Helsesenter for papirløse migranter

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Papirløse eller irregulære migranter er begreper på mennesker som oppholder seg ulovlig i Norge. Det finnes ingen eksakte tall på hvor mange papirløse migranter som oppholder seg i Norge, men Statistisk Sentralbyrå ga i 2008 et estimat på ca 18 000 mennesker til en hver tid. I motsetning til i andre vesteuropeiske land finnes det ikke noe spesifikt humanitært tilbud eller hjelpetiltak for denne gruppen i Norge.

Kirkens Bymisjon gjennomførte i 2008 en kartlegging og undersøkelse om livssituasjonen til papirløse migranter i Norge, og en vurdering av humanitære tiltak for denne gruppen i andre europeiske land . Kartleggingen viste at papirløse i Norge har store problemer og utfordringer, relatert til arbeid, bolig, sosialt liv og ikke minst helse Helseproblemer, både fysiske og psykiske, trekkes frem av alle som møter papirløse i forhold til hvilke problemer og utfordringer papirløse har. Det har vist seg at papirløse (også med kunnskap fra andre europeiske land) blant annet sliter med store psykiske belastninger, psykiske lidelser og problemer, i tillegg til fysiske kroniske plager og sykdommer, smittsomme sykdommer, usunt kosthold og generelt en dårlig fysisk helse.

Etter nevnte rapports kunnskap, funn og konkludering og det udekkede helsebehovet til papirløse har Kirkens Bymisjon og Røde Kors kommet frem til at å starte og drifte et helsesenter med en humanitær vinkling er det mest formålstjenlige for denne gruppen i Norge i nåværende situasjon.

Prosjektets målsettinger

Prosjektet har følgende hovedmålsetninger:

•Å nå ut med et helsetilbud til papirløse migranter
•Gi papirløse migranter helsehjelp av frivillige helsearbeidere på helsesenteret
•Bidra til at papirløse migranter kan få helsehjelp, enten på helsesenteret eller i det ordinære helsevesenet.
•Forbedre og styrke papirløse migranters helse, både fysisk og psykisk
•Gi relevant og nyttig helseinformasjon til papirløse migranter
•Tilby eksterne informasjon, kunnskap og erfaringer om papirløse migranters livssituasjon, spesielt i forhold til helse
•Dokumentere papirløse migranters helse

På sikt har prosjektet følgende målsetninger:

•Inkludere og overføre flere papirløse pasienter til det offentlige helseapparatet
•Være ’en sluse’ inn i det offentlige helseapparatet
•Jobbe for at papirløse også kan få helsehjelp i det offentlige, spesielt i forhold til kroniske sykdommer og oppfølging
•Ansvarliggjøre myndighetene i økende grad


Målgruppe

Helsesenter for papirløse migranter skal ha følgende målgrupper:

•papirløse migranter i alle stadier av sitt opphold i Norge
•papirløse migranter, både de som har søkt asyl og de som ikke er registrert av norske myndigheter
•papirløse migranter, uavhengig av nasjonalitet, religion, etnisk tilhørighet, seksuell legning, kjønn, alder eller språk
-papirløse migranter som ikke oppsøker eller får noe helsehjelp i dagens situasjon og/eller de som er ekstra sårbare, slik som barn, kvinner og de helt uten nettverk

Prosjektets betydning

Prosjektet vil øke kunnskapen om og forståelsen for papirløse migranter. Man vil få frem og tydeliggjøre en usynlig og sårbar gruppe. Det er helseøkonomisk og samfunnsmessig lønnsomt å yte helsehjelp til papirløse. Prosjektet vil gjennom helsehjelp forsøke å bedre papirløse migranters helse og levekår.

Framdriftsplan

Helsesenteret vil i løpet av prosjektperioden (2010 og 2011):

-Gi pasienter helsehjelp
-Lage avtaler med helseinst. utenfor senteret
-Verve frivillige og tolker etter behov
-Ha opplæring for og veiledning av frivillige
-Gi informasjon og holde foredrag om senteret og papirløse
-Jobbe for papirløse migranters helserettigheter
-Gjennomføre forskning ved senteret
-Søke prosjektmidler, gjennomføre ulike prosjekter
-Arrangere et seminar
-Ha styringsgruppe og ressursgruppemøter
-Evaluere underveis og sluttevaluere
-Rapportere til helse & rehab


Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2009_1_0037.pdf

Sluttrapportsammendrag

Helsesenteret for papirløse migranter tilbyr helsehjelp til papirløse migranter, mennesker som ikke har lovlig oppholdsgrunnlag i Norge. Senteret eies, styres og driftes av Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo og Norges Røde Kors/Oslo Røde Kors.
Helsesenteret for papirløse migranter har i 2010 og 2011 hatt meget aktive år. Pasientallet har økt fra 459 i 2010 til 954 i 2011. Av pasientene er 32 % kvinner, 68 % menn. Senteret har behandlet 43 barn. Ti på topp land er Afghanistan, Mongolia, Iran, Etiopia, Irak, Somalia, Romania, Palestina Nigeria og Russland.
Senteret har hatt 101 aktive frivllige – bestående av leger (ulike spesialiteter, eks gynokolog, psykiatere, nevrolog), psykologer, sykepleiere, fysioterapeuter, kiropraktorer, jordmødre, bioingeniører, farmasøyter og miljøarbeidere, i tillegg til ca 20 frivillige telefontolker. Antall fast ansatte har vært tre (daglig leder, helsefaglig ansvarlig, tilsynslege).
Noen helseproblemer oppleves som spesielt vanskelig å behandle og følge opp. Spesielt er det utfordringer knyttet til psykisk helse, kroniske sykdommer, tannhelse, manglende forebygging, seksuell/reproduktiv helse, rus og papirløse barn. I tillegg opplever papirløse migranter manglende tilgang til nødvendig helsehjelp og manglende betalingsevne da ingen finansieringsordning finnes.
Utviklingen på helsesenteret har likevel vært givende og oppløftende. Pasientene uttrykker takknemmelighet for at vi finnes og for hjelpen de får. De føler seg sett, verdsatt og respektert og får adekvat helsehjelp. Pasienttallet fortsetter å øke og hver uke kommer nye pasienter. Senteret har fått informert på en god og sakelig måte om sitt tilbud, sitt ståsted og sin erfaringer – både i media, ovenfor beslutningstakere og gjennom foredrag og undervisning. Det oppleves at sentreret og dets arbeid har fått en større annerkjennelse for arbeidet som gjøres og ses på som et markant supplement til det offentlige helsevesenet.
Helsesenteret vil også i fremtiden bidra med kunnskap om, erfaringer med og bekymringer for papirløse migranters helsesituasjon og helseproblemer. Vi vil fortsette å yte helsehjelp, delta i den offentlige debatten og være papirløse migraners støttespiller og til tider talerør for en varig mer human løsning på papirløse migranters livssituasjon og helse her i Norge.

Prosjektleder/forsker

Solveig Holmedal Ottesen

Detaljer
Program
Forebygging (2009)
Prosjektnavn
Helsesenter for papirløse migranter
Organisasjon
Kirkens Bymisjon
Beløp Bevilget
2010: kr 635 000, 2011: kr 800 000
Startdato
01.01.2010
Sluttdato
31.12.2011
Status
Avsluttet