighetene man i Norge har i fobindelse med f.eks vold i nære relasjoner, en tematikk som krever både god kulturforståelse, stor grad av tillit og mye tid for å jobbe med. Kvalitetssikring av arbeidet. Det er et godt etablert samarbeid mellom avdelingen og helsesenteret for papirløse som vil være den viktigste samarbeidspartner i prosjektet. Den aktuelle sykepleieren er knyttet til journalsystemet på helsesenteret, både for å sikre forsvarlig journalføring og en sammenhengende oppfølging av pasientene. Dette er et forprosjekt for å teste ut om dette er en godtfungerende modell for å styrke helsetilbudet til målgruppen. Det vil også parallelt bli søkt om et utviklingsprosjekt med lengre tidshorisont for å jobbe systematisk med utvikling av tjenesten.

Antall deltakere

100

Forventet virkning av aktiviteten/tiltaket

Et slikt prosjekt vil øke oppmerksomheten på ulike helsespørsmål og øke motivasjonen til å ta bedre vare på seg selv. Gjestene våre har ofte lite tid og lite fokus på egenomsorg. Informasjon og økt kunnskap vil senke terskelen for å be om hjelp og støtte den enkelte til bedre å sette ord på utfordringer. Dette vil igjen kunne gi den enkelte økt selvrespekt og større tillit, både til det norske samfunn og helsevesenet. Tilgjengelig helsehjelp vil føre til at flere får den hjelp de har krav på i det offentlige helsetilbudet. Rettighetene og mulighetene for helsehjelp er begrenset både i det offentlige og på helsesenteret men et slikt prosjekt vil sikre flere tilgang på den hjelp som er mulig. Tilstedeværende sykepleier vil føre til at flere tar kontakt og får helsehjelp på helsesenteret. Det er også sannsynlig at en større oppmerksomhet på helse og tilgjengelig helsepersonell vil føre til at flere klarer å følge opp egen behandling, vil få en bedret helse og av det en bedre livskvalitet. Det vil bidra til økt kunnskap om egen helse. På et samfunnsnivå bidra til større kunnskap om målgruppens helse. Mange har med seg kulturelle utfordringer fra hjemlandet med tanke på for eksempel korrupsjon og diskriminering i møte med helsevesenet, prosjektet vil styrke tilliten til det norske samfunn og helsevesen. Ved å bistå enkeltpersoner så tidlig som mulig i et sykdomsforløp kan man unngå at sykdommer utvikles og forverres slik at det fører til langvarige og kostbare akuttinnleggelser.

Plan for gjennomføring

Januar: Engasjere prosjektmedarbeider. Utvikle mer detaljert prosjektplan Gjennomgå prosjektplan og etablere gode rutiner for samarbeid med det tverrfaglige teamet på akuttovernattingen og med staben på helsesenteret. Utabeide nødvendige rutiner for henvisning, kø og dokumentasjon Kjøpe inn utstyr og rigge lokalet. Februar til juni: Tilby helsehjelp på akuttovernattingen to kvelder pr. uke Mars-april: Utarbeide søknad om mer langvarig utviklingsprosjekt. Utvikle samarbeidet med Helse og Samfunn (UIO) Mai – juni Formidle erfaringer Juni – sluttrapport forprosjekt

Prosjektleder

Marit Nybø

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Helsehjelp til EU-migranter
Organisasjon
Stiftelsen Kirkens Bymisjon
Beløp Bevilget
2024: kr 400 000
Startdato
01.01.2024
Sluttdato
30.06.2024
Status
Under gjennomføring